iPad 2: Testy výkonu a výdrže v porovnaní s prvou generáciou

ipad_2_610x407.jpg Aj keď viac­krát zve­rej­ne­ná ta­buľ­ka s roz­diel­mi me­dzi tab­let­mi iPad a iPad 2 naz­na­ču­je ur­či­tý po­sun, na­ši ame­ric­kí ko­le­go­via vy­ko­na­li aj nie­koľ­ko vlas­tných tes­tov a benchmar­kov po­rov­ná­va­jú­cich roz­die­ly v reál­nom na­sa­de­ní.

Vý­drž ba­té­rie
Na­ši ame­ric­kí ko­le­go­via ma­li mož­nosť otes­to­vať dva mo­de­ly iPa­du 2, kon­krét­ne 32 GB bie­lu ver­ziu s pod­po­rou 3G od AT & T a 16 GB mo­del s pod­po­rou 3G sie­te od Ve­ri­zo­nu. Tie po­tom po­rov­na­li s pô­vod­ným 16 GB iPa­dom 3G. App­le tvr­dí, že iPad 2 má vy­dr­žať 10 ho­dín pre­vádz­ky pri sur­fo­va­ní na webe na Wi-Fi, sle­do­va­ní vi­dea či po­čú­va­ní hud­by. 3G mo­del po­tom má mať vý­drž o ho­di­nu me­nej.

Test uká­zal, že ho­ci má iPad 2 rých­lej­ší pro­ce­sor aj gra­fi­ku, vy­dr­ží sku­toč­ne o nie­čo dlh­šie než pô­vod­ný mo­del. Ten to­tiž bež­al v tes­te na jed­no na­bi­tie 490 mi­nút, za­tiaľ čo 16 GB iPad 2 vy­dr­žal 503 mi­nút a 32 GB iPad 2 po­tom 504 mi­nút. Ce­lých de­väť ho­dín sa te­da do­siah­nuť ne­po­da­ri­lo, ale nej­de o zlý vý­sle­dok.

Do­bí­ja­nie ba­té­rie
Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia ta­kis­to tvr­dia, že iPad 2 sa na­bí­ja o nie­čo rých­lej­šie ako iPad 1, ale ne­ma­li tie­to čís­la pod­lo­že­né kon­krét­ny­mi tes­ta­mi. Na­ši ko­le­go­via sa pre­to roz­hod­li tú­to sku­toč­nosť potvr­diť či vy­vrá­tiť. iPad 2 pot­re­bo­val na pl­né na­bi­tie 4 ho­di­ny 10 mi­nút, za­tiaľ čo iPad 4 ho­di­ny 16 mi­nút. Roz­diel te­da či­ní 2,4 per­cen­ta. Aj keď nej­de o zá­sad­ný roz­diel, vzhľa­dom na mier­ne väč­šiu ka­pa­ci­tu ba­té­rie iPa­du 2 a dlh­šiu vý­drž je to opäť priaz­ni­vá sku­toč­nosť.

Battery_Recharge_iPad.jpg

Ap­li­ká­cia Ga­ra­ge­Band
Tá­to ap­li­ká­cia, exis­tu­jú­ca aj pre Mac, pat­rí me­dzi po­mer­ne ná­roč­né a v sto­lo­vých po­čí­ta­čoch do­ká­že vý­raz­ne za­ťa­žiť pro­ce­sor a vy­čer­pať voľ­nú pa­mäť. iPad 2 opäť potvr­dil lep­ší vý­kon, pre­to­že ju do­ká­zal spus­tiť za 5 se­kúnd op­ro­ti 7 se­kun­dám pri iPa­de 1. Pri­po­je­nie pies­ne do e-mai­lu tr­va­lo na iPa­de 2 len 22 se­kúnd (na iPa­de 1 to bo­lo 25 se­kúnd) a vý­raz­ný roz­diel nas­tal pri im­por­te sú­bo­ru na iTu­nes, kto­rý iPa­du 2 tr­val tak­mer o po­lo­vi­cu krat­ší čas (27 se­kúnd op­ro­ti 52 se­kun­dám).

Im­port fo­tog­ra­fií
Na im­port 20 fo­tog­ra­fií vo for­má­te raw z kar­ty SD pot­re­bo­val iPad 2 len 45 se­kúnd, čo je vý­raz­ne lep­ší vý­sle­dok op­ro­ti pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cii tab­le­tu, kto­rá rov­na­kú úlo­hu uro­bi­la za 63 se­kúnd. Ta­kis­to pri 20 fo­tog­ra­fiách v JPEG-u doš­lo k rov­na­ké­mu efek­tu – 20 se­kúnd op­ro­ti 29 se­kun­dám. Pred­chá­dza­jú­ce dva tes­ty te­da potvr­dzu­jú, že exis­tu­jú­ce ap­li­ká­cie do­ká­žu už vy­užiť vy­šší vý­kon dvoj­jad­ro­vé­ho pro­ce­so­ra A5 a pou­ží­va­teľ za­zna­me­ná ci­teľ­né zrý­chle­nie.

GL­Benchmark
Benchmark ur­če­ný na zis­te­nie rých­los­ti OpenGL bol ok­rem iPa­du 2 a iPa­du 1 na­ši­mi ko­le­ga­mi spus­te­ný na po­rov­na­nie aj na iP­ho­ne 4. Vy­bra­né bo­li dva tes­ty – Egypt a Pro.

GLBench 2.0.3.jpg

iPad 2 do­sia­hol v tes­te Egypt vý­sle­dok 45 sní­mok za se­kun­du (fps) a 57 v Pro, a to tak so za­pnu­tým full sce­ne anti­alia­sin­gom (FSAA), ako aj bez ne­ho. Ori­gi­nál­ny iPad tu vý­raz­ne za­os­tal s 8,1 fps bez anti­alia­sin­gu a 6,4 fps s anti­alia­sing v Egyp­te a s 17,6, res­pek­tí­ve 13,6 sním­ky v tes­te Pro. iP­ho­ne 4 do­sia­hol v tes­te op­ro­ti iPa­du 1 vý­sled­ky lep­šie o nie­koľ­ko sní­mok za se­kun­du, ale nej­de o žiad­ny dra­ma­tic­ký ná­rast (poz­ri graf). Vi­dieť te­da, že App­le na zrý­chle­ní gra­fic­ké­ho vý­stu­pu pri no­vej ge­ne­rá­cii iPa­du sku­toč­ne veľ­mi za­pra­co­val a pro­pa­go­va­né zvý­še­nie vý­ko­nu nie je len mar­ke­tin­go­vý trik.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter