NOVÉ ZÁKLADNÉ DOSKY GIGABYTE REVÍZIE B3 SÉRIE 6

Gigabyte GA-PH67A-UD3 Spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co., Ltd., pop­red­ný vý­rob­ca zá­klad­ných do­siek, gra­fic­kých ka­riet a ďal­ších rie­še­ní pre po­čí­ta­čo­vý har­dvér, dnes uvied­la tr­ho­vú do­dáv­ku úpl­ne na­no­vo navr­hnu­tých zá­klad­ných do­siek sé­rie GI­GA­BY­TE 6, kto­ré dis­po­nu­jú no­vý­mi či­po­vý­mi súp­ra­va­mi znač­ky In­tel s kro­ko­va­ním B3. Zá­klad­né dos­ky sa oča­ká­va­jú na tr­hu už na bu­dú­ci týž­deň, ke­dy za­čnú ich do­dáv­ky pod­stu­po­vať ná­le­ži­tos­ti prec­le­nia pre tr­hy na ce­lom sve­te.

Úpl­ne no­vé mo­de­ly zá­klad­ných do­siek re­ví­zie B3 sé­rie 6 od spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE sú úpl­ne na­no­vo navr­hnu­té a ma­jú no­vý ná­zov, sú te­da ľah­ko od­lí­ši­teľ­né od star­ších re­ví­zií B2, a to po­mo­cou ozna­če­nia B3 na kon­ci náz­vu mo­de­lu. Nap­rík­lad ozna­če­nie mo­de­lu GA-P67A-UD7 bo­lo za­me­ne­né na GA-P67A-UD7-B3, a ozna­če­nie mo­de­lu GA-H67A-UD3H na GA-H67A-UD3H-B3. No­vý ná­zov je veľ­mi dob­re vi­di­teľ­ný na spot­reb­nom oba­le, na dos­ke s ploš­ný­mi spoj­mi, v zob­ra­ze­ní BIOS pri štar­te po­čí­ta­ča, a v ap­li­ká­ciách ako je kon­trol­ný nás­troj GI­GA­BY­TE 6 Se­ries SA­TA Check Uti­li­ty a CPU-Z.

Kon­trol­ný nás­troj SA­TA Check Uti­li­ty, sé­ria 6 od spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE
Ih­neď po zis­te­ní konštruk­čnej chy­by v či­po­vých súp­ra­vách znač­ky In­tel s kro­ko­va­ním B2 sé­rie 6, spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE uvied­la na trh jed­no­du­chý kon­trol­ný nás­troj s náz­vom GI­GA­BY­TE 6 Se­ries SA­TA Check, kto­rý na­po­má­ha op­ti­ma­li­zo­vať vý­kon roz­hra­nia SA­TA, a to po­mo­cou iden­ti­fi­ká­cie pou­ži­teľ­ných bie­lych ko­nek­to­rov SA­TA 6Gbps a tak­tiež po­mo­cou iden­ti­fi­ká­cie chyb­ných por­tov In­tel PCH SA­TA, kto­rých by sa mal pou­ží­va­teľ vy­va­ro­vať a ne­pou­ží­vať ich. V ča­se za­čiat­ku dis­tri­bú­cie no­vých zá­klad­ných do­siek re­ví­zie B3 sé­rie 6, spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE uvied­la na trh ak­tua­li­zo­va­nú ver­ziu kon­trol­né­ho nás­tro­ja SA­TA Check Uti­li­ty, sé­rie 6, kto­rý je ok­rem iné­ho schop­ný iden­ti­fi­ko­vať či­po­vú súp­ra­vu a jej typ kro­ko­va­nia (buď B2, ale­bo B3).

Ďal­ším spô­so­bom iden­ti­fi­ká­cie zá­klad­nej dos­ky s či­po­vou súp­ra­vou s kro­ko­va­ním ty­pu B3 je kon­tro­la náz­vu mo­de­lu zá­klad­nej dos­ky pri štar­te po­čí­ta­ča. No­vé ba­le­nie zá­klad­ných do­siek re­ví­zie B3 sé­rie 6 zob­ra­zu­je veľ­ké lo­go B3 Step­ping, kto­ré je ľah­ko iden­ti­fi­ko­va­teľ­né.

Viac in­for­má­cií o no­vých zá­klad­ných dos­kách spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE v re­ví­zii B3 sé­rie 6 náj­de­te na ofi­ciál­nych webo­vých strán­kach spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE a na den­nom tech­nic­kom blo­gu spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE.

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter