ELKO EP s.r.o. používa ERP ABRA G4

ABRA_SOFTWARE.JPG EL­KO EP, čes­ká vý­rob­ná spo­loč­nosť s elek­tro­nic­ký­mi mo­du­lo­vý­mi prís­troj­mi so síd­lom v Ho­le­šo­ve, pre svo­je vý­rob­né a ob­chod­né pro­ce­sy vy­uží­va in­for­mač­ný sys­tém AB­RA G4.

EL­KO EP s.r.o. je čes­ká spo­loč­nosť s vlas­tným ka­pi­tá­lom. Viac ako 18 ro­kov vy­ví­ja a vy­rá­ba mo­du­lo­vé elek­tro­nic­ké prís­tro­je. Dis­po­nu­je vlas­tným vý­vo­jo­vým a vý­skum­ným cen­trom, vlas­tnou vý­ro­bou, SMD tec­hno­ló­gia­mi, mo­der­ný­mi stroj­mi s vy­so­kou mie­rou auto­ma­ti­zá­cie.

Fir­ma preš­la vý­vo­jom od ro­din­nej ma­nu­fak­tú­ry po veľ­ký po­dnik so 160 za­mes­tnan­ca­mi, s vlas­tným vý­vo­jo­vým zá­ze­mím a mo­der­ný­mi vý­rob­ný­mi tec­hno­ló­gia­mi. Ce­lé EL­KO EP Group za­hŕňa­jú­ce za­hra­nič­né po­boč­ky má 226 za­mes­tnan­cov. Po­krý­va viac ako 80% po­die­lu na čes­kom tr­hu, vy­vá­ža do viac ako 60 ze­mí sve­ta, ich tr­žby pre­sa­hu­jú 200 mil. CZK. Vďa­ka tra­dí­cii a bo­ha­tým skú­se­nos­tiam pro­du­ku­je EL­KO EP tiež vlast­ný sys­tém in­te­li­gen­tnej elek­troin­šta­lá­cie iNELS a bez­drô­to­vé ov­lá­da­nie RF Con­trol.

ABRA G4.JPG

Fir­ma preš­la cer­ti­fi­ká­cia­mi: ISO 9001, ISO 14001, CE, CCA, ČSN-EN, Gost. V ro­ku 2010 EL­KO EP vy­pí­sa­lo vý­be­ro­vé ria­de­nie na no­vý in­for­mač­ný sys­tém, kto­rý mal nah­ra­diť za­sta­ra­ný sys­tém, kto­rý ne­vy­ho­vo­val po­tre­bám fir­my. Hlav­ný­mi po­žia­dav­ka­mi bo­li vo vý­be­ro­vom ko­na­ní kva­lit­né a ove­re­né tec­hno­ló­gie, ot­vo­re­nosť sys­té­mu, fun­kčnosť po­krý­va­jú­ce po­tre­by po­dni­ku a se­rióz­ny do­dá­va­teľ.

Vý­be­ro­vé ko­na­nie vy­hra­la AB­RA Software so svo­jím ERP AB­RA G4. Sys­tém ok­rem po­ža­do­va­né­ho po­nú­kol vy­so­kú mie­ru uží­va­teľ­ských úp­rav a veľ­ké mož­nos­ti v zá­kaz­ko­vo up­ra­vo­va­teľ­ných po­lož­kách. Tak vzni­kol sys­tém up­ra­ve­ný pre kon­krét­ne po­žia­dav­ky vý­ro­by a ob­cho­du EL­KO EP. Eš­te v ro­ku 2010 pre­beh­la im­ple­men­tá­cia a sys­tém AB­RA G4 bol pre­da­ný do os­trej pre­vád­zky. Za­ve­de­nie sys­té­mu pre­beh­lo po­dľa os­ved­če­nej me­to­do­ló­gie S.A.F.E.

Zdroj: ABRA SoftwareOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter