AMD Llano: Konečne konkurencia pre najnovšie procesory Intelu

amd_vs_intel.jpg Na no­vé či­py In­tel Co­re s kó­do­vým ozna­če­ním San­dy Brid­ge chce AMD rea­go­vať na­sa­de­ním či­po­vej sé­rie A-se­ries.

In­tel so svo­ji­mi no­vý­mi čip­mi Co­re i3, i5 a i7 slá­vi ús­pech. Vý­rob­co­via ich na­sa­dzu­jú do ra­du svo­jich pro­duk­tov – na­pos­le­dy sa ob­ja­vi­li nap­rík­lad v mo­de­lo­vom ra­de no­te­boo­kov In­spi­ron R-se­ries od spo­loč­nos­ti Dell. AMD pre­to chys­tá uve­de­nie vlas­tnej či­po­vej sé­rie s náz­vom A-se­ries, zná­mej aj ako Lla­no, s kto­rej na­sa­de­ním do pr­vých no­te­boo­kov a sto­lo­vých po­čí­ta­čov sa po­čí­ta na dru­hý štvrťrok toh­to ro­ka.

Uve­de­nie sé­rie A-se­ries mô­že kon­ku­renč­ný boj AMD a In­te­lu sku­toč­ne vy­hro­tiť. Tak či­py od In­te­lu, ako aj tie od AMD to­tiž kom­bi­nu­jú CPU a gra­fic­ký pro­ce­sor v je­di­nom či­pe, no inak kaž­dý vy­ni­ká nie­čím iným. Sil­nou strán­kou či­pov San­dy Brid­ge je vý­kon­nej­šie CPU, Lla­no za­se lep­šie zvlá­da ná­roč­né gra­fic­ké ope­rá­cie. No­te­boo­ky s čip­mi Lla­no by na­vy­še ma­li stáť prib­liž­ne rov­na­ko ako spo­mí­na­né lap­to­py od Del­lu. „To však bu­de zá­vi­sieť hlav­ne od vý­rob­cov po­čí­ta­čov,“ spres­ňu­je ho­vor­ca AMD. Či­py sé­rie A-se­ries bu­dú pou­ží­vať dve ale­bo šty­ri jad­rá.

„Ko­neč­ná ce­na no­te­boo­kov sa bu­de od­ví­jať od to­ho, aké ná­ro­ky bu­de pou­ží­va­teľ mať,“ ho­vo­rí Nat­han Brookwood, hlav­ný ana­ly­tik In­sight 64. Pod­ľa ne­ho sú pred­sa len lep­šou voľ­bou či­py Co­re, kto­ré sú rých­lej­šie a mo­der­nej­šie. Či­py Lla­no sú to­tiž za­lo­že­né na ar­chi­tek­tú­re sta­rej šesť až se­dem ro­kov. „Tu az­da ani nie je o čom dis­ku­to­vať,“ dom­nie­va sa Brookwood.

Priaz­niv­ci PC hier a fil­mov by pred­sa ma­li dať šan­cu skôr či­pom Lla­no, kto­ré ma­jú lep­ší gra­fic­ký en­gi­ne. Ich in­teg­ro­va­ný pro­ce­sor GPU na­vy­še pod­po­ru­je Di­rectX 11, súp­ra­vu nás­tro­jov umož­ňu­jú­cich vy­tvo­riť realis­tic­kej­ší ob­raz pri hra­ní hier na Win­dows 7. „Väč­ši­na pos­led­ných hier Di­rectX 11 pod­po­ru­je,“ priz­ná­va Brookwood. Či­py San­dy Brid­ge pod­po­ru­jú len star­šie Di­rectX 10, čo ich za­ra­ďu­je o ge­ne­rá­ciu späť. Vy­ni­ka­jú­ce gra­fic­ké fun­kcie dá­va­jú AMD ce­no­vú vý­ho­du. PC s čip­mi San­dy Brid­ge to­tiž mô­žu pot­re­bo­vať kar­ty na spra­cov

anie high-end gra­fi­ky, čo by moh­lo zvý­šiť ob­sta­rá­va­cie ce­ny no­te­boo­kov.

Veľ­ký dô­raz na gra­fic­ké schop­nos­ti či­pov A-se­ries by sa však na dru­hej stra­ne mo­hol stať zá­ro­veň aj ich veľ­kou ne­vý­ho­dou. Všet­ko bu­de zá­le­žať na ener­ge­tic­kej spot­re­be. Ke­by bo­la pri­vy­so­ká, mô­že Lla­no u no­te­boo­ko­vých pou­ží­va­te­ľov veľ­mi na­ra­ziť.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter