Firefox 4 je takmer hotový, RC verzia je na svete

Firefox-4-0.jpg Mo­zil­la uvoľ­ni­la dl­ho oča­ká­va­nú re­lea­se can­di­da­te ver­ziu preh­lia­da­ča Fi­re­fox 4.0. Joh­nat­han Nig­htga­le, ria­di­teľ vý­vo­ja Fi­re­foxu, po­tvr­dil, že uvoľ­ne­nie RC ver­zie zna­me­ná, že vý­vo­jo­vý tím má už po­cit, že prá­ce na no­vom preh­lia­da­či sú už prak­tic­ky do­kon­če­né. Tím na za­bez­pe­če­nie kva­li­ty sí­ce bu­de na­ďa­lej zbie­rať spät­nú väz­bu od po­uží­va­te­ľov, ale ak sa neob­ja­ví žiad­na ma­jo­rit­ná chy­ba, Mo­zil­la by moh­la uvoľ­niť fi­nál­nu ver­ziu Fi­re­foxu 4.0 do kon­ca toh­to me­sia­ca.

Op­ro­ti pô­vod­ným plá­nom ide sko­ro o po­lroč­né meš­ka­nie. Na­vy­še je už po­mer­ne is­té, že Mo­zil­la preh­ra­la pre­te­ky s Mic­ro­sof­tom, kto­rý chce pred­sta­viť fi­nál­nu ver­ziu Inter­net Explo­re­ra 9.0 bu­dú­ci týž­deň v po­nde­lok a Goog­le vy­dal de­sia­tu ma­jo­rit­nú ver­ziu Chro­me už ten­to týž­deň.

Za predĺže­nie vý­vo­ja Fi­re­foxu 4.0 mô­že naj­mä množ­stvo no­vi­niek, kto­ré Mo­zil­la pri­da­la v jed­nom je­di­nom kro­ku, ale pri kto­rých na­rá­ža­la na ve­ľa chýb. Fi­re­fox 4 má kom­plet­ne prep­ra­co­va­né po­uží­va­teľ­ské roz­hra­nie s me­nu pod jed­ným tla­čid­lom, čo je však vec, na kto­rú je mno­ho po­uží­va­te­ľov cit­li­vých a mož­no so zme­nou ne­bu­dú súh­la­siť. Zrýc­hle­ný bol aj vý­kon ja­vas­crip­to­vé­ho en­gi­nu (Mo­zil­la žiad­ne kon­krét­ne úda­je neu­vád­za, ale za­ují­ma­vé bu­de sle­do­vať roz­diel op­ro­ti Chro­me 10 a je­ho en­gi­nu Cran­kshaft, kto­rý je po­dľa Goog­lu vý­raz­ne op­ti­ma­li­zo­va­ný pre čas­to spus­te­né kó­dy a nap­rík­lad ben­chmark V8 uka­zu­je zrýc­hle­nie o 66 % op­ro­ti pred­chád­za­jú­cej ver­zii Chro­me ). Ďalej Mo­zil­la prep­ra­co­va­la správ­cu dopl­nkov, kto­rý má te­raz ce­loob­ra­zov­ko­vé roz­hra­nie. K po­su­nu doš­lo aj v sprá­ve pa­ne­lov, po­uží­va­te­lia ich mô­žu spá­jať do rôz­nych sku­pín, čo je fun­kcia ozna­čo­va­ná ako Pa­no­ra­ma. Do vrchnej čas­ti preh­lia­da­ča mô­žu byť pri­da­né aj ma­lé per­ma­nen­tné ok­ná na strán­ky a ap­li­ká­cie, kto­ré chce po­uží­va­teľ nec­hať tr­va­lo ot­vo­re­né.

Pr­výk­rát Mo­zil­la po­nú­ka vo Fi­re­foxe aj mož­nosť syn­chro­ni­zá­cie zá­lo­žiek med­zi rôz­ny­mi po­čí­tač­mi či so smar­tfón­mi s OS An­droid. Ob­ja­vu­je sa aj fun­kcia umož­ňu­jú­ca vy­pnúť sle­do­va­nie sprá­va­nia po­uží­va­te­ľa na weboch a po­nú­kať mu po­dľa to­ho per­so­na­li­zo­va­nú rek­la­mu. Ofi­ciál­ne Mo­zil­la uve­die ta­kis­to har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu vy­kres­ľo­va­nia ob­sa­hu za po­uži­tia ja­dier gra­fic­kých ka­riet, a to aj pod star­ší­mi OS, ako sú Win­dows XP.

Fi­re­fox 4.0 RC je k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie pre Win­dows, Mac a Li­nux a po­dpo­ru­je viac ako 70 ja­zy­kov. Po­uží­va­te­ľom be­ta ver­zií bu­de ich preh­lia­dač na re­lea­se can­di­da­te ak­tua­li­zo­va­ný auto­ma­tic­ky.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter