Windows Phone 7 konečne s funkciou kopírovania a vkladania

Windows_Phone.jpg Spo­loč­nosť Mic­ro­soft ko­neč­ne vy­dá­va ak­tua­li­zá­ciu pre za­ria­de­nia s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows Pho­ne 7, po­me­no­va­nú No­do, kto­rá pri­ná­ša fun­kcie ko­pí­ro­va­nia a vkla­da­nia textu a nie­koľ­ko ďal­ších drob­ných zlep­še­ní.

Po­sled­nej ver­zii mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft chý­ba­jú fun­kcie ko­pí­ro­va­nia a vkla­da­nia textu už od vy­da­nia v ok­tób­ri 2010.

Z ďal­ších zlep­še­ní v up­da­te No­do spo­loč­nosť Mic­ro­soft spo­mí­na rých­lej­ší štart a ob­no­ve­nie ap­li­ká­cií a lep­šie hľa­da­nie v ka­te­gó­riách na Mar­ket­pla­ce (on-li­ne ob­chod s ap­li­ká­cia­mi pre Win­dows Pho­ne 7), kto­ré umož­ňu­je po­uží­va­te­ľom hľa­dať kon­krét­nu ap­li­ká­ciu pria­mo z te­le­fó­nu. Ďalej Mic­ro­soft pri­dal nie­koľ­ko zlep­še­ní vý­ko­nu, nap­rík­lad pre Wi-Fi a e-mai­lo­vé­ho klien­ta Out­look (žiaľ, stá­le nie je k dis­po­zí­cii jed­not­ná schrán­ka).

Ak­tua­li­zá­cia sof­tvé­ru bo­la od­ov­zda­ná na po­stup­né do­da­nie po­uží­va­te­ľom, a ak je k dis­po­zí­cii, zob­ra­zí sa na te­le­fó­ne sprá­va. Po­uží­va­te­lia mô­žu na ten­to up­da­te ča­kať nie­koľ­ko dní až nie­koľ­ko týž­dňov, ako pr­vé dos­ta­nú op­ra­vu od­blo­ko­va­né te­le­fó­ny, po­tom mo­de­ly od ope­rá­to­ra (rých­losť pro­ce­su up­da­tu však už po­dráž­di­la rad po­uží­va­te­ľov, kto­rí sa sťa­žu­jú na fó­re Mic­ro­sof­tu). No­vé za­ria­de­nia, ako nap­rík­lad HTC HD7S, bu­dú dos­tup­né už s pre­din­šta­lo­va­nou ak­tua­li­zá­ciou No­do.

Bez­drô­to­vo je do te­le­fó­nu od­os­la­ná iba in­for­má­cia, že up­da­te je k dis­po­zí­cii, čo zna­me­ná, že na ak­tua­li­zo­va­nie prís­tro­ja tre­ba pri­po­jiť za­ria­de­nie s Win­dows Pho­ne 7 k po­čí­ta­ču po­mo­cou sof­tvé­ru Zu­ne ale­bo Win­dows Pho­ne 7 Con­nec­tor v prí­pa­de po­čí­ta­čov s ope­rač­ným sys­té­mom Mac OS.

No­do je dru­hý patch pre Win­dows Pho­ne 7 po prob­lé­mo­vej ak­tua­li­zá­cii z kon­ca feb­ruára, kto­rá pri­nies­la ne­ma­lé prob­lé­my asi de­sa­ti­ne po­uží­va­te­ľov. Prá­ve pre­to te­raz Mic­ro­soft pro­ces up­da­tu prav­de­po­dob­ne predĺži, aby mo­hol rých­lej­šie rea­go­vať na ďal­ší prí­pad­ný prob­lém, čo by pri ma­so­vej dis­tri­bú­cii bo­lo ove­ľa ťaž­šie. Ďal­šia ak­tua­li­zá­cia pre ten­to ope­rač­ný sys­tém sa oča­ká­va nes­kôr v tom­to ro­ku a bu­de po­me­no­va­ná Man­go, no v tej­to chví­li sú de­tai­ly o ob­sa­hu toh­to up­da­tu len útr­žko­vi­té.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter