Google Chrome 10 v ostrej verzii

googletitle.jpg Spo­loč­nosť Goog­le uvoľ­ni­la os­trú ver­ziu preh­lia­da­ča Chro­me 10, kto­rá pri­ná­ša zrýc­hle­nie spra­co­va­nia Ja­vaS­crip­tu vďa­ka no­vej ver­zii ja­vas­krip­to­vé­ho en­gi­nu, syn­chro­ni­zá­ciu he­siel med­zi rôz­ny­mi po­čí­tač­mi, mož­nosť zme­niť pred­vo­le­ný zoom strá­nok či zjed­no­du­še­ný sys­tém pre­fe­ren­cií. Z bez­peč­nos­tných fun­kcií pri­bud­lo vy­pí­na­nie za­sta­ra­ných dopl­nkov a mož­nosť ich ak­tua­li­zá­cie na naj­nov­šiu ver­ziu. To by ma­lo za­brá­niť mož­nos­ti exploi­to­va­nia po­pu­lár­nych dopl­nkov, ako je Ado­be Rea­der, Ja­va či Quic­kti­me, pros­tred­níc­tvom škod­li­vé­ho kó­du. Nas­ta­ve­nia preh­lia­da­ča sa te­raz zob­ra­zu­jú pria­mo vo vý­cho­dis­ko­vom pa­ne­li browse­ra, a nie v se­pa­rát­nom ok­ne. Pri­bu­dol aj vy­hľa­dá­va­cí box na rých­le náj­de­nie po­ža­do­va­né­ho nas­ta­ve­nia. Ad­res­ný ria­dok, kto­rý Goog­le na­zý­va Om­ni­Bar, te­raz auto­ma­tic­ky zob­ra­zu­je pria­mu ces­tu k pre­fe­ren­ciám, kto­ré chce­te nas­ta­viť.

Med­zi ďal­šie no­vin­ky preh­lia­da­ča Chro­me 10 pat­rí har­dvé­ro­vé urýc­hľo­va­nie vi­dea, kto­ré má za cieľ od­bre­me­niť pro­ce­sor a pre­su­núť prá­cu na jad­ro gra­fic­kej kar­ty. Po­dľa Goog­lu je však tá­to tec­hno­ló­gia stá­le vo vý­vo­ji, tak­že tu ide len o pred­bež­nú im­ple­men­tá­ciu. Čo sa tý­ka rých­los­ti, Chro­me 10 dis­po­nu­je no­vým Ja­vaS­cript en­gi­nom s kó­do­vým ozna­če­ním Cran­kshaft, kto­rý po­dľa me­ra­ní Goog­lu pri­ná­ša zrýc­hle­nie vo V8 ben­chmar­ku o ce­lých 66 per­cent. Be­ta ver­zia Chro­me 11 by sa ma­la ob­ja­viť na bu­dú­ci me­siac a na je­ho kon­ci by Goog­le mo­hol uvoľ­niť už fi­nál­ny pro­dukt. Aké no­vin­ky bu­de ob­sa­ho­vať, za­tiaľ nie je zná­me, ale ne­dáv­no Goog­le pred­sta­vil svoj plán tý­ka­jú­ci sa bu­dúc­nos­ti je­ho preh­lia­da­čov, kto­ré ma­jú roz­ší­riť mož­nos­ti vy­uží­va­nia ap­li­ká­cií a de fac­to tak sup­lo­vať mož­nos­ti ope­rač­ných sys­té­mov. Viac člá­nok Preh­lia­dač Chro­me po­núk­ne fun­kcie bež­né za­tiaľ len pri ope­rač­ných sys­té­moch.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter