Microsoft musí vo Windows 8 priniesť to najlepšie

Windows_8.jpg Server Di­gi­talTrends.com pri­nie­sol za­ují­ma­vý po­hľad na bu­dú­cu ver­ziu sys­té­mu Win­dows a kro­ky, kto­ré by mal Mic­ro­soft uro­biť na zlep­še­nie svo­jej kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti na tr­hu.

Re­dak­tor Jef­frey Van Camp pí­še o tom, ako Mic­ro­soft nap­riek to­mu, že pri­nie­sol kon­cept tab­le­to­vých po­čí­ta­čov ako pr­vý a na trh so smar­tfón­mi vstú­pil sko­ro, dnes ani v jed­nej ob­las­ti ne­vy­ni­ká. Pre­to pre­dos­trel nie­koľ­ko mož­nos­tí, kto­ré by po­dľa ne­ho moh­li spo­loč­nos­ti po­môcť pre­sa­diť sa na tr­hu s tab­let­mi, smar­tfón­mi a mi­ni­mál­ne udr­žať, ak nie zlep­šiť si po­zí­ciu na tr­hu s PC.

Po­dľa ne­ho ma­jú vý­vo­já­ri pred se­bou úlo­hu vy­tvo­riť ope­rač­ný sys­tém, kto­rý bu­de mož­né im­ple­men­to­vať do mo­bil­ných te­le­fó­nov (No­kia), smar­tfó­nov, tab­le­tov, ako aj des­kto­pov. Dnes aj nap­riek to­mu, že ope­rač­né sys­té­my Win­dows Pho­ne 7 a Win­dows 7 ne­sú veľ­mi po­dob­ný ná­zov, ich sprá­va­nie a po­uží­va­teľ­ské roz­hra­nie je úpl­ne od­liš­né. No­vý sys­tém z Red­mon­du bu­de mu­sieť vý­bor­ne im­ple­men­to­vať aj do­ty­ko­vú tec­hno­ló­giu, keď­že smar­tfó­ny a tab­le­ty sú pri­már­ne ur­če­né na ov­lá­da­nie tým­to spô­so­bom.

Re­dak­tor zdô­raz­ňu­je ta­kis­to vý­hod­nosť im­ple­men­tá­cie clou­do­vých rie­še­ní pre­po­je­ných pria­mo s ope­rač­ným sys­té­mom, kto­ré by umož­ňo­va­li mať do­ku­men­ty ulo­že­né lo­kál­ne, ale zá­ro­veň bez­peč­ne zá­lo­ho­va­né v clou­de a dos­tup­né od­kiaľ­koľ­vek.

V člán­ku na server­i Di­gi­talTrends.com sa pí­še aj o tom, že ak­tuál­na ver­zia sys­té­mu Win­dows je op­ro­ti kon­ku­ren­cii na pre­nos­ných za­ria­de­niach kom­pli­ko­va­ná. Jed­na vec sa vo Win­dows dá vy­ko­nať via­ce­rý­mi spô­sob­mi a to po­uží­va­nie v mno­hých prí­pa­doch ro­bí ob­ťaž­nej­ším, ale naj­mä nep­reh­ľad­nej­ším. Po­uží­va­nie sys­té­mov ako An­droid či iOS je op­ro­ti Win­dows pria­mo­čia­rej­šie. Do­kon­ca ani des­kto­po­vý ope­rač­ný sys­tém od App­le Mac OS X ne­po­nú­ka ta­kú flexibi­li­tu, akou dis­po­nu­jú sys­té­my ro­di­ny Win­dows. Ten­to fakt je pred­me­tom čas­tých dis­ku­sií med­zi priaz­niv­ca­mi týc­hto dvoch plat­fo­riem. Mno­hí po­kro­či­lej­ší po­uží­va­te­lia sa sťa­žo­va­li aj na to, že Win­dows 7 pri­šiel nap­rík­lad v po­rov­na­ní s Win­dows XP s po­dstat­ne za­uto­ma­ti­zo­va­nej­ší­mi fun­kcia­mi. Bu­de pre­to za­ují­ma­vé sle­do­vať, ako sa Mic­ro­soft s tou­to si­tuá­ciou vy­rov­ná a či sa vy­dá ces­tou sys­té­mu s jed­no­duc­hším ov­lá­da­ním, ale už­ší­mi mož­nos­ťa­mi pre pro­fe­sio­ná­lov.

Van Camp tvr­dí, že aj dis­tri­bú­cia sys­té­mu Win­dows 7 je zby­toč­ne nep­reh­ľad­ná, keď exis­tu­je v šies­tich rôz­nych ver­ziách, pri­čom väč­ši­na po­uží­va­te­ľov ne­poz­ná zá­klad­né roz­die­ly. Pre­to by bu­dú­ci Win­dows mal po­dľa Van Cam­pa vy­jsť len v dvoch ver­ziách: Ho­me a Bu­si­ness pre PC a tre­tia by bo­la ur­če­ná pre smar­tfó­ny, tab­le­ty a ďal­šie de­di­ko­va­né za­ria­de­nia.

Re­dak­tor ne­za­bú­da ani na po­ten­ciál ov­lá­da­ča Ki­nect, o kto­rom ho­vo­ril na vý­sta­ve CES aj Ste­ve Ballmer. Za­bu­do­va­nie toh­to kús­ka har­dvé­ru nap­rík­lad do no­te­boo­kov by moh­lo pri­niesť ov­lá­da­nie po­mo­cou po­hy­bov te­la bez po­uži­tia my­ši či klá­ves­ni­ce. To, že po­uží­va­te­ľom sa tá­to tec­hno­ló­gia pre Xbox 360 pá­či, po­tvr­di­li aj vý­sled­ky pre­da­ja za­ria­de­nia, kto­ré si kú­pi­lo ove­ľa viac po­uží­va­te­ľov, ako vý­rob­ca oča­ká­val.

Po­uží­va­teľ­sky za­ují­ma­vou fun­kciou v no­vom ope­rač­nom sys­té­me by moh­li byť aj tzv. Li­ve Ti­les, kto­ré už sú im­ple­men­to­va­né vo Win­dows Pho­ne 7 a po­dľa do­ha­dov by ich mal ob­sa­ho­vať aj naj­bliž­ší Win­dows. Li­ve Ti­les sa zob­ra­zu­jú na hlav­nej ob­ra­zov­ke Win­dows Pho­ne 7 a kaž­dá z „dlaž­díc“ do­ká­že ak­tua­li­zo­vať svoj ob­sah, čím mô­že po­uží­va­te­ľa v reál­nom ča­se o nie­čom in­for­mo­vať.

Mic­ro­soft by po­dľa Van Cam­pa mal za­pra­co­vať na ap­li­ká­cii pred­vo­le­né­ho správ­cu sú­bo­rov Win­dows Explo­rer, te­da or­ga­ni­zá­cii a zob­ra­zo­va­ní sú­bo­rov, keď­že eš­te aj dnes množ­stvo bež­ných po­uží­va­te­ľov ne­poz­ná sku­toč­ný roz­diel v umies­tne­ní med­zi sú­bo­rom ulo­že­ným na pra­cov­nej ploc­he, v prie­čin­ku Mo­je do­ku­men­ty či v prie­čin­ku ulo­že­nom pria­mo na dis­ku C.

Člá­nok na Di­gi­talTrends.com ne­za­bú­da ani na tec­hno­ló­giu Sur­fa­ce 2.0, kto­rú Mic­ro­soft pre­zen­to­val na CES 2011. Ke­by bo­lo na­sa­de­nie tej­to tec­hno­ló­gie na bež­né do­ty­ko­vé za­ria­de­nia ce­no­vo dos­tup­né, ur­či­te by to po­moh­lo jej ko­mer­čné­mu ús­pec­hu.

Zdroj: www.di­gi­taltrends.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter