Epson: tlač, skenovanie, kopírovanie a faxovanie v laserovej kvalite za cenu atramentovej tlače

Spo­loč­nosť Ep­son uvád­za na trh svo­ju no­vin­ku - Ep­son Sty­lus Of­fi­ce BX925FWD, vy­so­ko vý­kon­né mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie 4 v 1 s fun­kciou obojstran­nej tla­če a mož­nos­ťou sie­ťo­vé­ho pri­po­je­nia, kto­ré pri­ná­ša ná­roč­ným ma­lým fir­mám tlač v pro­fe­sio­nál­nej kva­li­te pri níz­kych nák­la­doch.

BX925FWD je su­per rých­le za­ria­de­nie s níz­ky­mi ná­rok­mi na údr­žbu, kto­ré efek­tív­ne tla­čí vý­stu­py v la­se­ro­vej kva­li­te za ce­nu at­ra­men­to­vej tla­če a na­vy­še po­nú­ka vy­so­ko kva­lit­né ske­no­va­nie, ko­pí­ro­va­nie a faxova­nie. S rých­los­ťou tla­če až 15 strán čier­no­bie­lo a 9,2 stra­ny fa­reb­ne za mi­nú­tu ale­bo 38 strán za mi­nú­tu v re­ži­me kon­cep­tu umož­ňu­je zvý­šiť va­šu efek­ti­vi­tu. Po­uži­tý at­ra­ment Ep­son DU­RAB­ri­te Ultra za­bez­pe­čí os­trý text a bri­lan­tné far­by, kto­ré za­ru­ču­jú pro­fe­sio­nál­ny vzhľad do­ku­men­tov.

Fir­my zís­ka­jú ve­ľa fi­nan­čných vý­hod, ale zá­ro­veň vo­lia oh­ľa­dupl­nej­ší prís­tup k ži­vot­né­mu pros­tre­diu. Nák­la­dy na fa­reb­nú tlač sú až o 50 % niž­šie ako pri kon­ku­ren­čnej la­se­ro­vej tla­či a sys­tém sa­mos­tat­ných at­ra­men­to­vých zá­sob­ní­kov Ep­son umož­ňu­je vý­me­nu iba tej far­by, kto­rú ste spot­re­bo­va­li. Ďal­šie ús­po­ry pri­ná­ša po­nu­ka rôz­nych veľ­kos­tí zá­sob­ní­kov, naj­mä veľ­kos­ti XL ra­du Je­leň pre veľ­koob­je­mo­vú, níz­ko­nák­la­do­vú tlač.

Auto­ma­tic­ká obojstran­ná tlač, ko­pí­ro­va­nie, ske­no­va­nie a fakxova­nie zní­ži spot­re­bu pa­pie­ra až o 50 %. Za­ria­de­nie BX925FWD spĺňa po­dmien­ky prog­ra­mu ENER­GY STAR a je­ho ener­ge­tic­ká účin­nosť ďa­lej po­má­ha zní­žiť nák­la­dy a ne­ga­tív­ny do­pad na ži­vot­né pros­tre­die. Mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie BX925FWD je do­ko­na­lou voľ­bou pre ma­lé fir­my - pros­tred­níc­tvom et­her­ne­to­vé­ho a Wi-Fi roz­hra­nia sa k ne­mu mô­že pri­po­jiť viac uží­va­te­ľov sú­čas­ne, pri­čom šif­ro­va­nie WPA2 za­bez­pe­ču­je vy­ššiu úro­veň za­bez­pe­če­nia. Mož­nosť jed­no­duc­hej bez­drô­to­vej tla­če zo za­ria­de­nia iP­ho­ne, iPod Touch a iPad ďa­lej roz­ši­ru­je flexibi­li­tu toh­to za­ria­de­nia.

Za­ria­de­nie je mož­né ľah­ko ov­lá­dať po­mo­cou veľ­ké­ho do­ty­ko­vé­ho pa­ne­lu s in­teg­ro­va­ným do­ty­ko­vým dis­ple­jom , kto­rý zro­zu­mi­teľ­ne zob­ra­zu­je stav za­ria­de­nia a umož­ňu­je jed­no­duc­hý prís­tup k fun­kčným po­nu­kám. BX925FWD zá­ro­veň skra­cu­je čas strá­ve­ný dopĺňa­ním pa­pie­ra vďa­ka vy­ba­ve­niu dvo­ma zá­sob­ník­mi pa­pie­ra s pred­ným pl­ne­ním, z kto­rých je­den je mož­né za úče­lom ďal­šie­ho zvý­še­nia flexibi­li­ty po­užiť na ulo­že­nie špe­ciál­ne­ho mé­dia, ako je nap­rík­lad lesk­lý pa­pier.

Mo­ha­med Mu­sa, pro­duct ma­na­ger for mic­ro-bu­si­ness in­kjets v spo­loč­nos­ti Ep­son, do­dá­va: „BX925FWD do­ká­že pros­tred­níc­tvom sie­te pre­po­jiť aké­koľ­vek kan­ce­lár­ske prá­ce v ma­lej fir­me a mô­že sa po­chvá­liť vy­so­kou ka­pa­ci­tou pa­pie­ra do­sa­hu­jú­cou až 500 lis­tov bež­né­ho pa­pie­ra for­má­tu A4. V kom­bi­ná­cii s uží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vým 19,8cm do­ty­ko­vým pa­ne­lom s in­te­li­gen­tnou na­vi­gá­ciou a 8,9cm in­teg­ro­va­ným do­ty­ko­vým dis­ple­jom je to­to mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie pre ma­lé fir­my op­ti­mál­nou voľ­bou.“

Ep­son Sty­lus Of­fi­ce BX925FWD je k dis­po­zí­cii od 1. mar­ca 2011 za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 303 € vrá­ta­ne DPH.

Súhrn naj­dô­le­ži­tej­ších vlas­tnos­tí
• Vy­so­ko­rýc­hlos­tná tlač v bu­si­ness kva­li­te 15 str./min. čier­no­bie­lo a 9,2 str./min. fa­reb­ne1 ale­bo 38 str./min. v re­ži­me kon­cep­tu
• Su­per rých­la obojstran­ná tlač - 7,9 str./min. čier­no­bie­lo a 5,7 str./min. fa­reb­ne
• Auto­ma­tic­ká obojstran­ná tlač, ko­pí­ro­va­nie, ske­no­va­nie a faxova­nie zní­ži spot­re­bu pa­pie­ra až o 50 %
• Auto­ma­tic­ký obojstran­ný po­dá­vač do­ku­men­tov
• Dva zá­sob­ní­ky pa­pie­ra s pred­ným pl­ne­ním s ka­pa­ci­tou až 500 lis­tov bež­né­ho pa­pie­ra for­má­tu A4
• Mož­nosť sie­ťo­vé­ho pri­po­je­nia cez Et­her­net a Wi-Fi
• Fa­reb­ná tlač Ep­son je až o 50 % lac­nej­šia ako kon­ku­ren­čná la­se­ro­vá tlač
• 19,8cm do­ty­ko­vý pa­nel s in­te­li­gen­tnou na­vi­gá­ciou a in­teg­ro­va­ným do­ty­ko­vým dis­ple­jom
• Mo­der­ný, kom­pakt­ný di­zajn
• At­ra­ment Ep­son DU­RAB­ri­te Ultra pre tlač pro­fe­sio­nál­nych do­ku­men­tov
• Pres­to! Pa­ge­Ma­na­ger 9
• Sys­tém sa­mos­tat­ných zá­sob­ní­kov at­ra­men­tu a at­ra­men­to­vé ka­ze­ty veľ­kos­ti XL
• Rých­los­chnú­ce vý­tlač­ky od­ol­né vo­či vo­de, roz­ma­za­niu, zvý­raz­ňo­va­čom a vy­bled­nu­tiu

Zdroj: www.plot­ba­se.sk

Zdroj: Epson


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter