Firefox 4 prichádza, na rozdiel od IE9 aj pre Windows XP

firefox4.jpeg Po uvoľ­ne­ní dru­hej RC ver­zie je vý­voj no­vé­ho Fi­re­foxu ko­neč­ne pri kon­ci. Na­mies­to pro­pa­gá­cie je­ho pred­nos­tí sa však Mo­zil­la za­obe­rá skôr kri­ti­kou Mic­ro­sof­tu.

Vzťa­hy med­zi Mic­ro­sof­tom a Mo­zillou už dl­hší čas nie sú prá­ve idy­lic­ké. Pred­me­tom ich spo­ru sa na­pos­le­dy sta­lo har­dvé­ro­vé urýc­hľo­va­nie. Mic­ro­soft sa to­tiž nec­hal po­čuť, že je­ho preh­lia­dač Inter­net Explo­rer 9 je schop­ný har­dvé­ro­vo ak­ce­le­ro­vať gra­fi­ku naj­lep­šie zo všet­kých preh­lia­da­čov, pre­to­že sa ako je­di­ný ne­zao­be­rá vý­vo­jom pre viac ope­rač­ných sys­té­mov, ale sús­tre­ďu­je sa len na svo­je Win­dows. Mo­zil­la tie­to tvr­de­nia vzá­pä­tí ozna­či­la na nez­my­sel­né a vy­zva­la Mic­ro­soft na ne­ší­re­nie blu­dov. Viac sa mô­že­te do­čí­tať v člán­ku Mic­ro­soft: IE9 je lep­ší ako os­tat­né, pre­to­že beží len na Win­dows.

IE9 si na­vy­še mô­žu stiah­nuť len ma­ji­te­lia nov­ších Win­dows. S tak­mer de­sať ro­kov sta­rý­mi Win­dows XP už v Mic­ro­sof­te skrát­ka ne­po­čí­ta­jú, pri­čom ako dô­vod uvád­za­jú sna­hu o mo­der­ni­zá­ciu preh­lia­da­ča. Svo­ju úlo­hu však v tom­to prí­pa­de mož­no zoh­ral ope­rač­ný sys­tém Win­dows 7, uvoľ­ne­ný v ok­tób­ri 2009. Nech je to ako­koľ­vek, prav­da je, že ani ten­to krok ne­za­bud­la Mo­zil­la oko­men­to­vať.

„To, že nie je ak­ce­le­rá­cia dos­tup­ná aj pre Win­dows XP, ma sku­toč­ne prek­va­pi­lo,“ po­ve­dal Joh­nat­han Nig­htin­ga­le, ria­di­teľ Fi­re­foxu. Po­dľa ne­ho sí­ce bo­lo za­bez­pe­če­nie har­dvé­ro­vej ak­ce­le­rá­cie vo Fi­re­foxe 4 pre Win­dows XP troc­hu zlo­ži­tej­šie, Mo­zil­la však na­ko­niec všet­ky prob­lé­my vy­rie­ši­la čias­toč­ným po­uži­tím Di­rec­t3D. „Da­lo nám to cel­kom za­brať. Ale Win­dows XP pred­sa len po­uží­va až po­lo­vi­ca inter­ne­to­vej po­pu­lá­cie. S tý­mi­to po­uží­va­teľ­mi mu­sí­me po­čí­tať,“ vy­svet­ľu­je Nig­htin­ga­le.

Uvoľ­ne­nie fi­nál­nej ver­zie Fi­re­foxu 4 bo­lo nap­lá­no­va­né na 22. mar­ca o 7. ho­di­ne Pa­ci­fic­ké­ho let­né­ho ča­su. Ko­neč­ný dá­tum Mo­zil­la sta­no­vi­la chvíľ­ku po vy­da­ní pr­vej RC ver­zie, kto­rá sa od tej fi­nál­nej už ne­ma­la veľ­mi lí­šiť. Spo­loč­nosť však na­ko­niec uvoľ­ni­la aj ver­ziu RC2, pros­tred­níc­tvom kto­rej eš­te op­ra­vi­la nie­koľ­ko chýb cer­ti­fi­ká­tov HTTPS. Vý­vo­já­ri na­vy­še pri­da­li aj viet­nam­skú mu­tá­ciu preh­lia­da­ča, tak­že Fi­re­fox te­raz ho­vo­rí 83 ja­zyk­mi.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter