AMD: Procesory Llano porazia Sandy Bridge od Intelu

AMD.jpg Aj keď no­vé pro­ce­so­ry AMD sa bu­dú vy­rá­bať 32 nm pro­ce­som, stá­le bu­dú pou­ží­vať jad­rá ar­chi­tek­to­nic­ky po­dob­né tým v či­poch Phe­nom II. AMD však ve­rí v ús­pech op­ro­ti pro­ce­so­rom San­dy Brid­ge.

AMD oča­ká­va, že 32 nm pro­ce­so­ry A-Se­ries, kó­do­vo ozna­čo­va­né ako Lla­no, bu­dú mať ús­pech naj­mä v lac­nej­ších zos­ta­vách. Po­núk­nu to­tiž šty­ri pro­ce­so­ro­vé jad­rá a gra­fic­ký vý­kon po­rov­na­teľ­ný s niž­ší­mi až stred­ný­mi rad­mi gra­fic­kých ka­riet Ra­deon v jed­nom ba­le­ní. AMD sľu­bu­je údaj­ne níz­ku ce­nu, vďa­ka kto­rej má byť vy­so­ký vý­poč­to­vý aj gra­fic­ký vý­kon k dis­po­zí­cii i v lac­nej­ších sys­té­moch.

Pro­ce­so­ry Lla­no bu­dú dis­po­no­vať 160 – 400 jad­ra­mi, prak­tic­ky zhod­ný­mi s pos­led­nou ge­ne­rá­ciou ka­riet Ra­deon HD, a ma­jú po­núk­nuť veľ­mi dob­rý po­mer vý­ko­nu a spot­re­by. Prob­lé­mom však mô­že byť fakt, že op­ro­ti sa­mos­tat­ným gra­fic­kým kar­tám ne­ma­jú jad­rá in­teg­ro­va­né v pro­ce­so­re de­di­ko­va­nú vlas­tnú pa­mäť, a te­da mu­sia s CPU zdie­ľať po­ma­lú sys­té­mo­vú RAM. Na roz­diel od 40 nm mo­bil­ných pro­ce­so­rov Bra­zos od AMD ta­kis­to jad­rá CPU nie sú ni­ja­ko zlep­še­né a ide stá­le o rov­na­kú ar­chi­tek­tú­ru ako pri Phe­no­moch II, kto­rá je na tr­hu už dl­hší čas (kon­krét­ne od kon­ca ro­ka 2008). Pre­to ne­mož­no oča­ká­vať ná­rast rých­los­ti vý­poč­tov v bež­ných ap­li­ká­ciách a aj ener­ge­tic­ká efek­ti­vi­ta je hor­šia ako pri pro­ce­so­roch Bra­zos. Je te­da na po­ču­do­va­nie, čo tr­va­lo na vý­vo­ji tých­to či­pov tak dl­ho, pre­to­že z hľa­dis­ka ino­vá­cií nej­de o ta­ký zá­sad­ný krok. Pro­ce­so­ry Lla­no by sa ma­li za­čať ob­ja­vo­vať v po­čí­ta­čoch v tom­to štvrťro­ku, a to tak v sto­lo­vých PC, ako aj v no­te­boo­koch, potvr­dil CEO AMD Tho­mas Sei­fert. AMD sí­ce už zve­rej­ni­lo aj vi­deo po­rov­ná­va­jú­ce je­ho no­vé 32 nm pro­ce­so­ry Lla­no s kon­ku­ren­čnou ar­chi­tek­tú­rou San­dy Brid­ge od In­te­lu, ale ma­te­riá­ly po­chá­dza­jú­ce pria­mo od vý­rob­cov tre­ba vždy brať s re­zer­vou.

Video:


AMD má sí­ce na svo­jej stra­ne pod­po­ru roz­hra­nia Di­rectX 11, ale pro­ce­so­ry In­te­lu s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou po­núk­nu pod­stat­ne väč­ší vý­kon a AMD sa bu­de mu­sieť zmie­riť s po­zí­ciou, keď bu­de mu­sieť lá­kať pou­ží­va­te­ľov na níz­ku ce­nu. Pre pou­ží­va­te­ľov, pre kto­rých je vý­kon dô­le­ži­tej­ší ako to, koľ­ko po­čí­tač sto­jí, tak AMD prav­de­po­dob­ne ne­bu­de mať čo po­núk­nuť. Na dru­hej stra­ne je prav­da, že pri lac­nej­ších sys­té­moch mô­že AMD s pro­ce­sor­mi Lla­no po­núk­nuť vý­raz­ne viac, než bo­lo v tej­to ka­te­gó­rii zvy­kom.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter