Sony Ericsson Xperia PLAY s osvedčením PlayStation

So­ny Eric­sson pred­sta­vil naj­nov­ší te­le­fón z ra­du in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov Xpe­ria s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. Je ur­če­ný pre po­kro­či­lých po­uží­va­te­ľov, kto­rí vy­hľa­dá­va­jú aj zá­žit­ky z hra­nia hier. V kla­sic­kom vy­ho­to­ve­ní ide o in­te­li­gent­ný te­le­fón s 5-me­ga­pixelo­vým fo­toa­pa­rá­tom, 4-pal­co­vým dis­ple­jom s mul­ti­touch a pr­vka­mi na po­uží­va­nie so­ciál­nych sie­tí.

Keď sa však vy­su­nie her­ný ov­lá­dač, po­uží­va­te­lia zís­ka­jú di­gi­tál­ny D pad, dva ana­ló­go­vé touc­hpa­dy, dve boč­né tla­čid­lá a šty­ri tla­čid­lá PlayS­ta­tion: kruh, krí­žik, štvo­rec a tro­ju­hol­ník. Op­ti­ma­li­zo­va­ný pro­ce­sor Snap­dra­gon od spo­loč­nos­ti Qual­comm s 1 GHz CPU a za­bu­do­va­ný gra­fic­ký pro­ce­sor Ad­re­no GPU za­bez­pe­ču­jú ply­nu­lé preh­rá­va­nie 3D mo­bil­ných hier pri rých­los­ti 60 fps.

Xpe­ria PLAY bu­de bež­ať na plat­for­me Gin­gerbread (ver­zia 2.3). Xpe­ria PLAY bu­de tiež pr­vým za­ria­de­ním s os­ved­če­ním PlayS­ta­tion. To zna­me­ná, že bu­de mať prís­tup k her­né­mu ob­sa­hu PlayS­ta­tion po­sky­to­va­né­mu pros­tred­níc­tvom ini­cia­tí­vy PlayS­ta­tion Sui­te, kto­rú v sú­čas­nos­ti vy­ví­ja So­ny Com­pu­ter En­ter­tain­ment a má byť spus­te­ná nes­kôr v tom­to ka­len­dár­nom ro­ku.

Naj­výz­nam­nej­šie li­cen­co­va­né pro­duk­ty, kto­ré pri­ne­sie Xpe­ria PLAY, za­hŕňa­jú hry od spo­loč­nos­ti EA Need For Speed, Sims 3 a pr­vú ver­ziu FI­FA 10 pre mo­bil­né te­le­fó­ny pre viac hrá­čov. GLU Mo­bi­le/Ac­ti­vi­sion po­núk­nu hru Gui­tar He­ro, za­tiaľ čo ti­tu­ly od spo­loč­nos­ti Ga­me­loft za­hŕňa­jú As­sas­sin’s Creed a Splin­ter Cell.

So­ny Eric­sson Xpe­ria PLAY bu­de glo­bál­ne dos­tup­ný na vy­bra­tých tr­hoch od mar­ca 2011.

Zdroj: TS Sony


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter