Intel sľubuje s procesormi Ivy Bridge revolúciu vo výkone a grafike

Ivy-Bridge.jpg Spo­loč­nosť In­tel pood­ha­li­la chys­ta­né pro­ce­so­ry no­vej ge­ne­rá­cie s ozna­če­ním Ivy Brid­ge. Tie ma­jú pri­niesť vďa­ka pod­po­re no­vých inštruk­cií a štan­dar­dov vý­raz­ný po­sun.

Za­tiaľ čo pro­ce­so­ry San­dy Brid­ge sú skôr ľah­kým zlep­še­ním star­šej ar­chi­tek­tú­ry Wes­tme­re, či­py vy­ví­ja­né pod kó­do­vým ozna­če­ním Ivy Brid­ge po­su­nú mož­nos­ti gra­fic­ké­ho a ap­li­kač­né­ho vý­ko­nu opäť vý­raz­ne ďa­lej. Bu­dú to­tiž vy­rá­ba­né už 22 nm pro­ce­som, pri­ne­sú pod­po­ru roz­hra­nia Di­rectX 11 a aj PCIe 3.0.

Pro­ce­so­ry Ivy Brid­ge by ma­li byť uve­de­né na za­čiat­ku bu­dú­ce­ho ro­ka a nah­ra­diť tak sú­čas­nú ge­ne­rá­ciu San­dy Brid­ge. Vďa­ka pod­po­re Di­rectX 11 ma­jú po­núk­nuť väč­ší real­izmus vo vy­kres­ľo­va­ní gra­fi­ky a aj lep­ší ren­de­ring vďa­ka mož­nos­tiam sha­de­rov a postpro­ce­sin­gu. S pod­po­rou Di­rectX 11 priš­lo kon­ku­ren­čné AMD už v ra­doch C a E svo­jich pro­ce­so­rov s kó­do­vým náz­vom Fu­sion a be­rie tú­to sku­toč­nosť za znač­nú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du. Vý­raz­ným po­su­nom bu­de aj 22 nm vý­rob­ný pro­ces, kto­rý In­tel v up­ly­nu­lých me­sia­coch in­ten­zív­ne vy­ví­jal a vďa­ka kto­ré­mu ma­jú no­vé pro­ce­so­ry po­núk­nuť lep­šiu ener­ge­tic­kú efek­ti­vi­tu aj vý­ťaž­nosť z jed­né­ho wafe­ra. Za­ve­de­nie tej­to tech­no­ló­gie si však vy­žia­da ne­ma­lé in­ves­tí­cie do to­vár­ní In­te­lu.

Ďal­šia ino­vá­cia bu­de pod­po­ra pro­to­ko­lu PCI Express 3.0, kto­rý má zvý­šiť dá­to­vú prie­pus­tnosť me­dzi zá­klad­nou dos­kou a os­tat­ný­mi kom­po­nen­tmi, nap­rík­lad prí­dav­ný­mi kar­ta­mi. Ten­to štan­dard bol do­kon­če­ný až v no­vem­bri a sľu­bu­je o 60 % vy­ššiu rých­losť pre­no­su ako star­šie špe­ci­fi­ká­cie. Pro­ce­so­ry Ivy Brid­ge ma­jú ďa­lej dis­po­no­vať pod­po­rou mul­ti­me­diál­ne­ho roz­hra­nia HDMI 1.4a a roz­ší­re­nou inštruk­čnou súp­ra­vou pre gra­fi­ku a lep­ším ap­li­kač­ným vý­ko­nom. Jej vy­uži­tie však zá­vi­sí od vý­vo­já­rov, kto­rí bu­dú mu­sieť vy­tvo­riť ap­li­ká­cie, kto­ré tie­to inštruk­cie vy­uži­jú. In­tel pre­to už ten­to rok vy­dá vý­vo­jár­ske ma­nuá­ly a ukáž­ky kó­dov, ako vy­užiť vý­ho­dy chys­ta­ných pro­ce­so­rov.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter