Apple uvádza iPad 2

Spo­loč­nosť App­le pred­sta­vi­la iPad 2, ďal­šiu ge­ne­rá­ciu svoj­ho zá­zrač­né­ho za­ria­de­nia na preh­ľa­dá­va­nie webu, čí­ta­nie a od­osie­la­nie e-mai­lov, pre­ze­ra­nie fo­tog­ra­fií a vi­dea, po­čú­va­nie hud­by, hra­nie hier, čí­ta­nie elek­tro­nic­kých kníh a mno­hé ďal­šie ak­ti­vi­ty. iPad 2 sa vy­zna­ču­je úpl­ne no­vým di­zaj­nom. Je o 33 % ten­ší a až o 15 % ľah­ší než pô­vod­ný iPad, pri­čom ob­sa­hu­je tú is­tú oh­ro­mu­jú­cu 9,7-pal­co­vú ob­ra­zov­ku LCD s LED pod­svie­te­ním. iPad 2 ob­sa­hu­je no­vý dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor A5 spo­loč­nos­ti App­le, kto­rý to­mu­to za­ria­de­niu umož­ňu­je do­sa­ho­vať vy­so­kú rých­losť a vy­uží­vať oh­ro­mu­jú­ci gra­fic­ký vý­kon, te­raz už aj dve ka­me­ry (pred­nú VGA ka­me­ru a za­dnú ka­me­ru, kto­rá sní­ma vi­deo vo for­má­te 720p HD) a po pr­výk­rát pri­ná­ša ino­va­tív­nu fun­kciu Fa­ce­Ti­me aj pou­ží­va­te­ľom za­ria­de­nia iPad. Aj keď je iPad 2 ten­ší, ľah­ší, rých­lej­ší a pl­ný no­vých fun­kcií, stá­le vám po­nú­ka ba­té­riu s vý­dr­žou až 10 ho­dín.* iPad 2 je k dis­po­zí­cii v čier­nom ale­bo bie­lom pre­ve­de­ní. V po­nu­ke sú aj mo­de­ly pra­cu­jú­ce v 3G sie­ťach spo­loč­nos­tí AT&T a Ve­ri­zon a pred­sta­vu­je sa vám aj s ino­va­tív­nym puz­drom iPad 2 Smart Co­ver v po­lyure­tá­no­vom ale­bo ko­že­nom pre­ve­de­ní v ce­lej šká­le žia­ri­vých a sý­tych fa­rieb.

„iPad, kto­ré­ho sa pre­da­lo viac ako 15 mi­lió­nov ku­sov, de­fi­nu­je úpl­ne no­vú ka­te­gó­riu mo­bil­ných za­ria­de­ní,“ ho­vo­rí Ste­ve Jobs, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti App­le. „Za­tiaľ čo sa iní zú­fa­lo sna­žia ko­pí­ro­vať iPad pr­vej ge­ne­rá­cie, my uvá­dza­me na trh iPad 2, kto­rý po­sú­va lat­ku na úro­veň mi­mo do­sa­hu na­šich kon­ku­ren­tov, čo ich prav­de­po­dob­ne opäť do­nú­ti vrá­tiť sa k ry­so­va­cím dos­kám.“

Vďa­ka no­vej pred­nej a za­dnej ka­me­re te­raz pou­ží­va­te­lia za­ria­de­ní iPad 2 mô­žu us­ku­toč­ňo­vať ho­vo­ry s vy­uži­tím fun­kcie Fa­ce­Ti­me s mi­lión­mi pou­ží­va­te­ľov te­le­fó­nov iP­ho­ne 4, za­ria­de­ní iPod touch a po­čí­ta­čov Mac a vi­dieť sa s člen­mi ro­di­ny a pria­teľ­mi vša­de tam, kde je k dis­po­zí­cii Wi-Fi. Fun­kcia Pho­to Booth umož­ňu­je vkla­dať do fo­tog­ra­fií nas­ní­ma­ných niek­to­rou z tých­to ka­mier zá­bav­né vi­zuál­ne efek­ty vrá­ta­ne ôs­mich špe­ciál­nych fo­tog­ra­fic­kých efek­tov, ako je nap­rík­lad Squeeze, Twirl ale­bo Ka­lei­dos­kop. iPad 2 sa do­dá­va s ope­rač­ným sys­té­mom iOS 4.3, naj­nov­šou ver­ziou naj­pok­ro­či­lej­šie­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu pre mo­bil­né za­ria­de­nia na sve­te, s no­vý­mi fun­kcia­mi vrá­ta­ne preh­ľa­dá­va­ča Sa­fa­ri, kto­rý umož­ňu­je rých­lej­šie preh­ľa­dá­va­nie webu v mo­bil­ných za­ria­de­niach, fun­kciou iTu­nes Ho­me Sha­ring, vy­lep­še­nou fun­kciou AirPlay,** pre­pí­na­čom na boč­nej stra­ne za­ria­de­nia iPad, kto­rý slú­ži na uzam­knu­tie otá­ča­nia ob­ra­zov­ky ale­bo stl­me­nie zvu­ku, a fun­kciou Per­so­nal Hot­spot na zdie­ľa­nie dá­to­vé­ho pri­po­je­nia te­le­fó­nu iP­ho­ne 4 cez sieť Wi-Fi.*** Me­dzi ďal­šie fun­kcie za­ria­de­nia iPad 2 pat­rí vsta­va­ný gy­ros­kop umož­ňu­jú­ci kva­lit­nej­šie hra­nie hier, pod­po­ra štan­dar­du HSU­PA umož­ňu­jú­ca do­siah­nu­tie vy­šších rých­los­tí pri ko­mu­ni­ká­cii v 3G sie­ťach pri pou­ži­tí za­ria­de­nia iPad 2 s pod­po­rou pre sie­te Wi-Fi a 3G a fun­kcia HDMI Vi­deo Mirro­ring, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom zr­kad­liť ob­ra­zov­ku ich za­ria­de­nia iPad na ob­ra­zov­ke te­le­ví­zo­ra HDTV s pou­ži­tím vo­li­teľ­né­ho adap­té­ra.

Ino­va­tív­ne no­vé puz­dro iPad 2 Smart Co­ver pos­ky­tu­je ochra­nu pre ob­ra­zov­ku za­ria­de­nia iPad a za­cho­vá­va ten­ký a od­ľah­če­ný pro­fil. Vďa­ka je­di­neč­né­mu di­zaj­nu s vy­uži­tím mag­ne­tov v ňom iPad pres­ne za­pad­ne na svo­je mies­to a puz­dro sa dá jed­no­du­cho pri­chy­tiť aj od­po­jiť. Keď no­vé puz­dro iPad 2 Smart Co­ver ot­vo­rí­te, iPad 2 sa auto­ma­tic­ky pre­bu­dí. Keď ho za­vrie­te, iPad sa uve­die do re­ži­mu spán­ku. Puz­dro ob­sa­hu­je aj jem­nú tka­ni­nu z mik­rov­lá­kien, kto­ré po­má­ha­jú udr­žia­vať ob­ra­zov­ku čis­tú. Puz­dro Smart Co­ver sa dá aj pos­kla­dať, aby pos­lú­ži­lo ako sto­jan pri pí­sa­ní ale­bo sle­do­va­ní vi­dea, a je k dis­po­zí­cii v po­lyure­tá­no­vom pre­ve­de­ní za 39 USD ale­bo v ko­že­ných ver­ziách za 69 USD v ce­lej šká­le fa­rieb vrá­ta­ne čer­ve­nej ko­že­nej RED ver­zie, kto­rej pre­da­jom spo­loč­nosť po­má­ha pod­po­riť Glo­bál­ny fond na boj pro­ti ví­ru­su HIV a AIDS v Af­ri­ke.

Spo­loč­nosť App­le pred­sta­vu­je aj dve no­vé ap­li­ká­cie pre iPad: iMo­vie a Ga­ra­ge­Band. Obe sú k dis­po­zí­cii v pre­daj­ni App Sto­re za 4,99 USD za ap­li­ká­ciu. Ap­li­ká­cia iMo­vie umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom za­ria­de­nia iPad 2 sní­mať a up­ra­vo­vať vi­deá pria­mo v za­ria­de­ní iPad a zve­rej­ňo­vať fil­my v služ­bách YouTu­be, Fa­ce­book, Vi­meo a v ga­lé­rii služ­by Mo­bi­le­Me ich pre­ze­rať v za­ria­de­niach iPod, iP­ho­ne ale­bo iPad ale­bo na ob­ra­zov­ke te­le­ví­zo­ra pod­po­ru­jú­ce­ho for­mát HDTV, ak sa pou­ži­je fun­kcia AirPlay a za­ria­de­nie App­le TV. Ap­li­ká­cia Ga­ra­ge­Band zme­ní iPad na ko­lek­ciu do­ty­ko­vých hu­dob­ných nás­tro­jov a osem­sto­po­vé nah­rá­va­cie štú­dio, kto­ré vám umož­ní hrať na klá­ve­sy, gi­ta­ry, bi­cie nás­tro­je a ba­so­vé gi­ta­ry na ob­ra­zov­ke po­mo­cou viac­do­ty­ko­vých gest aj v prí­pa­de, že ne­vie­te hrať na žiad­ny hu­dob­ný nás­troj.

V za­ria­de­ní iPad 2 je mož­né spus­tiť tak­mer kaž­dú z viac ako 350 000 ap­li­ká­cií, kto­ré sú k dis­po­zí­cii v pre­daj­ni App Sto­re. V tej­to pre­daj­ni je k dis­po­zí­cii neu­ve­ri­teľ­ná šká­la viac ako 65 000 na­tív­nych ap­li­ká­cií pre iPad, kto­ré sú za­ra­de­né do 20 ka­te­gó­rií vrá­ta­ne hier, ob­chod­ných ap­li­ká­cií, správ, špor­tu, zdra­via a ces­to­va­nia. Pre­daj­ňa iTu­nes Sto­re pos­ky­tu­je pou­ží­va­te­ľom za­ria­de­nia iPad prís­tup do naj­ob­ľú­be­nej­šej on-li­ne pre­daj­ne hud­by, te­le­víz­nych prog­ra­mov a fil­mov na sve­te. K dis­po­zí­cii je ka­ta­lóg, kto­rý ob­sa­hu­je viac ako 14 mi­lió­nov skla­dieb, viac ako 50 000 te­le­víz­nych re­lá­cií a viac ako 10 000 fil­mov vrá­ta­ne viac ako 3 500 vi­deí v úžas­nej kva­li­te HD. Ap­li­ká­cia iBooks pre za­ria­de­nie iPad za­hŕňa no­vú pre­daj­ňu iBook­sto­re spo­loč­nos­ti App­le – naj­lep­ší nás­troj na preh­ľa­dá­va­nie, ná­kup a čí­ta­nie kníh na mo­bil­nom za­ria­de­ní.****

Ce­na a dos­tup­nosť
iPad 2 s pod­po­rou pre sie­te Wi-Fi bu­de k dis­po­zí­cii od 11. mar­ca za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 499 USD za mo­del s ka­pa­ci­tou 16 GB, 599 USD za mo­del s ka­pa­ci­tou 32 GB a 699 USD za mo­del s ka­pa­ci­tou 64 GB. iPad 2 s pod­po­rou pre sie­te Wi-Fi a 3G bu­de k dis­po­zí­cii za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 629 USD za mo­del s ka­pa­ci­tou 16 GB, 729 USD za mo­del s ka­pa­ci­tou 32 GB a 829 USD za mo­del s ka­pa­ci­tou 64 GB. iPad 2 s pod­po­rou pre sie­te Wi-Fi a 3G, kto­rý bu­de kom­pa­ti­bil­ný so sie­ťou Ve­ri­zon, bu­de k dis­po­zí­cii iba v USA za navr­ho­va­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 629 USD za mo­del s ka­pa­ci­tou 16 GB, 729 USD za mo­del s ka­pa­ci­tou 32 GB a 829 USD za mo­del s ka­pa­ci­tou 64 GB. V USA sa iPad 2 bu­de pre­dá­vať v pre­daj­ni App­le Sto­re (www.app­le.com), v ma­loob­chod­ných pre­daj­niach spo­loč­nos­ti App­le a u vy­bra­ných auto­ri­zo­va­ných pre­daj­cov spo­loč­nos­ti App­le. Ap­li­ká­cie iMo­vie a Ga­ra­ge­Band pre iPad bu­dú k dis­po­zí­cii od 11. mar­ca za 4,99 USD za ap­li­ká­ciu v pre­daj­ni App Sto­re v za­ria­de­ní iPad ale­bo na strán­ke www.itu­nes.com/ap­psto­re.

Od 25. mar­ca bu­de iPad 2 k dis­po­zí­cii v tých­to kra­ji­nách: Aus­trá­lia, Bel­gic­ko, Čes­ká re­pub­li­ka, Dán­sko, Fín­sko, Fran­cúz­sko, Gréc­ko, Ho­lan­dsko, Írsko, Is­land, Ja­pon­sko, Ka­na­da, Luxem­bur­sko, Ma­ďar­sko, Mexiko, Ne­mec­ko, Nór­sko, No­vý Zé­land, Poľ­sko, Por­tu­gal­sko, Ra­kús­ko, Spo­je­né krá­ľov­stvo, Špa­nielsko, Švaj­čiarsko, Švéd­sko a Ta­lian­sko. V ďal­ších me­sia­coch bu­de k dis­po­zí­cii aj v mno­hých ďal­ších kra­ji­nách. In­for­má­cie o dos­tup­nos­ti a ce­nách v ďal­ších kra­ji­nách bu­dú ozná­me­né nes­kôr.

Zdroj: Apple


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter