Predstavujeme zopár zaujímavých hier s vojnovou tematikou, ktoré možno získať zadarmo.

Zahrajte sa vojenské hry zadarmo

Pred­sta­vu­je­me zo­pár za­ují­ma­vých hier s voj­no­vou te­ma­ti­kou, kto­ré mož­no zís­kať za­dar­mo. Všet­ky pred­sta­ve­né mul­tip­layero­vé hry po­uží­va­jú pro­ti hac­ke­rom a chea­te­rom oc­hra­nu Pun­kbus­ter.

Bat­tle­field he­roes
bf-1.jpg Bat­tle­field he­roes je hra ur­če­ná pre ne­ná­roč­ným hrá­čov a naj­mä de­ti. Ide o od­ľah­če­nú ver­ziu po­pu­lár­nej sé­rie Bat­tle­field s cie­ľom za­ba­viť sa, je pl­ná zá­bav­ných ani­má­cií a zvu­kov. K dis­po­zí­cii je nie­koľ­ko máp s cie­ľom za­biť viac proti­vní­kov a ob­sad­zo­vať vlaj­ky. Hráč ok­rem vlas­tnej zbra­ne a se­kun­dár­nych zbra­ní mô­že po­uží­vať lie­tad­lá, tan­ky a iné mo­to­ro­vé vo­zid­lá či proti­le­tec­ké ka­nó­ny.Web: http://www.bat­tle­fiel­dhe­roes.com
Download: http://www.bat­tle­fiel­dhe­roes.com

Ame­ri­ca’s Ar­my 2
aa2-4.jpg Ame­ri­ca’s Ar­my 2 je mul­tip­layero­vá hra po­dob­ná po­pu­lár­ne­mu Coun­ter Stri­ke. O ús­pec­hu hry sved­čí viac ako 10 000 000 re­gis­tro­va­ných hrá­čov. Z veľ­ké­ho množ­stva máp pa­tria med­zi naj­po­pu­lár­nej­šie ma­py Bor­der, Brid­ge, Ur­ban As­sault a SF Hos­pi­tal. Mi­sie sú za­me­ra­né na uk­rad­nu­tie ale­bo zni­če­nie pred­me­tu mi­sie či bez­peč­né dop­ra­ve­nie oso­by do cie­ľa.Web: http://www.ame­ri­ca­sar­my.com/aa/
Download: http://www.ame­ri­ca­sar­my.com/downloads/?view=uti­li­ties
Download pre pun­kbus­ter: http://www.ame­ri­ca­sar­my.com/in­clu­des/bum­per.php?go­to=http://www.even­ba­lan­ce.com/downloads/pbsvc/pbsvc.exe


Ame­ri­ca‘s Ar­my 3
aa3-6.jpg Ame­ri­ca’s Ar­my 3 je nás­tup­com ver­zie 2. Ob­sa­hu­je no­vý Un­real en­gi­ne so zlep­še­nou gra­fi­kou. Uve­de­nie hry bo­lo veľ­kým skla­ma­ním, keď­že sa v nej vy­skyt­lo ob­rov­ské množ­stvo chýb. Po via­ce­rých op­ra­vách hra po­stup­ne zís­ka­va no­vých fa­nú­ši­kov. Na roz­diel od star­šej ver­zie je k dis­po­zí­cii len päť máp (Alley, Brid­ge, Im­pact, Pi­pe­li­ne a Ranch). Veľ­kým prí­no­som hry je vsta­va­ný team­speak. Ta­kis­to je tu po­kro­či­lé lie­če­nie, kto­ré vy­ža­du­je na zá­kla­de iden­ti­fi­ká­cie zra­ne­nia ap­li­ko­vať správ­ne ošet­re­nie.
Web: http://www.ame­ri­ca­sar­my.com/aa3.php
Download: http://www.ame­ri­ca­sar­my.com/downloads/Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter