GIGABYTE ohlasuje odblokovaciu utilitu 3TB+

GIGABYTE_3TB+.JPG GI­GA­BY­TE TEC­HNO­LO­GY Co., Ltd, po­pred­ný vý­rob­ca zá­klad­ných do­siek, gra­fic­kých ka­riet a rie­še­ní po­čí­ta­čo­vé­ho har­dvé­ru ofi­ciál­ne ozná­mil dos­tup­nosť uti­li­ty od­blo­ko­va­cej uti­li­ty 3TB+ Un­lock, kto­rá umož­ňu­je zá­klad­ným dos­kám GI­GA­BY­TE bez tec­hno­ló­gie Hyb­rid EFI roz­poz­nať a po­uží­vať nea­lo­ko­va­ný pries­tor na no­vých pev­ných dis­koch (HDD) 3TB a vy­šších. Tá­to uti­li­ta je voľ­ne dos­tup­ná na strán­ke uti­lít ofi­ciál­nej webo­vej strán­ky GI­GA­BY­TE na ad­re­se: http://www.gi­ga­by­te.com/sup­port-downloads/Uti­li­ty.aspx.

GI­GA­BY­TE 3TB+ Un­lock op­ti­ma­li­zu­je uk­la­da­cí pries­tor na HDD tým, že po­uží­va­te­ľo­vi umož­ní vy­tvo­riť vir­tuál­ny disk s pries­to­rom, kto­rý prek­ra­ču­je 2048GB, čo je maximál­ny uk­la­da­cí pries­tor roz­poz­na­ný 32-bi­to­vý­mi ver­zia­mi ope­rač­ných sys­té­mov, ako sú Win­dows XP. Vir­tuál­ne dis­ky sú ob­med­ze­né na veľ­kosť 2048GB a po­uží­va­teľ mô­že vy­tvo­riť až 128 par­tí­cií, po­kiaľ je na HDD do­da­toč­ný nea­lo­ko­va­ný pries­tor. Fun­kcia 3TB+ Un­lock po­dpo­ru­je štý­ly par­tí­cie GPT (GUID Par­ti­tion Tab­le), ako aj MBR (Mas­ter Boot Re­cord), pri­čom však u MBR je po­čet par­tí­cií ob­med­ze­ný na 8.

Fun­kcia 3TB+ Un­lock mo­men­tál­ne po­dpo­ru­je no­vé špič­ko­vé mo­de­ly zá­klad­ných do­siek, za­lo­že­né na či­po­vých sa­dách sé­rií In­tel X58, In­tel 6 a AMD 8, a nac­hád­za sa v pro­ce­se po­rto­va­nia do star­ších mo­de­lov či­po­vých sád, aby po­dpo­ro­va­la všet­ky zá­klad­né dos­ky, kto­ré sa mo­men­tál­ne expe­du­jú.

Zdroj: GIGABYTE TECHNOLOGYOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter