Smartphony v podnikoch: Chystá sa revolúcia (1.)

Smartphony.jpg Eš­te pred ro­kom si mno­ho po­dni­kov ne­do­ká­za­lo pred­sta­viť, že by iP­ho­ne mo­hol byť na dru­hom mies­te z hľa­dis­ka množ­stva za­bez­pe­čo­va­cích fun­kcií vy­ža­do­va­ných po­dnik­mi, a to hneď za Blac­kBerry a pred plat­for­ma­mi An­droid či Win­dows Pho­ne 7.

Exper­ti pred­po­ve­da­jú, že aj za pár ro­kov bu­de Blac­kBerry vy­uží­va­ný po­dnik­mi po­žia­du­jú­ci­mi naj­vyš­šie za­bez­pe­če­nie, ale vý­znam­ný po­diel na po­dni­ko­vom tr­hu zís­ka­jú aj ďal­šie plat­for­my. Vy­da­nie iOS 4, naj­nov­šie­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu plat­for­my iP­ho­ne či iPad, v jú­ni 2010 pri­nies­lo vý­znam­ný po­sun na tr­hu po­dni­ko­vých in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov. "Ve­ľa ria­di­te­ľov IT zdrá­ha­vo pri­púš­ťa, že prá­ve vďa­ka ver­zii iOS 4 sa iP­ho­ne stal dos­ta­toč­ne dob­rý, aby spl­nil väč­ši­nu zá­klad­ných po­žia­da­viek na za­bez­pe­če­nie, kto­ré väč­ši­na po­dni­kov po­tre­bu­je," vy­hla­su­je Tim Wein­gar­ten, vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Vi­sa­ge Mo­bi­le.

Sof­tvér tej­to spo­loč­nos­ti spra­vu­je 100 ti­síc za­ria­de­ní z kor­po­rá­cií všet­kých veľ­kos­tí. Med­zi tý­mi­to za­ria­de­nia­mi plat­for­ma Blac­kBerry stá­le prev­lá­da nad te­le­fón­mi iP­ho­ne a An­droid, "a to v po­me­re de­sať ku jed­nej", uvád­za Wein­gar­ten.

Ne­dáv­ny vý­skum spo­loč­nos­ti com­Sco­re zis­til, že fir­ma Re­search In Mo­tion má te­raz v po­dni­ko­vom seg­men­te tr­ho­vý po­diel 51,2 per­cen­ta. Spo­loč­nosť App­le ju nas­le­du­je s 22,7 per­cen­ta­mi a plat­for­ma An­droid je tre­tia s po­die­lom 12,1 per­cen­ta. Po­dľa zis­te­ní fir­my com­Sco­re je ďal­ším Mic­ro­soft s 8,8 per­cen­ta­mi.

"Kom­bi­ná­cia in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov v po­dni­koch čas­to zá­vi­sí od to­ho, kto v sku­toč­nos­ti te­le­fó­ny na­ku­pu­je. Kor­po­rá­cie, kto­ré sa roz­hod­nú za­viesť štan­dard pros­tred­níc­tvom jed­not­nej plat­for­my a vy­dá­va­jú te­le­fó­ny za­mes­tnan­com, ma­jú sklon vy­uží­vať pro­duk­ty Blac­kBerry," tvr­dí To­ny Kueh, ria­di­teľ ma­naž­men­tu po­dni­ko­vej mo­bi­li­ty vo fir­me Sy­ba­se.

Keď však fir­my po­uží­va­te­ľom po­núk­nu sub­ven­co­va­nie dá­to­vých ta­ríf a do­vo­lia za­mes­tnan­com kú­piť si vlas­tné te­le­fó­ny, vo­lia si ľu­dia spra­vid­la pro­duk­ty iP­ho­ne, vy­hla­su­je Kueh. Ak­tua­li­zá­cie plat­for­my iP­ho­ne od jej pr­vé­ho pred­sta­ve­nia umož­ni­li, aby sa sta­li pre kor­po­rát­nych za­mes­tnan­cov vhod­nou al­ter­na­tí­vou.

"Ak by ste sa po­roz­prá­va­li s nie­kým z IT v ty­pic­kom po­dni­ku eš­te pred vy­da­ním ver­zie sys­té­mu iOS 4, po­ve­da­li by vám, že to ani zďa­le­ka nie je dob­ré a že to ne­bu­dú po­dpo­ro­vať," tvr­dí Wein­gar­ten. "S príc­ho­dom iOS 4 sa však mno­hé zme­ni­lo," vy­svet­ľu­je Kueh a po­kra­ču­je: "Te­raz iP­ho­ne po­nú­ka dos­ta­toč­né za­bez­pe­če­nie, aby bol pre väč­ši­nu po­dni­kov pri­ja­teľ­ný, po­kra­ču­je. In­teg­ro­va­né šif­ro­va­nie za­ria­de­nia po­dpo­ru­je vzdia­le­né zma­za­nie a lik­vi­dá­ciu dát rov­na­ko ako he­siel. Te­raz iP­ho­ne po­dpo­ru­je 20 z prib­liž­ne 40 zá­sad in­teg­ro­va­ných do tec­hno­ló­gie Ac­ti­ve­Sync."

Po­zí­cia An­droi­du
Plat­for­ma An­droid sa zlep­ši­la vďa­ka ver­zii 2.2 sys­té­mu, ale väč­ši­na po­dni­kov stá­le tvr­dí, že to stá­le nes­ta­čí. "An­droid je z hľa­dis­ka fun­kcií za­bez­pe­če­nia nie­koľ­ko kro­kov za plat­for­mou iP­ho­ne," tvr­dí Kueh.

Spo­loč­nosť Goog­le ne­dáv­no vy­da­la ver­ziu sys­té­mu An­droid 2.3. "Ne­vi­dím v nej žiad­ne zlep­še­nie fun­kcií pre po­dni­ky," ko­men­tu­je sys­tém Ken Du­la­ney, ana­ly­tik agen­tú­ry Gar­tner. "Dom­nie­vam sa a dú­fam, že pre po­dni­ky bu­dú ne­ja­ké ozná­me­nia vo ver­zii 3.0, pre­to­že te­raz je An­droid tam, kde bol iP­ho­ne 2."

Re­hab­ca­re, spo­loč­nosť vlas­tnia­ca a pre­vád­zku­jú­ca ne­moc­ni­ce, je jed­nou z or­ga­ni­zá­cií, kto­ré sa plat­for­me An­droid vy­hý­ba­jú. "S fun­kcia­mi za­bez­pe­če­nia stá­le nie sme spo­koj­ní," vy­svet­ľu­je Di­ck ES­CU, ria­di­teľ IT fir­my. Na­sad­zu­jú hlav­ne pro­duk­ty iP­ho­ne.

An­droid 2.2 je pr­vou ver­ziou toh­to ope­rač­né­ho sys­té­mu, kto­rá po­dpo­ru­je vý­znam­né fun­kcie po­dni­ko­vé­ho za­bez­pe­če­nia, ale ne­pod­po­ru­je ich toľ­ko, ako iOS, uvád­za Wein­gar­ten. Kon­com ro­ka po­uží­va­lo ver­ziu 2.2 prib­liž­ne 43 per­cent te­le­fó­nov s An­droi­dom.

Správ­co­via IT mô­žu vy­nú­tiť zá­sa­dy po­uží­va­nia he­siel a vzdia­le­ne zma­zať te­le­fó­ny An­droid 2.2. Ďal­šie dô­le­ži­té fun­kcie však chý­ba­jú. "Kryp­tog­ra­fia sú­bo­ro­vé­ho sys­té­mu nap­rík­lad nie je na plat­for­me An­droid dos­tup­ná," tvr­dí Kueh. "To zna­me­ná, že po­uží­va­te­lia mô­žu za ur­či­tých po­dmie­nok zís­kať prís­tup k sú­bo­ro­vé­mu sys­té­mu a sko­pí­ro­vať da­ta­bá­zy s e-mai­la­mi. Ho­ci exis­tu­je mož­nosť šif­ro­va­nia na ap­li­kač­nej úrov­ni, mô­že byť kľúč po­ten­ciál­ne náj­de­ný niek­de v za­ria­de­ní," va­ru­je Kueh. "Je to cel­kom pre­lo­mi­teľ­né."

Plat­for­ma An­droid pred­sta­vu­je pre po­dni­ky aj ďal­šie prob­lé­my vďa­ka ot­vo­re­né­mu ob­cho­du s ap­li­ká­cia­mi. Za­mes­tná­va­te­lia sa mô­žu obá­vať, že ich pra­cov­ní­ci mô­žu nec­hce­ne stiah­nuť aj ap­li­ká­ciu ob­sa­hu­jú­cu malware, kto­rý by po­dni­ko­vé dá­ta ne­ja­kým spô­so­bom po­ško­dil.

Na­vy­še má Es­cue oba­vy kvô­li mno­hým rôz­nym ver­ziám ope­rač­né­ho sys­té­mu na tr­hu. "Ro­bí nám sta­ros­ti sku­toč­nosť, že exis­tu­jú a prav­de­po­dob­ne vždy bu­dú exis­to­vať rôz­ne im­ple­men­tá­cie sys­té­mu An­droid, kto­ré sťa­žu­jú schop­nosť tú­to plat­for­mu efek­tív­ne po­dpo­ro­vať," vy­svet­ľu­je.

Exper­ti sa lí­šia v ná­zo­roch, či mož­no v blíz­kej do­be od spo­loč­nos­ti Goog­le oča­ká­vať zlep­še­nie fun­kcií po­ža­do­va­ných fi­rem­nou sfé­rou. "Vy­da­nie ap­li­ká­cie Goog­le Apps De­vi­ce Po­li­cy, kto­rá umož­ňu­je sprá­vu mno­hých te­le­fó­nov vrá­ta­ne plat­for­my An­droid, uka­zu­je na váž­ny zá­ujem Goog­lu o služ­by po­dni­ko­vým zá­kaz­ní­kom," uvád­za Wein­gar­ten. "An­droid je po­za­du, ale svo­ju stra­tu do­že­nie."

Kueh sa vy­jad­ru­je opatr­nej­šie. "Dú­fam, že to bu­dú­ce ver­zie zlep­šia, pre­to­že pre to exis­tu­je do­pyt. Otáz­kou ale je, ako veľ­mi od­hod­la­ný je Goog­le z hľa­dis­ka us­po­ko­je­nia po­trieb po­dni­ko­vé­ho tr­hu."

Po­môcť plat­for­me An­droid v zís­ka­va­ní po­dni­ko­vé­ho tr­hu však mô­žu ne­zá­vis­lí do­dá­va­te­lia. "Po­sky­to­va­te­lia ap­li­ká­cií pre sprá­vu mo­bil­ných za­ria­de­ní, ako je nap­rík­lad Sy­ba­se (ne­dáv­no prev­za­tá fir­mou SAP), po­moh­li plat­for­me iP­ho­ne k väč­šej po­uži­teľ­nos­ti v po­dni­koch," tvr­dí Kit­ty Wel­do­no­vá, ana­ly­tič­ka spo­loč­nos­ti Current Ana­ly­sis. Sa­ma pri­tom oča­ká­va, že to is­té bu­de pla­tiť pre plat­for­mu An­droid.

Gregg Da­vis, ria­di­teľ IT fir­my Web­cor Buil­ders, po­uží­va pri­már­ne za­ria­de­nie Blac­kBerry, ale za­čal po­uží­vať pro­dukt Good Tec­hno­lo­gy k sprá­ve te­le­fó­nov An­droid. To mu umož­ňu­je bez­peč­né od­osie­la­nie e-mai­lov, kon­tak­tov a ďal­ších dát cez za­bez­pe­če­né server­y fir­my Good a tiež vzdia­le­nú sprá­vu a ov­lá­da­nie te­le­fó­nov.

Wel­do­no­vá po­zna­me­ná­va, že niek­to­rí vý­rob­co­via te­le­fó­nov na­vy­še pri­dá­va­jú do te­le­fó­nov An­droid vlas­tné fun­kcie. Nap­rík­lad prís­tro­je Mo­to­ro­la Droid Pro v se­be ob­sa­hu­jú mno­ho fun­kcií, kto­ré iné te­le­fó­ny An­droid ne­ma­jú, vrá­ta­ne vzdia­le­né­ho zma­za­nia ka­riet SD (Se­cu­re Di­gi­tal), schop­nos­ti pri­nú­tiť po­uží­va­te­ľa vy­tvo­riť si no­vé hes­lá po ur­či­tej vop­red nas­ta­ve­nej do­be a tiež po­nú­ka­jú po­dpo­ru pre za­bez­pe­če­né lin­ky VPN.

Ver­zia sys­té­mu An­droid 2.2 na­vy­še pri­da­la API pre sprá­vu zá­sad pre za­ria­de­nia. Tie­to roz­hra­nia umož­ňu­jú vý­vo­já­rom pí­sať ap­li­ká­cie, kto­ré nap­rík­lad vzdia­le­ne nas­ta­via hes­lá, vy­nú­tia pra­vi­del­né zme­ny hes­la, za­mknú za­ria­de­nia na di­aľ­ku, nas­ta­ví pra­vid­lá pre zlo­ži­tosť hes­la vrá­ta­ne ich mi­ni­mál­nej si­ly ale­bo zma­žú ob­sah te­le­fó­nu po nas­ta­ve­nom po­čte neús­peš­ných po­ku­sov o prih­lá­se­nie.

Win­dows Pho­ne s otáz­nik­mi
Nap­riek po­ves­ti Mic­ro­sof­tu ako do­dá­va­te­ľa pre po­dni­ky s Win­dows Pho­ne 7 ( WP7) nac­hád­za­jú na kon­ci zoz­na­mu z hľa­dis­ka fun­kcií pre kor­po­rat­ních po­uží­va­te­ľov - te­da za­tiaľ. Z cel­kom prib­liž­ne 40 zá­sad po­dpo­ro­va­ných v tec­hno­ló­gii Ac­ti­ve­Sync ich plat­for­ma WP7 po­dpo­ru­je len 8. Tie­to te­le­fó­ny sú me­nej za­bez­pe­če­né než ich pred­chod­co­via so sys­té­mom Win­dows Mo­bi­le 6.5.

"Od­strá­ni­li tak­mer všet­ko, čo po­dni­ky po­uží­va­li na vý­voj ap­li­ká­cií, a inak to nie je mož­né vy­rie­šiť, te­da ok­rem nie­koľ­kých má­lo ve­cí, kto­ré mož­no zvlád­nuť po­mo­cou server­a Exchan­ge," kri­ti­zu­je Kueh.

Za­ria­de­niaWP7 nie sú kom­pa­ti­bil­né s prog­ra­mom Mic­ro­soft Sys­tem Cen­ter Mo­bi­le De­vi­ce Ma­na­ger, kto­rý umož­ňu­je pra­cov­ní­kom IT spra­vo­vať te­le­fó­ny so sys­té­mom Win­dows Mo­bi­le 6.5. Mic­ro­soft už za­čal zni­žo­vať dô­raz na sof­tvér Sys­tem Cen­ter pre mo­bil­né za­ria­de­nia, "pre­to­že zís­kal zlú po­vesť kvô­li ťaž­kos­tiam s na­sad­zo­va­ním," tvr­dí Wel­do­no­vá. "Je­ho reak­ciou je roz­ší­re­nie fun­kcií Ac­ti­ve­Sync."

Pre­to­že ap­li­ká­cie WP7 mu­sia byť vy­tvá­ra­né po­mo­cou plat­for­my Sil­verlight, sú vý­vo­já­ri v po­dsta­te nú­te­ní pre­pí­sať ap­li­ká­cie, kto­ré pred­tým fun­go­va­li na plat­for­me Win­dows Mo­bi­le 6.5. "Tie­to te­le­fó­ny na­vy­še už na­ďa­lej ne­ma­jú im­ple­men­to­va­nú od­ľah­če­nú ver­ziu SQL, čo zna­me­ná, že v za­ria­de­ní neexis­tu­je prís­tup k da­ta­bá­ze," ko­men­tu­je si­tuáciu Kueh.

Do­dá­va­te­lia a ana­ly­ti­ci ale oča­ká­va­jú, že Mic­ro­soft pri­dá ďal­šie fun­kcie v bu­dú­cich ak­tua­li­zá­ciách sof­tvé­ru. "Ak Mic­ro­soft us­pe­je v pril­áka­ní spot­re­bi­te­ľov na plat­for­mu WP7, moh­lo by to nás­led­ne spô­so­biť aj väč­šie pri­ja­tie v po­dni­koch," vy­hla­su­je Wel­do­no­vá. "Ak sa Win­dows Pho­ne 7 roz­ší­ri med­zi spot­re­bi­te­ľov, po­tom dôj­de k rov­na­ké­mu efek­tu ako u plat­fo­riem iP­ho­ne a An­droid. Ľudia pri­ne­sú tie­to te­le­fó­ny do po­dni­kov, a to je mož­no plán Mic­ro­sof­tu."

Do­kon­če­nie člán­ku vám pri­ne­sie­me za­jtra ...

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter