Bude Windows 8 s grafickým rozhraním z Microsoft Office?

Windows_8_wallpaper_51.jpg V mi­nu­lých dňoch sa na inter­ne­te ob­ja­vi­li screen­sho­ty, kto­ré by ma­li po­chá­dzať z prip­ra­vo­va­nej ver­zie Win­dows 8. Na ob­ráz­koch je vi­di­teľ­né naj­mä roz­hra­nie zná­me ako Rib­bon, kto­ré už dob­re poz­na­jú pou­ží­va­te­lia ap­li­ká­cií pos­led­ných dvoch ba­lí­kov Mic­ro­soft Of­fi­ce.

Mno­hých vte­dy ten­to spô­sob ov­lá­da­nia ap­li­ká­cií ne­po­te­šil aj pre­to, že iš­lo o naj­väč­šiu zme­nu gra­fic­ké­ho pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia na plat­for­me Win­dows v pod­sta­te od je­ho prí­cho­du. Lá­ma­li sa dl­ho­roč­né zvy­ky mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov.

Mo­men­tál­ne je ten­to krok prav­de­po­dob­ne dôs­led­kom pot­re­by por­to­va­nia bu­dú­cej ver­zie sys­té­mu aj na tab­le­ty, kto­ré z prin­cí­pu vy­ža­du­jú na po­hodl­né pou­ží­va­nie iné roz­mies­tne­nie gra­fic­kých pr­vkov ako pri ov­lá­da­ní po­čí­ta­ča my­šou. Zme­nou preš­la aj prih­la­so­va­cia ob­ra­zov­ka, te­raz sa má po­do­bať tej, kto­rá je v sys­té­me Win­dows Pho­ne 7. Ho­ci je do vy­da­nia no­vé­ho sys­té­mu Win­dows eš­te po­mer­ne ďa­le­ko, dá sa pred­pok­la­dať, že roz­hra­nie Rib­bon bu­de prí­tom­né v bu­dú­cej ver­zii sys­té­mu. Dô­vod je jas­ný – sú ním tab­le­ty. Otáz­kou však zos­tá­va, či bu­de sys­tém ob­sa­ho­vať aj mož­nosť prep­núť pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie na ta­ké, aké poz­ná­me v sys­té­moch od Mic­ro­sof­tu dnes, ale­bo bu­dú dos­tup­né je­ho rôz­ne ver­zie. Niek­to­rí zdat­nej­ší pou­ží­va­te­lia sa to­tiž už aj v prí­pa­de Win­dows 7 sťa­žo­va­li na príl­iš­nú auto­ma­ti­zá­ciu a ďal­šie „dras­tic­ké spo­hodl­ne­nie“ sys­té­mu by ich moh­lo od­ra­diť od kú­py.

Zdroj: mas­hab­le.com
wit­hinwin­dows.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter