Apple predstavil iOS 4.3 s množstvom nových funkcií

Spo­loč­nosť App­le 2. mar­ca 2011 pred­sta­vi­la­naj­nov­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS 4.3 pre mo­bil­né za­ria­de­nia. Me­dzi no­vé fun­kcie v sys­té­me iOS 4.3 pat­rí rých­lej­ší preh­ľa­dá­vač Sa­fa­ri pre mo­bil­né za­ria­de­nia s me­cha­niz­mom Nit­ro Ja­vaS­cript, fun­kcia iTu­nes Ho­me Sha­ring, vy­lep­še­nia fun­kcie AirPlay, pou­ži­tie boč­né­ho pre­pí­na­ča za­ria­de­nia iPad na za­mknu­tie otá­ča­nia ob­ra­zov­ky ale­bo stl­me­nie zvu­ku a fun­kcia Per­so­nal Hot­spot na zdie­ľa­nie dá­to­vé­ho pri­po­je­nia te­le­fó­nu iP­ho­ne 4 cez sieť Wi-Fi.

Me­chan­izmus Nit­ro Ja­vaS­cript, kto­rý App­le po pr­výk­rát pou­žil v stol­nom po­čí­ta­či, je te­raz sú­čas­ťou tech­no­ló­gie Web­Kit, kto­rá je pod­sta­tou preh­ľa­dá­va­ča Sa­fa­ri, a umož­ňu­je do­sa­ho­vať dvoj­ná­sob­ne vy­šší vý­kon pri spúš­ťa­ní skrip­tu Ja­vaS­cript s pou­ži­tím na­ča­so­va­nej kom­pi­lá­cie. No­vá fun­kcia iTu­nes Ho­me Sha­ring umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom sys­té­mu iOS 4.3 preh­rá­vať hud­bu, fil­my a te­le­víz­ne re­lá­cie z kniž­ni­ce iTu­nes v za­ria­de­niach iPad, iP­ho­ne ale­bo iPod touch v po­čí­ta­či Mac ale­bo v osob­nom po­čí­ta­či cez lo­kál­nu sieť Wi-Fi. Jed­no­du­ché ťuk­nu­tie umož­ňu­je uží­vať si všet­ky mé­diá z kniž­ni­ce iTu­nes na ľu­bo­voľ­nom mies­te do­mác­nos­ti. Mô­že­te vy­sie­lať film z po­čí­ta­ča Mac v jed­nej mies­tnos­ti do za­ria­de­nia iPad v inej mies­tnos­ti ale­bo vy­sie­lať mix z kniž­ni­ce iTu­nes do za­ria­de­nia iPod touch z pra­cov­ne do ku­chy­ne. Vďa­ka fun­kcii Ho­me Sha­ring v za­ria­de­niach iPad, iP­ho­ne ale­bo iPod touch bu­de kniž­ni­ca iTu­nes po­ru­ke na kaž­dom mies­te v do­mác­nos­ti.

safari_20110302.jpg


Sys­tém iOS 4.3 za­hŕňa vy­lep­še­nia fun­kcie bez­drô­to­vej tech­no­ló­gie AirPlay, kto­rá umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom vy­sie­lať dá­to­vé strea­my hud­by, fo­tog­ra­fií a vi­dea do za­ria­de­nia App­le TV. Sys­tém iOS 4.3 umož­ňu­je vy­sie­lať ďal­ší ob­sah vrá­ta­ne vi­dea z webo­vých lo­ka­lít a ap­li­ká­cií tre­tích strán, vi­deí z ap­li­ká­cie Pho­tos a uká­žok z ap­li­ká­cie iTu­nes do te­le­ví­zo­ra. Fun­kcia AirPlay tiež umož­ňu­je oži­viť fo­tog­ra­fie na te­le­víz­nej ob­ra­zov­ke po­mo­cou niek­to­ré­ho z no­vých pre­cho­dov pre­zen­tá­cií ale­bo sní­mať vi­deo po­mo­cou za­ria­de­ní iPad 2, iP­ho­ne ale­bo iPod touch a vy­sie­lať ho pria­mo z ap­li­ká­cie Pho­tos do za­ria­de­nia App­le TV.

No­vá fun­kcia Per­so­nal Hot­spot v sys­té­me iOS 4.3 umož­ňu­je zdie­ľať dá­to­vé pri­po­je­nie te­le­fó­nu iP­ho­ne 4 s až pia­ti­mi za­ria­de­nia­mi v kom­bi­ná­cii troch za­ria­de­ní Wi-Fi, troch za­ria­de­ní Blue­tooth a jed­ným za­ria­de­ním USB. Pri­po­je­nie s vy­uži­tím fun­kcie Per­so­nal Hot­spot po za­pnu­tí tej­to fun­kcie v sta­vo­vom riad­ku zob­ra­zu­jú in­for­má­cie o tom, koľ­ko za­ria­de­ní je ak­tuál­ne pri­po­je­ných. Kaž­dé pri­po­je­nie je chrá­ne­né hes­lom a ak sa fun­kcia Per­so­nal Hot­spot ne­pou­ží­va, vy­pne sa, aby sa zní­ži­la spotřeba ba­té­rie.

Sys­tém iOS 4.3 bu­de pre pou­ží­va­te­ľov za­ria­de­ní iPad, iP­ho­ne a iPod touch k dis­po­zí­cii ako bez­plat­ná ak­tua­li­zá­cia v pia­tok 11. mar­ca. Ver­zia iOS 4.3 je kom­pa­ti­bil­ná so za­ria­de­nia­mi iPad, iPad 2, iP­ho­ne 3GS, iP­ho­ne 4 (mo­del pre sie­te GSM) a so za­ria­de­nia­mi iPod touch tre­tej a štvr­tej ge­ne­rá­cie.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter