Firefox 5: Čo prinesie ďalšia verzia prehliadača?

firefox5-2.jpg Ho­ci Mo­zil­la so štvr­tým Fi­re­foxom za­zna­me­ná­va veľ­ké ús­pec­hy, nes­mie po­ľa­viť. Nao­pak, ma­la by vý­raz­ne zvý­šiť svo­je úsi­lie, aby spl­ni­la am­bi­cióz­ny plán.

Keď­že Mo­zil­la sľú­bi­la vy­dať do kon­ca toh­to ro­ka ďal­šie tri veľ­ké ak­tua­li­zá­cie svoj­ho preh­lia­da­ča, za­ča­la okam­ži­te po uvoľ­ne­ní Fi­re­foxu 4 pra­co­vať na pr­vej z nich. Fi­re­fox 5 je te­da eš­te len v ra­nom štá­diu vý­vo­ja, tak­že po­do­ba preh­lia­da­ča sa mô­že eš­te veľ­mi zme­niť. Niek­to­ré z je­ho fun­kcií však Mo­zil­la pô­vod­ne plá­no­va­la po­užiť už vo štvr­tom Fi­re­foxe. Mož­no te­da pred­pok­la­dať, že sa ob­ja­ví prá­ve v ďal­šej ver­zii preh­lia­da­ča. Rov­na­ko je však mož­né, že Mo­zil­la ich uve­de­nie opäť po­su­nie ale­bo do­kon­ca úpl­ne zru­ší. S tým­to ve­do­mím pri­ná­ša­me preh­ľad nie­koľ­kých fun­kcií, kto­ré by sa ma­li ob­ja­viť vo Fi­re­foxe 5.

Dva preh­lia­da­če v jed­nom
Za­bu­do­va­ním nás­tro­ja Prism do preh­lia­da­ča bu­de mož­né umies­tniť zá­stup­cov ob­ľú­be­ných webo­vých strá­nok ale­bo ap­li­ká­cií pria­mo do hlav­né­ho pa­ne­la sys­té­mu. Web sa po po­uži­tí toh­to nás­tro­ja ot­vo­rí v ok­ne od­de­le­nom od hlav­né­ho preh­lia­da­ča. Vzhľad ta­ké­ho ok­na si kaž­dý po­uží­va­teľ ur­čí sám, buď sa zob­ra­zí len rám ok­na, ale­bo aj na­vi­gač­né tla­čid­lá či ad­res­ný ria­dok. Up­lat­ne­nie by Prism na­šiel nap­rík­lad v elek­tro­nic­kej po­šte – po­uží­va­teľ zos­ta­ne prih­lá­se­ný k svoj­mu úč­tu aj v prí­pa­de ne­ča­ka­né­ho reš­tar­tu po­čí­ta­ča.

Bez do­mov­skej strán­ky
Z ďal­šej ver­zie Fi­re­foxu by moh­la zmiz­núť iko­na od­ka­zu­jú­ca na do­mov­skú strán­ku, kto­rú si te­raz ur­ču­je sám po­uží­va­teľ, ale­bo sa as­poň zme­ní jej fun­kcia. Pod ikon­kou by sa nac­hád­za­la sta­tic­ká strán­ka, kto­rú by ne­bo­lo mož­né zme­niť ani za­vrieť. Ta­kou­to strán­kou mô­že byť ho­ci Fi­re­fox Štart, kto­rý ob­sa­hu­je vy­hľa­dá­vač Goog­le. Rov­na­ko by však strán­ka moh­la byť pre­po­je­ná so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi ale­bo slú­žiť na zob­ra­ze­nie ka­ná­lov RSS.

Pre­po­je­nie so so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi
Ďal­šia ver­zia preh­lia­da­ča by ma­la ob­sa­ho­vať no­vú iko­nu, umies­tne­nú v ad­res­nom riad­ku, kto­rá po­uží­va­te­ľo­vi umož­ní rých­lo zdie­ľať od­kaz kon­krét­nej webo­vej strán­ky so svo­ji­mi pria­teľ­mi na Fa­ce­boo­ku ale­bo Twit­te­ri. Za­ují­ma­vá fun­kcia, o jej vý­zna­me by sa však da­lo po­le­mi­zo­vať. Prez­ri­te si prib­liž­nú po­do­bu toh­to nás­tro­ja

Vlast­ný preh­lia­dač PDF Nej­de o jed­nu z naj­dô­le­ži­tej­ších no­vi­niek, ale po­te­ší. Mo­zil­la ko­neč­ne pra­cu­je na vlas­tnom preh­lia­da­či sú­bo­rov PDF pre Fi­re­fox. Po­uží­va­teľ si tak už ne­bu­de mu­sieť do­ku­men­ty PDF sťa­ho­vať do po­čí­ta­ča (ho­ci aj to bu­de mož­né) ale­bo na ich čí­ta­nie po­uží­vať plu­gi­ny tre­tích strán.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter