Uvedenie iPadu 2 od Applu vyvolalo nové otázky o tom, kedy možno očakávať odpoveď Microsoftu v podobe sľubovaného systému Windows pre tablety.

Kedy sa dočkáme tabletov s novou generáciou Windows 8?

tablet_dell.jpg Ke­dy sa doč­ká­me tab­le­tov s no­vou ge­ne­rá­ciou Win­dows 8? Uve­de­nie iPa­du 2 od App­lu vy­vo­la­lo no­vé otáz­ky o tom, ke­dy mož­no oča­ká­vať od­po­veď Mic­ro­sof­tu v po­do­be sľu­bo­va­né­ho sys­té­mu Win­dows pre tab­le­ty.

Aj keď Mic­ro­soft sľú­bil, že ďal­šia ge­ne­rá­cia Win­dows bu­de po­dpo­ro­vať aj pro­ce­so­ry ARM, kto­ré sú v týc­hto ty­poch prís­tro­jov naj­pou­ží­va­nej­šie (viac po­zri člá­nok Mic­ro­soft po­tvr­dil Win­dows pre pro­ce­so­ry ARM), roz­hod­ne sa jej len tak ne­doč­ká­me. Po­dľa re­por­tu agen­tú­ry Bloom­berg Mic­ro­soft ne­vy­dá no­vú ge­ne­rá­ciu svoj­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, kto­rý by mo­hol náj­sť väč­šie up­lat­ne­nie na tab­le­toch, skôr než v dru­hej po­lo­vi­ci ro­ka 2012. Dov­te­dy bu­dú môcť na tom­to po­li ús­peš­ne sú­pe­riť App­le s Goog­lom. Aby Mic­ro­soft as­poň čias­toč­ne za­sia­hol do hry, po­dľa Bloom­ber­gu pra­cu­je na up­ra­ve­nej ver­zii Win­dows 7, kto­rá by ma­la byť vhod­nej­šia pre do­ty­ko­vé dis­ple­je tab­le­tov s ob­med­ze­nou uh­lop­rieč­kou a ta­kis­to by ma­la byť šetr­nej­šia k ba­té­riám týc­hto za­ria­de­ní. No Win­dows 8 pre tab­le­ty ne­bu­de ho­to­vý skôr než rov­na­ká ver­zia OS pre des­kto­py. Win­dows 7 sí­ce v sú­čas­nos­ti slá­vi ús­pec­hy na des­kto­poch a no­te­boo­koch, ale na tab­le­toch (ako je nap­rík­lad 10" mo­del od Del­lu na fo­tog­ra­fii v člán­ku) sa ne­do­ká­že vý­raz­nej­šie pre­sa­diť.

Mic­ro­soft sí­ce už po­mo­hol vy­tvo­riť ka­te­gó­riu tab­le­tov v ro­ku 2000, ale bol to prá­ve App­le so svo­jím iPa­dom, kto do­ká­zal roz­hý­bať trh a uro­bil tie­to za­ria­de­nia sku­toč­ne at­rak­tív­ny­mi pre ši­ro­ké sku­pi­ny po­uží­va­te­ľov. Ana­ly­ti­ci však va­ru­jú, že od­kla­da­nie vy­da­nia no­vé­ho tab­le­to­vé­ho OS mô­že byť pre Mic­ro­soft ne­bez­peč­né, pre­to­že App­le a Goog­le za­tiaľ upev­nia svo­je po­zí­cie na tr­hu a mô­že sa opa­ko­vať po­dob­ná si­tuácia, v akej je te­raz Mic­ro­soft so svo­jím Win­dows Pho­ne.

Ak je rok 2011 ro­kom voj­ny tab­le­tov, Mic­ro­soft tú­to bi­tku za­spal, ho­vo­rí ana­ly­tik Gar­tne­ru Mic­hael Gar­ten­berg. V ro­ku 2012 už bu­de na tr­hu tre­tia ge­ne­rá­cia iPa­du a prav­de­po­dob­ne aj dru­há ale­bo tre­tia ge­ne­rá­cia tab­le­tov s An­droi­dom, do­dá­va Gar­ten­berg. Ta­kis­to HP so svo­jím touc­hpa­dom a RIM s Play­Boo­kom za­is­te stih­nú uviesť ďal­šie ge­ne­rá­cie svo­jich mo­de­lov na trh.

Mic­ro­soft sa k si­tuá­cii ne­vy­jad­ru­je, ale je zrej­mé, že po­zí­cia ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows je v dneš­nej do­be nas­tu­pu­jú­cich clou­do­vých ap­li­ká­cií oh­ro­ze­ná viac ako ino­ke­dy a zís­ka­nie ve­dú­cej úlo­hy v ob­las­ti mo­bil­ných plat­fo­riem tak mô­že byť kľú­čom k prev­za­tiu žez­la, kto­ré Mic­ro­soft up­ly­nu­lé de­sať­ro­čia v IT sve­te neoc­hvej­ne dr­žal. Po­zí­cie App­lu aj Goog­lu sú na ta­ký­to krok dos­ta­toč­ne sil­né...

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter