IE9, Firefox 4 a Chrome 9: Porovnanie hlavných noviniek

top-internet-browsers-2011.jpg Naj­nov­šie ver­zie pop­red­ných pre­hlia­da­čov pri­ná­ša­jú mno­ho za­ují­ma­vých fun­kcií.

Mic­ro­soft ne­dáv­no uvoľ­nil pr­vú RC (kan­di­dát na vy­da­nie) ver­ziu svoj­ho pre­hlia­da­ča Inter­net Explo­rer 9, pri kto­rom sa spo­lie­ha hlav­ne na har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu, jed­no­du­ché roz­hra­nie či sys­tém Do Not Track. Po­za­du nech­ce zos­tať ani Goog­le, je­ho Chro­me 9, kto­rý sa rov­na­ko ako IE9 spo­lie­ha na har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu, ale s prí­po­nou 3D, je k dis­po­zí­cii iba nie­koľ­ko dní. Pre­sa­diť sa chce aj vďa­ka služ­bám Goog­le In­stant Search a Chro­me Web Sto­re. Ak­ce­le­rá­ciu WebGL vy­uží­va aj ďal­ší veľ­ký hráč – Fi­re­fox 4, kto­ré­ho vý­voj bol zo všet­kých troch spo­mí­na­ných pre­hlia­da­čov az­da naj­prob­le­ma­tic­kej­ší, v sú­čas­nos­ti je dos­tup­ná už je­de­nás­ta be­ta. Vý­voj všet­kých troch pre­hlia­da­čov sa však v pod­sta­te ube­rá rov­na­kým sme­rom. Čo ma­jú spo­loč­né?

Do Not Track
Vlád­ne i mi­mov­lád­ne or­ga­ni­zá­cie dl­ho­do­bo tla­čia na vý­vo­já­rov pre­hlia­da­čov, aby sa viac ve­no­va­li ochra­ne súk­rom­ných úda­jov pou­ží­va­te­ľov. V pos­led­nom ča­se sa ho­vo­rí naj­mä o tzv. sys­té­me Do Not Track, kto­rý má súk­rom­ným sub­jek­tom brá­niť v sle­do­va­ní pou­ží­va­te­ľa pri pre­hlia­da­ní webu. Mic­ro­soft tú­to svo­ju fun­kciu pre IE9 naz­val Trac­king Pro­tec­tion a pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je vy­tvo­riť zoz­nam webo­vých strá­nok, s kto­rý­mi nech­cú zdie­ľať svo­je dá­ta ani osob­né in­for­má­cie. Rie­še­nie Fi­re­foxu je o nie­čo jed­no­duch­šie. Pre­hlia­dač pou­ží­va fun­kciu, kto­rá strán­ky in­for­mu­je, že nech­ce­te byť sle­do­va­ní. Sa­moz­rej­me, mož­no po­chy­bo­vať o tom, do akej mie­ry sa tým­to prí­ka­zom strán­ky bu­dú ria­diť, stá­le však ide o jed­no­du­ché a ele­gan­tné rie­še­nie. Chro­me po­nú­ka ochra­nu po­mo­cou dopl­nku Keep My Opt-out.

Har­dvé­ro­vá ak­ce­le­rá­cia
Všet­ky tri pre­hlia­da­če sa za­me­ria­va­jú na rých­losť. IE9 RC1 pou­ží­va vlas­tnú har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu s cie­ľom vy­užiť po­ten­ciál viac­jad­ro­vých pro­ce­so­rov a op­ti­ma­li­zo­vať vy­uži­tie gra­fic­kých či­pov. Na troj­roz­mer­né zob­ra­ze­nie po­tom pre­hlia­dač pou­ží­va špe­ciál­ny Win­dows API. Chro­me 9 aj Fi­re­fox 4 pou­ží­va­jú štan­dard WebGL, kto­rý zlep­šu­je vý­kon 3D gra­fi­ky bez nut­nos­ti in­šta­lá­cie ďal­ších plu­gi­nov. Fi­re­foxu má k väč­šej rých­los­ti do­po­môcť aj no­vý Ja­vaS­cript en­gi­ne Jä­ger­Mon­key.

Zjed­no­du­še­né roz­hra­nie
Roz­hra­nie štvr­té­ho Fi­re­foxu sa od je­ho pr­vej be­ty prak­tic­ky nez­me­ni­lo. Nad ad­res­ným riad­kom sú umies­tne­né zá­lož­ky ot­vo­re­ných strá­nok (po­dob­ne ako pri Chro­me) a nad ni­mi už len oran­žo­vé tla­čid­lo Fi­re­fox, pod kto­rým sa skrý­va­jú všet­ky nas­ta­ve­nia a nás­tro­je. Od Chro­me sa in­špi­ro­va­li aj v Mic­ro­sof­te, ale s tým roz­die­lom, že zá­lož­ky sú umies­tne­né hneď ved­ľa po­ľa na za­da­nie ad­re­sy. To­to pred­vo­le­né nas­ta­ve­nie však mož­no zme­niť a zá­lož­ky si ne­chať zob­ra­ziť na sa­mos­tat­ný ria­dok. Sú­čas­ný trend je te­da jas­ný – čo naj­viac mies­ta na sa­mot­né strán­ky.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter