Microsoft: IE9 je energeticky najúspornejší prehliadač

ie9.jpg Pod­ľa Mic­ro­sof­tu je naj­nov­ší Inter­net Explo­rer ener­ge­tic­ky me­nej ná­roč­ný, než je­ho kon­ku­ren­ti. Spo­loč­nosť Mic­ro­soft zve­rej­ni­la tes­ty, kto­ré po­rov­ná­va­jú spot­re­bu IE9 v po­rov­na­ní s pre­hlia­dač­mi od spo­loč­nos­tí App­le, Goog­le, Mo­zil­la a Ope­ra. Ide tak o no­vú for­mu proti­úto­ku, le­bo naj­mä Mo­zil­la, kto­rá len nie­koľ­ko dní po uve­de­ní IE9 vy­pus­ti­la kon­ku­renč­ný Fi­re­fox 4, os­tro Mic­ro­soft na­pá­da s tým, že je­ho pre­hlia­dač nie je roz­hod­ne mo­der­ný. Mic­ro­soft chce uká­zať opak.

Test, kto­rý pre­be­hol na no­te­boo­ku s Win­dows 7 a 56watt/ho­di­no­vou ba­té­riou, údaj­ne uká­zal, že s IE9 vy­dr­žal bež­ať 3 ho­di­ny 45 mi­nút kým s Fi­re­foxom 4 to bo­lo len 3 ho­di­ny 35 mi­nút. Ďal­šie pre­hlia­da­če do­pad­li eš­te ove­ľa hor­šie - nap­rík­lad s Chro­me 10 no­te­book vy­dr­žal len 2 ho­di­ny 56 mi­nút, so Sa­fa­ri ver­ziou 5 to bo­li 2 ho­di­ny 55 mi­nút a naj­hor­šie do­pad­la Ope­ra 11, keď no­te­book údaj­ne vy­čer­pal svo­ju ba­té­riu už po 2 ho­di­nách a 43 mi­nú­tach prá­ce v tom­to pre­hlia­da­či. To je viac než ho­di­no­vý roz­diel op­ro­ti IE. De­tail­né vý­sled­ky a po­pis tes­tu náj­de­te na blo­gu spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft.

Hod­no­tu ce­lé­ho tes­tu však tro­chu zni­žu­je sku­toč­nosť, že nie je vy­tvo­re­ný ne­zá­vis­lou or­ga­ni­zá­ciou a nap­rík­lad už Ope­ra pro­ti ne­mu vy­slo­vi­la svo­je ná­miet­ky. Nao­pak Mo­zil­la potvr­di­la, že je vý­sled­kom po­te­še­ná a pod­ľa nej si Fi­re­fox vie­dol dob­re. Cel­ko­vo Mo­zil­la mô­že byť s dl­ho vy­ví­ja­ným Fi­re­foxom 4 po­mer­ne spo­koj­ná, pre­to­že zá­ujem o ten­to pre­hlia­dač je po­mer­ne vy­so­ký a od svoj­ho uve­de­nia za­zna­me­nal už tak­mer 50 mi­lió­nov stiah­nu­tí (po­čí­tad­lo náj­de­te na ad­re­se http://glow.mo­zil­la.org/). Ten­to týž­deň tiež Mo­zil­la uvied­la fi­nál­nu ver­ziu Fi­re­foxu pre OS An­droid.

Zá­stup­co­via Mic­ro­sof­tu te­raz vý­sle­dok pro­pa­gu­jú s tým, že dú­fa­jú, že aj os­tat­ní vý­rob­co­via webo­vých pre­hlia­da­čov ho bu­dú nas­le­do­vať tým­to sme­rom. Naj­niž­šiu spot­re­bu po­tom od­ôvod­ňu­jú rých­los­ťou, ke­dy údaj­ne naj­rý­chlej­ší pre­hlia­dač vy­ko­ná po­ža­do­va­né úko­ny naj­rý­chlej­šie a nes­pot­re­bo­vá­va toľ­ko ener­gie, a ako ar­gu­ment pou­ží­va­jú har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu gra­fi­ky v IE9. Tou dis­po­nu­je aj Fi­re­fox a čias­toč­ne po­tom aj Chro­me.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter