Spoločnosť Apple oznámila, že zariadenie iPad 2 bude v piatok 25. marca uvedené do predaja v ďalších 25 krajinách.

Od piatka bude iPad 2 k dispozícii v ďalších 25 krajinách, na Slovensku nie

Spo­loč­nosť App­le ozná­mi­la, že za­ria­de­nie iPad 2 bu­de v pia­tok 25. mar­ca uve­de­né do pre­da­ja v ďal­ších 25 kra­ji­nách.

iPad 2 sa vy­zna­ču­je no­vým di­zaj­nom. Je o 33 % ten­ší a až o 15 % ľah­ší než pô­vod­ný iPad, pri­čom ob­sa­hu­je tú is­tú 9,7-pal­co­vú ob­ra­zov­ku LCD s po­dsvie­te­ním LED. iPad 2 ob­sa­hu­je aj no­vý dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor A5 spo­loč­nos­ti App­le a te­raz už aj dve ka­me­ry (pred­nú ka­me­ru VGA s fun­kcia­mi Fa­ce­Ti­me a Pho­to Booth a za­dnú ka­me­ru, kto­rá sní­ma vi­deo vo for­má­te 720p HD a po pr­výk­rát pri­ná­ša ino­va­tív­nu fun­kciu Fa­ce­Ti­me aj po­uží­va­te­ľom za­ria­de­nia iPad). Ho­ci je iPad 2 ten­ší, ľah­ší, rých­lej­ší a pl­ný no­vých fun­kcií, stá­le po­nú­ka ba­té­riu s vý­dr­žou 10 ho­dín.

iPad 2 bu­de k dis­po­zí­cii vo ver­ziách mo­de­lov Wi-Fi a Wi-Fi + 3G s ka­pa­ci­tou 16 GB, 32 GB a 64 GB v Aus­trá­lii, Bel­gic­ku, Čes­kej re­pub­li­ke, Dán­sku, Fín­sku, Fran­cúz­sku, Gréc­ku, Ho­lan­dsku, Írsku, na Is­lan­de, v Ka­na­de, Luxem­bur­sku, Ma­ďar­sku, Mexiku, Ne­mec­ku, Nór­sku, na No­vom Zé­lan­de, v Po­ľsku, Po­rtu­gal­sku, Ra­kús­ku, Spo­je­nom krá­ľov­stve, Špa­niel­sku, Švaj­čiar­sku, Švéd­sku a Ta­lian­sku 25. mar­ca. Po­drob­nos­ti o ce­nách a dos­tup­nos­ti vám po­skyt­nú mies­tni auto­ri­zo­va­ní pre­daj­co­via a dis­tri­bú­to­ri spo­loč­nos­ti App­le. V Hon­gkon­gu, Kó­rei, Sin­ga­pu­re a ďal­ších kra­ji­nách bu­de iPad 2 k dis­po­zí­cii v ap­rí­li a v naj­bliž­ších me­sia­coch bu­de k dis­po­zí­cii aj v mno­hých ďal­ších kra­ji­nách sve­ta. In­for­má­cie o dos­tup­nos­ti a ce­nách v ďal­ších kra­ji­nách bu­dú ozná­me­né nes­kôr.

Ap­li­ká­cie iMo­vie a Ga­ra­ge­Band pre za­ria­de­nia iPad sú k dis­po­zí­cii po 3,99 € v pre­daj­ni App Sto­re ale­bo na strán­ke www.itu­nes.com/ap­psto­re. Puz­dro Smart Co­ver je k dis­po­zí­cii v po­lyure­tá­no­vom ale­bo ko­že­nom vy­ho­to­ve­ní v ce­lej šká­le žia­ri­vých a sý­tych fa­rieb.

Zdroj: Apple


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter