Nový domáci router ZyXEL pre „jednoduchší digitálny život“

Bez­drô­to­vý Gi­ga­bi­to­vý rou­ter Ne­tUSB trie­dy N pri­dá­va no­vú di­men­ziu do­má­cej zá­ba­ve

ZyXEL Com­mu­ni­ca­tions, jed­na z pop­red­ných sve­to­vých spo­loč­nos­tí do­dá­va­jú­ca ino­va­tív­ne a spo­ľah­li­vé inter­ne­to­vé rie­še­nia or­ga­ni­zá­ciám od tých naj­väč­ších až po do­má­cich uží­va­te­ľov, uvá­dza na trh svoj pr­vý pro­dukt s ak­tív­nou fun­kciou Ne­tUSB. NBG4615 je bez­drô­to­vý Gi­ga­bi­to­vý rou­ter trie­dy N, kto­rý po­nú­ka nie len vý­kon­né bez­drô­to­vé pri­po­je­nie, ale tak­tiež úpl­nú slo­bo­du v zdie­ľa­ní di­gi­tál­nych dát me­dzi člen­mi do­mác­nos­ti.

Tým, ako ras­tie po­čet di­gi­tál­nych ap­li­ká­cií, oča­ká­va­jú do­má­ci uží­va­te­lia v stá­le väč­šej mie­re úpl­nú slo­bo­du a okam­ži­tý prís­tup k di­gi­tál­nym dá­tam. Vďa­ka rou­te­ru ZyXEL NBG4615 sa do­mác­nosť mô­že jed­ným okam­ži­kom zme­niť v pre­po­je­nú a rých­lu sieť, cez kto­rú si mô­žu všet­ci čle­no­via do­mác­nos­ti po­sie­lať mul­ti­me­diál­ne dá­ta v reál­nom ča­se (cez sieť mô­žu ko­mu­ni­ko­vať no­te­boo­ky, PC, sie­ťo­vé uk­la­da­cie za­ria­de­nia, hra­cie kon­zo­ly a do­kon­ca aj mo­bil­né te­le­fó­ny).

NBG4615 na­vy­še ob­sa­hu­je je­di­neč­nú tech­no­ló­giu Ne­tUSB, kto­rá umož­ňu­je zdie­ľať USB za­ria­de­nia na do­má­cej sie­ti: keď bu­de­te pot­re­bo­vať nie­čo vy­tla­čiť, nie je pot­re­ba byť fy­zic­ky pri­po­je­ný k tla­čiar­ni, mô­že­te vy­užiť vsta­va­nú fun­kciu Ne­tUSB. Sta­čí tla­čia­reň (ale­bo iné USB za­ria­de­nie) pri­po­jiť k NBG4615 a všet­ci sie­ťo­ví uží­va­te­lia mô­žu na tla­čiar­ni tla­čiť (ale­bo inak vy­uží­vať pri­po­je­né USB za­ria­de­nie). Tým šet­rí­te nák­la­dy spo­je­né s ná­ku­pom do­da­toč­ných tla­čiar­ní ale­bo iných za­ria­de­ní.

NBG4615 dis­po­nu­je no­vo vy­tvo­re­ným gra­fic­kým roz­hra­ním, kto­ré uží­va­te­ľa in­tui­tív­ne na­vá­dza ce­lým pro­ce­som nas­ta­ve­nia za­ria­de­nia a sie­te. V re­ži­me „Easy Mo­de“ (je­den z dvoch kon­fi­gu­rač­ných re­ži­mov) mô­žu uží­va­te­lia za­pnúť a vy­pnúť čas­to pou­ží­va­né voľ­by jed­ným klik­nu­tím (napr. voľ­by Ga­me En­gi­ne, ús­po­ra ener­gie, filtro­va­nie ob­sa­hu a sprá­va šír­ky pás­ma). Napr. klik­nu­tím na tla­čid­lo za­pnúť/vy­pnúť u voľ­by Ga­me En­gi­ne vy­ko­ná­te jed­no­du­cho inak kom­plexné nas­ta­ve­nie, kto­ré spô­so­bí, že hra­cie dá­ta zís­ka­jú naj­vyš­šiu prio­ri­tu a bu­dú pre­ná­ša­né naj­vyš­šou mož­nou rých­los­ťou (to je uži­va­te­lé pre plat­for­my PlayS­ta­tion Network, Xbox Li­ve a on­li­ne PC hry). Skú­se­nej­ší uží­va­te­lia oce­nia pok­ro­či­lý re­žim „Expert Mo­de“, v kto­rom je mož­né vy­ko­nať pod­rob­nú kon­fi­gu­rá­ciu všet­kých fun­kcií. NBG4615 ok­rem to­ho do­ká­že zob­ra­ziť sie­ťo­vú ma­pu, kto­rá uká­že všet­ky sie­ťo­vé za­ria­de­nia (PC, no­te­boo­ky, sie­ťo­vé uk­la­da­cie za­ria­de­nia) a ich ak­tuál­ny stav.

Spo­loč­nosť ZyXEL je ver­ná svoj­mu zá­väz­ku vy­rá­bať pro­duk­ty šetr­né k prí­ro­de: NBG4615 umož­ňu­je nas­ta­viť pre­vádz­ko­vý rozvrh za­ria­de­nia (a tým šet­riť ener­giu spo­je­nú s bez­drô­to­vým pre­no­som). Uží­va­teľ tak mô­že vy­uží­vať všet­ky vý­ho­dy di­gi­tál­nej zá­ba­vy a sú­čas­ne šet­riť prí­rod­né zdro­je.

Zdroj: ZyXEL


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter