Novinky so Symbianom od Nokie stoja za to!

No­kia sa roz­hod­la v je­den deň glo­bál­ne pred­sta­viť svo­je naj­ho­rú­cej­šie no­vin­ky. Tak sme sa spo­lu s os­tat­ným sve­tom pres­ne v rov­na­kom ča­se aj my doz­ve­de­li dô­le­ži­té in­for­má­cie o prip­ra­vo­va­ných no­vin­kách, mo­de­loch X7 a E6, ako aj in­for­má­cie o no­vin­kách ope­rač­né­ho sys­té­mu Sym­bian. Poď­te sa na ne po­zrieť spo­lu s na­mi.

No­kia X7 – 4-pal­co­vý a fu­tu­ris­tic­ký
X7 je mul­ti­me­diál­ny smar­tfón s plá­no­va­ným prí­cho­dom na trh v Q2 2011. Ide o 4-pal­co­vý te­le­fón (16:9, 640 × 360 pixelov) s fu­tu­ris­tic­kým di­zaj­nom a dis­ple­jom AMO­LED (spo­lu s Go­ril­la glass), ša­si je z nehr­dza­ve­jú­cej oce­le. Má 8-me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát s duál­nym LED bles­kom, pod­po­ru­je HD, má 1200 mAh ba­té­riu a aj s ňou má hmot­nosť 146 gra­mov. Dos­tup­ný bu­de vo far­bách Dark a Light Steel, beží na ope­rač­nom sys­té­me Sym­bian An­na. Cie­ľo­vá sku­pi­na sú hu­dob­ní faj­nšmek­ri a hrá­či. Za­ují­ma­vé sú šty­ri ro­hy, z kto­rých kaž­dý ob­sa­hu­je rep­ro­duk­tor, te­da X7 má štvo­ri­cu „rep­rá­kov“. Zvyš­né pa­ra­met­re pri­pá­ja­me hes­lo­vi­te:

nokia_x7_dark_steel_front-vertical_400x400.jpg nokia_x7_dark_steel_front-right_400x400.jpg nokia_x7_dark_steel_front-left_400x400.jpg nokia_x7_dark_steel_horizontal-right-tilt_400x400.jpg

Video:


Ko­nek­ti­vi­ta:
- WiFi (802.11b/g/n)
- HSDPA ka­te­gó­rie 9, max. do 10,2 Mbit/s
- HSU­PA ka­te­gó­rie 5, max. do 2,0 Mbit/s
- Blue­tooth 3.0
- mic­roUSB aj na na­bí­ja­nie
- USB on-the-go
- 3,5 mm AV ko­nek­tor

Ob­sah ba­le­nia:
- te­le­fón No­kia X7
- ba­té­ria BL-5K, 1200 mAh
- 8 GB pa­mä­ťo­vá kar­ta mic­roSD, max. pod­po­ra 32 GB
- na­bí­jač­ka mic­roUSB AC10
- ste­reo­head­set WH-701

Os­tat­né:
- bez­plat­né Ovi Maps
- gra­fic­ký ak­ce­le­rá­tor
- No­kia E-mail
- Web TV wid­get
- ste­reo FM rá­dio
- roz­me­ry: 119,7 × 62,8 × 11,99 mm
- pod­po­ra HD vi­dea do 720p pri 25 fps

No­kia E6 – ko­mu­ni­ká­tor s klá­ves­ni­cou QWER­TY
Naj­nov­ší ko­mu­ni­ká­tor ur­če­ný do pod­ni­ko­vé­ho pros­tre­dia je pos­ta­ve­ný ta­kis­to na ope­rač­nom sys­té­me Sym­bian An­na, zvlád­ne prá­cu s 10 e-mai­lo­vý­mi úč­ta­mi sú­čas­ne na troch pra­cov­ných plo­chách, má 8 Mpix fo­toa­pa­rát a dis­plej (ta­kis­to do­ty­ko­vý), roz­lí­še­nie je 640 × 480 pixelov pri veľ­kos­ti dis­ple­ja 2,46 pal­ca. Viac ako 90 % fun­kcií te­le­fó­nu mož­no ov­lá­dať bez nut­nos­ti pra­co­vať s do­ty­ko­vým dis­ple­jom. Ide o nás­tup­cu mo­de­lov E71 a E72. Zvyš­né pa­ra­met­re pri­pá­ja­me hes­lo­vi­te:

nokia_e6_black_front-vertical_400x400.jpg nokia_e6_black_right_400x400.jpg nokia_e6_black_left_400x400.jpg nokia_e6_black_side_right_400x400.jpg nokia_e6_black_side_left_400x400.jpg

Video:


Ko­nek­ti­vi­ta:
- WiFi (802.11b/g/n)
- Blue­tooth 3.0 s pod­po­rou ste­reo head­se­tu
- GPS, A-GPS
- mic­roUSB aj na na­bí­ja­nie, ale aj kla­sic­ký No­kia mi­ni-pin
- USB on-the-go
- 3,5 mm AV ko­nek­tor
- HSDPA ka­te­gó­rie 9, max. do 10,2 Mbit/s
- HSU­PA ka­te­gó­rie 5, max. do 2,0 Mbit/s

Pro­duk­ti­vi­ta v kan­ce­lá­rii:
- Mail for Exchan­ge
- Mic­ro­soft Com­mu­ni­ca­tor Mo­bi­le
- pod­po­ra Mic­ro­soft Sha­re­Point
- Quic­kOf­fi­ce, World Tra­ve­ler, Joi­kuS­pot Pre­mium, F-Se­cu­re Mo­bi­le Se­cu­ri­ty
- pod­po­ra har­dvé­ro­vé­ho šif­ro­va­nia
- Cis­co SSL VPN

Os­tat­né:
- roz­me­ry: 115,5 × 59 × 10,5 mm
- hmot­nosť: 133 g
- ba­té­ria BP-4L 1500 mAh
- 8 GB pa­mäť, roz­ší­ri­teľ­ná na max. 32 GB, šach­ta mic­roSD na vr­chnej hra­ne
- FM rá­dio, pod­po­ra DRM
- HD vi­deo 720p pri 25 fps
- tri pra­cov­né plo­chy

De­tail­né in­fo – No­kia E6
De­tail­né in­fo – No­kia X7
De­tail­nej­šie in­for­má­cie o no­vom Sym­bia­ne

No­vé po­me­no­va­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu Sym­bian
Naj­bliž­ší up­da­te sa bu­de vo­lať Sym­bian An­na. Pri­chá­dza s no­vý­mi iko­na­mi, má zlep­še­nú sta­bi­li­tu a bol pri­da­ný no­vý spô­sob pí­sa­nia – klá­ves­ni­ca QWER­TY na vý­šku. Ovi Maps sa doč­ka­li ta­kis­to ak­tua­li­zá­cie, sú dopl­ne­né aj o mes­tskú hro­mad­nú dop­ra­vu. Zme­nou pre­šiel aj webo­vý pre­hlia­dač. V An­ne pri­bu­dol Mic­ro­soft Com­mu­ni­ca­tor Mo­bi­le (če­to­va­cí nás­troj pre fi­rem­nú klien­te­lu), pod­po­ra har­dvé­ro­vé­ho šif­ro­va­nia pre pot­re­by pod­ni­ko­vé­ho pros­tre­dia a pod­po­ro­va­ný je intra­ne­to­vý prís­tup (IP­Sec, SSL VPN). Ovi ob­chod za­zna­me­ná­va dnes 5 000 000 stiah­nu­tí den­ne a ti­síc­ku no­vých ap­li­ká­cií týž­den­ne, za pos­led­ný rok pri­bud­lo 40 000 ap­li­ká­cií.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter