Developer Preview systému Mac OS X Lion

osx-lion-missioncontrol-10-20-2010.jpg Spo­loč­nosť App­le pred­sta­vi­la ukáž­ku De­ve­lo­per Pre­view sys­té­mu Mac OS X Lion, kto­rá pre­be­rá niek­to­ré z naj­lep­ších ná­pa­dov up­lat­ne­ných v za­ria­de­niach iPad a pros­tred­níc­tvom ôs­me­ho hlav­né­ho vy­da­nia ich pre­ná­ša aj do po­čí­ta­čov Mac. Sú­čas­ťou sys­té­mu Lion je nap­rík­lad ap­li­ká­cia Mis­sion Con­trol na zob­ra­ze­nie všet­kých pro­ce­sov, kto­ré pre­bie­ha­jú v po­čí­ta­či Mac, ďa­lej ap­li­ká­cia Launchpad ako no­vé umies­tne­nie pre všet­ky ap­li­ká­cie pre po­čí­ta­če Mac, mož­nosť zob­ra­zo­va­nia ap­li­ká­cií na ce­lej ob­ra­zov­ke po­čí­ta­ča Mac a no­vé ges­tá pre roz­hra­nie Mul­ti-Touch. Sys­tém Lion za­hŕňa aj pre­daj­ňu Mac App Sto­re. Fi­nál­na ver­zia sys­té­mu Lion bu­de k dis­po­zí­cii pre zá­kaz­ní­kov už v le­te toh­to ro­ka.

Mis­sion Con­trol je no­vá ap­li­ká­cia, kto­rá spá­ja fun­kcie Expo­sé, Das­hboard, Spa­ces a ap­li­ká­cie s mož­nos­ťou zob­ra­ze­nia na ce­lú ob­ra­zov­ku a umož­ňu­je zís­kať uce­le­ný preh­ľad o všet­kých ap­li­ká­ciách a ok­nách spus­te­ných v po­čí­ta­či. Sta­čí je­di­né po­tiah­nu­tie prs­ta po ob­ra­zov­ke a pra­cov­ná plo­cha sa okam­ži­te vzdia­li, aby sa zob­ra­zi­li ot­vo­re­né ok­ná, kto­ré sú zos­ku­pe­né pod­ľa ap­li­ká­cií, mi­nia­tú­ry ap­li­ká­cií zob­ra­zo­va­ných na ce­lej ob­ra­zov­ke a sú­časť Das­hboard, vďa­ka čo­mu mô­že­te je­di­ným klik­nu­tím okam­ži­te prejsť na ľu­bo­voľ­né po­ža­do­va­né mies­to.

Ap­li­ká­cia Launchpad uľah­ču­je vy­hľa­dá­va­nie a spúš­ťa­nie ap­li­ká­cií. Sta­čí je­di­né klik­nu­tie a Launchpad zob­ra­zí všet­ky ap­li­ká­cie pre po­čí­ta­če v roz­lo­že­ní na ce­lú ob­ra­zov­ku, v kto­rom mô­že­te tie­to ap­li­ká­cie spúš­ťať, me­niť ich po­ra­die a us­po­ria­dať ich do prie­čin­kov. Ap­li­ká­cie mô­že­te us­po­ria­dať aj do via­ce­rých strá­nok, me­dzi kto­rý­mi sa mô­že­te po­sú­vať.

Vďa­ka sys­té­mu Lion je zob­ra­ze­nie na ce­lú ob­ra­zov­ku k dis­po­zí­cii aj v po­čí­ta­čoch Mac. Sta­čí jed­no klik­nu­tie a ok­no ap­li­ká­cie sa zob­ra­zí na ce­lú ob­ra­zov­ku. Z ok­na zob­ra­ze­né­ho na ce­lú ob­ra­zov­ku sa mô­že­te po­su­núť do iné­ho ok­na zob­ra­ze­né­ho na ce­lú ob­ra­zov­ku ale­bo na pra­cov­nú plo­chu, prí­pad­ne do ap­li­ká­cie Das­hboard.

No­vé ges­tá roz­hra­nia Mul­ti-Touch a ply­nu­lé ani­má­cie po­nú­ka­jú pri­ro­dze­ný a in­tui­tív­ny spô­sob inter­ak­cie s po­čí­ta­čom Mac. Me­dzi no­vé ges­tá pat­rí nap­rík­lad roz­ťa­ho­va­nie pr­stov na prib­lí­že­nie webo­vej strán­ky ale­bo ob­ráz­ka, po­tiah­nu­tie prs­ta do­ľa­va ale­bo dop­ra­va na oto­če­nie stra­ny ale­bo pre­pí­na­nie me­dzi ap­li­ká­cia­mi zob­ra­ze­ný­mi na ce­lú ob­ra­zov­ku, po­tiah­nu­tie prs­ta na­hor na pre­chod do ap­li­ká­cie Mis­sion Con­trol.

Sú­čas­ťou sys­té­mu Lion je aj pre­daj­ňa Mac App Sto­re, v kto­rej mož­no ap­li­ká­cie na­ku­po­vať pros­tred­níc­tvom kon­ta iTu­nes a prev­ziať a nain­šta­lo­vať ich v rám­ci je­di­né­ho kro­ku. Ap­li­ká­cie za­kú­pe­né pros­tred­níc­tvom pre­daj­ne Mac App Sto­re sa nain­šta­lu­jú pria­mo do ap­li­ká­cie Launchpad.

V sys­té­me Lion sú k dis­po­zí­cii aj nas­le­du­jú­ce fun­kcie:
– no­vá ver­zia ap­li­ká­cie Mail s roz­lo­že­ním, kto­ré je in­špi­ro­va­né za­ria­de­ním iPad, s kon­ver­zá­cia­mi, kto­ré auto­ma­tic­ky zos­ku­pu­jú sú­vi­sia­ce sprá­vy v rám­ci preh­ľad­nej ča­so­vej nás­led­nos­ti, s vý­kon­nej­ším vy­hľa­dá­va­ním a s pod­po­rou pre prog­ram Mic­ro­soft Exchan­ge 2010,
– fun­kcia AirDrop na jed­no­du­ché bez­drô­to­vé ko­pí­ro­va­nie sú­bo­rov me­dzi po­čí­tač­mi Mac bez aké­ho­koľ­vek nas­ta­vo­va­nia,
– fun­kcia Ver­sions, kto­rá auto­ma­tic­ky ucho­vá­va po se­be nas­le­du­jú­ce ver­zie do­ku­men­tov v po­ra­dí, v akom bo­li vy­tvo­re­né, a pos­ky­tu­je mož­nosť preh­ľa­dá­va­nia, up­ra­vo­va­nia ale­bo náv­ra­tu k pred­chá­dza­jú­cim ver­ziám,
– fun­kcia Re­su­me, kto­rá ob­no­ví ap­li­ká­cie pres­ne do sta­vu, v akom ste ich za­ne­cha­li pri reš­tar­te po­čí­ta­ča Mac ale­bo pri vy­pnu­tí a opä­tov­nom spus­te­ní ap­li­ká­cie,
– fun­kcia Auto Sa­ve, kto­rá auto­ma­tic­ky uk­la­dá do­ku­men­ty po­čas to­ho, ako s ni­mi pra­cu­je­te,
– úpl­ne no­vá fun­kcia Fi­le­Vault, kto­rá pos­ky­tu­je úpl­né šif­ro­va­nie dis­kov pre lo­kál­ne aj exter­né jed­not­ky a mož­nosť okam­ži­té­ho od­strá­ne­nia úda­jov z po­čí­ta­ča Mac,
– ap­li­ká­cia Mac OS X Lion Server, kto­rá uľah­ču­je nas­ta­ve­nie server­a a pos­ky­tu­je pod­po­ru pre sprá­vu sys­té­mu Mac OS X Lion a za­ria­de­ní iP­ho­ne, iPad a iPod touch.

Zdroj: AppleOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter