Steve Ballmer, CEO Microsoftu, na Mobile World Congress v Barcelone predstavil novinky, ktoré sa ešte tento rok majú objaviť v mobilnej platforme Windows Phone 7.

Microsoft rozšíri Windows Phone 7 o nové funkcie

MS_Windows_Phone7.jpg Ste­ve Ballmer, CEO Mic­ro­sof­tu, na Mo­bi­le World Con­gress v Bar­ce­lo­ne pred­sta­vil no­vin­ky, kto­ré sa eš­te ten­to rok ma­jú ob­ja­viť v mo­bil­nej plat­for­me Win­dows Pho­ne 7.

Ide v pr­vom ra­de o po­dpo­ru SkyD­ri­ve, mul­ti­tas­kin­gu a Mic­ro­soft chce pre smar­tfó­ny prip­ra­viť aj mo­bil­nú ver­ziu Inter­net Explo­re­ra 9 s po­dpo­rou pia­tej re­ví­zie ja­zy­ka HTML.

Tie­to fun­kcie sa však ob­ja­via až v ďal­šej (dru­hej) re­ví­zii, pre­to­že už na bu­dú­ci me­siac je po­dľa Ballme­ra prip­ra­ve­ný pr­vý up­da­te, kto­rý bu­de ob­med­ze­ný na pri­da­nie fun­kcie co­py & pas­te (kto­rá z nez­ná­me­ho dô­vo­du z no­vé­ho OS úpl­ne zmiz­la) a zlep­še­nie vý­ko­nu.

Vďa­ka prís­tu­pu k služ­be SkyD­ri­ve, čo je on-li­ne úlo­žis­ko, kto­ré mož­no po­uží­vať nap­rík­lad na uk­la­da­nie do­ku­men­tov vo Wor­de, Exce­li a Po­wer­Poin­te, bu­dú môcť po­uží­va­te­lia z mo­bi­lov pris­tu­po­vať k vy­tvo­re­ným sú­bo­rom ale­bo ich zdie­ľať s iný­mi po­uží­va­teľ­mi. Čo sa tý­ka sľú­be­né­ho Inter­net Explo­re­ra 9, up­ra­ve­né­ho pre smar­tfó­ny, ten by mal po­dľa Joa Bel­fio­ra, kor­po­rát­ne­ho vice­pre­zi­den­ta Mic­ro­sof­tu, pri­niesť ok­rem po­dpo­ry HTML5 aj har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu gra­fi­ky a lep­šie tak vy­užiť vý­kon­né gra­fic­ké či­py, kto­ré vý­rob­co­via plá­nu­jú do svo­jich te­le­fó­nov s Win­dows Pho­ne 7 pri­dať . Po­dpo­ra HTML5 po­tom umož­ní naj­mä vy­uží­vať webo­vé ap­li­ká­cie a preh­rá­vať vi­deá vy­tvo­re­né za po­mo­ci toh­to štan­dar­du. Te­le­fó­ny s Win­dows Pho­ne to­tiž ne­pod­po­ru­jú Flash, tak­že v sú­čas­nos­ti sú ich mul­ti­me­diál­ne mož­nos­ti na webe po­mer­ne ob­med­ze­né.

S mul­ti­tas­kin­gom ma­jú mať po­uží­va­te­lia mož­nosť pre­pí­nať med­zi ap­li­ká­cia­mi, mi­ni­ma­li­zo­vať ich a pre­vád­zko­vať na po­za­dí. Bel­fio­re ho­vo­rí, že dô­raz sa pri vý­vo­ji kla­die na to, aby ap­li­ká­cie bež­iace v po­za­dí spot­re­bú­va­li čo naj­me­nej sys­té­mo­vých pros­tried­kov a aj ener­gie. Za­tiaľ je mož­nosť mul­ti­tas­kin­gu na prís­tro­joch s Win­dows Pho­ne ob­med­ze­ná na mož­nosť po­čú­va­nia hud­by zo služ­by Mic­ro­soft Zu­ne. Mic­ro­soft už kri­ti­zo­va­li za to, že mul­ti­tas­king ne­za­ra­dil do svoj­ho no­vé­ho mo­bil­né­ho OS od sa­mé­ho za­čiat­ku.

Mic­ro­soft ta­kis­to plá­nu­je do te­le­fó­nov in­teg­ro­vať prís­tup k Twit­te­ru a k služ­be Peop­le Hub, kto­rá má umož­niť náj­sť kon­tak­ty na pria­te­ľov a je schop­ná preh­ľa­dá­vať aj pro­fi­ly vo Fa­ce­boo­ku.

Po­dľa všet­ké­ho sa zdá, že tým­to sa vý­po­čet no­vi­niek Mic­ro­sof­tu na ten­to rok nes­kon­čí, pre­to­že Ste­ve Ballmer po­tvr­dil, že je­ho fir­ma chce ďa­lej in­ves­to­vať do po­pu­la­ri­zá­cie plat­for­my Win­dows Pho­ne. No­vin­ky by ma­li prísť spo­lu s ďal­šou ge­ne­rá­ciou te­le­fó­nov od vý­rob­cov, ako je Sam­sung, LG, Dell a no­vo i No­kia. Nao­pak, nap­rík­lad Mo­to­ro­la, kto­rá pat­ri­la k skor­ším par­tne­rom Mic­ro­sof­tu, sa od Win­dows Pho­ne 7 os­tro diš­tan­co­va­la a chce sa ďa­lej ve­no­vať už len An­droi­du. Win­dows Pho­ne 7 po­dľa jej zá­stup­cov pri­šiel pri­nes­ko­ro a po­nú­ka pri­má­lo no­vi­niek. Prob­lé­mom je údaj­ne aj prop­rie­tár­na for­ma toh­to mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu od Mic­ro­sof­tu.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter