Bing pre iPad zlomí väz vyhľadávacej aplikácii od Googlu, tvrdí analytik

bing-logo.jpg Expert chvá­li Mic­ro­soft za ap­li­ká­ciu pre tab­le­ty iPad pos­ta­ve­nú na vy­hľa­dá­va­cej tech­no­ló­gii Bing.

Bing pre iPad, kto­rý nas­le­du­je po­dob­né ap­li­ká­cie pre iP­ho­ne a iPod Touch uvoľ­ne­né v de­cem­bri 2009, umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom toh­to tab­le­tu vy­hľa­dá­vať strán­ky po­mo­cou pô­vod­nej tech­no­ló­gie Mic­ro­sof­tu a po­nú­ka aj nie­koľ­ko ďal­ších za­ují­ma­vých fun­kcií. „Je to úžas­ná ap­li­ká­cia,“ ho­vo­rí ana­ly­tik Greg Sterling z fir­my Sterling Mar­ket In­telli­gen­ce. „Ide o zdroj veľ­ké­ho množ­stva in­for­má­cií, je op­ti­ma­li­zo­va­ný pre tab­le­ty a pre­hlia­da­nie webu je s ním veľ­mi jed­no­du­ché. Skve­lá prá­ca!“

Bing pre iPad nie je len vy­hľa­dá­va­cia ap­li­ká­cia. Sterling upo­zor­ňu­je naj­mä na tzv. dlaž­di­ce v dol­nej čas­ti do­mov­skej ob­ra­zov­ky ap­li­ká­cie, kto­ré ob­sa­hu­jú in­for­má­cie o po­ča­sí, ak­tuál­ne spra­vo­daj­stvo či ma­py. Nap­rík­lad pri no­vin­kách je zob­ra­ze­ný iba ti­tu­lok jed­nej sprá­vy a po klik­nu­tí naň sa zob­ra­zí kom­plet­ný ob­sah. Ap­li­ká­cia Bing te­da nie je iba o vy­hľa­dá­va­ní na inter­ne­te, ale ide o aký­si vstup­ný por­tál. Aj to je pod­ľa Sterlin­ga je­den z dô­vo­dov, pre­čo je tá­to ap­li­ká­cia vý­raz­ne lep­šia ako webo­vé vy­hľa­dá­va­nie pre iPad od Goog­lu. „Fun­gu­je vlas­tne tro­chu ako pre­hlia­dač,“ do­dá­va Sterling, kto­rý tiež pub­li­ku­je na blo­gu Search En­gi­ne Land.

Sterling nie je pod­ľa svo­jich slov prek­va­pe­ný, že Mic­ro­soft pris­pô­so­bu­je svo­je tech­no­ló­gie aj pre cu­dzie za­ria­de­nia. „Ide o zme­nu kul­túr­nej klí­my spo­loč­nos­ti. Zá­ujem o iP­ho­ne, iPad ale­bo An­droid je ši­kov­ný ťah. Bing by sa mal od­strih­núť od plat­for­my Win­dows,“ mys­lí si. Ap­li­ká­ciu Bing si mož­no voľ­ne stiah­nuť na iPad ale­bo pros­tred­níc­tvom služ­by iTu­nes na Mac ale­bo PC a až po­tom ju pre­niesť do tab­le­tu. Goog­le sí­ce tiež po­nú­ka svo­ju ap­li­ká­ciu za­dar­mo, ale za­me­ria­va sa ňou vý­hrad­ne na vy­hľa­dá­va­nie.

Vy­hľa­dá­va­ču Bing sa v sú­čas­nos­ti naj­viac da­rí na se­ve­roa­me­ric­kom tr­hu, kde pod­ľa úda­jov spo­loč­nos­ti com­Sco­re dis­po­nu­je asi 13-per­cen­tným tr­ho­vým po­die­lom. Spo­loč­ne s Yahoo, kto­ré pou­ží­va rov­na­kú tech­no­ló­giu, má po­diel 29,7 %, čo je však stá­le me­nej ako po­lo­vi­ca tr­ho­vé­ho po­die­lu Goog­lu, kto­rý pok­rý­va 65,4 % všet­kých vy­hľa­dá­va­ní. V glo­bál­nom roz­sa­hu je na tom Bing ove­ľa hor­šie – je­ho po­diel sa od­ha­du­je na 5 per­cent. Už vô­bec sa Bing ne­chy­tá na čes­kom tr­hu, o kto­rý sa pre­ťa­hu­jú Goog­le a Sez­nam.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter