iPad 2 vs. Xoom vs. Galaxy: Porovnanie nových tabletov

Pri pr­vom poh­ľa­de sa tie­to tab­le­ty nav­zá­jom veľ­mi ne­lí­šia. V sku­toč­nos­ti ide však o úpl­ne od­liš­né pro­duk­ty pre rôz­ne sku­pi­ny pou­ží­va­te­ľov.

Trh s tab­let­mi v sú­čas­nos­ti ov­lád­la tro­ji­ca tab­le­tov, za kto­rý­mi sto­ja veľ­ké znač­ky. Na vlas­tné tri­ko si ide App­le so svo­jím iPa­dom, naj­nov­šie dos­tup­ným v dru­hej ver­zii, pro­ti kto­ré­ho sys­té­mu IOS sto­ja dva prís­tro­je s An­droi­dom – Xoom od Mo­to­ro­ly a Ga­laxy Tab od Sam­sun­gu. Ur­čiť, kto­rý z nich je ten naj­lep­ší, nie je jed­no­du­ché. Kaž­dý to­tiž vy­ni­ká v inej ob­las­ti. V tom­to du­chu sa pre­to ne­sie aj na­še po­rov­na­nie. Za­ují­ma­lo nás, kto­rý tab­let...

...naj­lep­šie sad­ne do rúk
V tom­to prí­pa­de ho­vo­ria dá­ta cel­kom jas­ne. Se­dem­pal­co­vý Sam­sung Ga­laxy sí­ce vďa­ka svo­jej šír­ke 1,27 cm a hra­na­tým ok­ra­jom pô­so­bí ro­bus­tne, s hmot­nos­ťou 380 gra­mov je však vý­raz­ne ľah­ší ako 590-gra­mo­vý iPad 2. Dob­rou voľ­bou je iPad 2 len v prí­pa­de, že ste skal­ný­mi fa­nú­šik­mi vý­rob­kov od App­lu. Op­ro­ti svoj­mu pred­chod­co­vi je to­tiž ľah­ší, ten­ší a je jed­no­duch­šie udr­žať ho v ru­kách. Stá­le je však lep­ší ako Mo­to­ro­la Xoom s hmot­nos­ťou 730 gra­mov.

...má naj­lep­ší dis­plej
No­vý iPad je ví­ťa­zom! Ob­ráz­ky sa na je­ho dis­ple­ji zob­ra­zu­jú rov­no­mer­ne a v zod­po­ve­da­jú­cej kva­li­te. Text by sí­ce mo­hol byť tro­chu os­trej­ší, vo svo­jej ka­te­gó­rii však iPad 2 ne­má kon­ku­ren­ciu. Zvyš­né dva tab­le­ty tr­pia rôz­ny­mi ne­dos­tat­ka­mi. Far­by na dis­ple­ji Ga­laxy sú mier­ne pre­sý­te­né a Xoom má za­se prob­lé­my s textom, čo sa pre­ja­ví hlav­ne pri elek­tro­nic­kých kni­hách.

...má naj­lep­šiu klá­ves­ni­cu
Z po­rov­na­nia hneď vy­pa­dá­va Ga­laxy, kto­ré­ho klá­ves­ni­ca je ma­lá, s dl­hou reak­ciou a ne­vy­ho­vu­je prá­ci na do­ty­ko­vom dis­ple­ji, kto­rý je, mi­mo­cho­dom, zo všet­kých troch tab­le­tov naj­men­ší. Zo sú­bo­ja ďal­ších dvoch tab­le­tov vy­chá­dza ví­ťaz­ne iPad 2 s ope­rač­ným sys­té­mom IOS, kto­rý zvlád­ne us­po­ko­jiť aj veľ­mi rých­le­ho pi­sá­ra.

...je naj­lep­ší na dá­to­vé pre­no­sy
An­droi­do­vé tab­le­ty Ga­laxy a Xoom tu ma­jú navrch. Váš po­čí­tač ich po pri­po­je­ní cez ko­nek­tor USB ľah­ko roz­poz­ná. Sú­bo­ry ne­mu­sí­te pre­vá­dzať na iný for­mát a nie sú pot­reb­né ani špe­ciál­ne ov­lá­da­če. Oba tab­le­ty na­vy­še dis­po­nu­jú slo­tom na kar­ty mic­roSD. iPad 2 je li­mi­to­va­ný po­va­hou svoj­ho vý­rob­cu, kto­rý lip­ne na vlas­tnej infra­štruk­tú­re slu­žieb, nap­rík­lad iTu­nes.

...je naj­lep­ší na sur­fo­va­nie po inter­ne­te
Pre­ze­ra­nie strá­nok je naj­lep­šie rie­še­né v tab­le­te od Mo­to­ro­ly, kto­ré­ho roz­hra­nie umož­ňu­je pre­chá­dzanie viac webov na­raz. Ta­kis­to tre­ba oce­niť vi­zuál­ne zá­lož­ky a pod­po­ru Flash Playera 10.2. iPad 2 aj Ga­laxy nap­ro­ti to­mu pou­ží­va­te­ľa ob­me­dzu­jú, ako to len ide. Zob­ra­ziť mož­no je­di­nú strán­ku a ob­me­dze­ný je aj po­čet sú­čas­ne ot­vo­re­ných okien.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter