GIGABYTE vydáva utilitu 6 Series SATA Check pre pomoc pri optimalizácii výkonu základných dosiek P67 a H67

In­for­má­cie o prob­lé­moch SA­TA 2.0 s no­vý­mi či­po­vý­mi set­mi In­tel sé­rie 6 vy­vo­la­li ce­lý rad ne­jas­nos­tí v tom, akým spô­so­bom ov­plyv­nia tých z nás, kto­rí preš­li na no­vú ar­chi­tek­tú­ru San­dy Brid­ge. V zá­sa­de, ak po­uží­va­te za­ria­de­nie SA­TA 1 ale­bo 2, ten­to prob­lém s či­po­vým se­tom sa vás ne­mu­sí vô­bec tý­kať, pre­to­že za­ria­de­nie je mož­né pri­po­jiť k 2 bi­elym po­rtom SA­TA 3.0. Ak však po­uží­va­te 3 ale­bo viac za­ria­de­ní SA­TA, bu­de­te chcieť prav­de­po­dob­ne up­red­nos­tniť viac po­uží­va­né za­ria­de­nia na bi­ele po­rty SA­TA 3.0 (napr. pev­ný disk s in­šta­lo­va­ným ope­rač­ným sys­té­mom) a me­nej dô­le­ži­té za­ria­de­nia na po­rty PCH SA­TA 2.0 (napr. jed­not­ku DVD ROM).

Aby svo­jim zá­kaz­ní­kom po­moh­la op­ti­ma­li­zo­vať vý­kon SA­TA na zá­klad­ných dos­kách sé­rie 6, vy­tvo­ri­la spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE jed­no­duc­hú uti­li­tu s náz­vom GI­GA­BY­TE 6 Se­ries SA­TA Check , kto­rá do­ká­že ur­čiť, či po­uží­va­né po­rty SA­TA sú sku­toč­ne zmie­ňo­va­né po­rty PCH SA­TA 2.0. Od­po­ru­čí aj zme­nu za­ria­de­nia SA­TA na bi­ele po­rty SA­TA 3.0. Uti­li­ta je jed­no­duc­hý prog­ram, kto­rý pra­cu­je s kaž­dou zá­klad­nou dos­kou za­lo­že­nou na či­po­vom se­te sé­rie 6 a ob­sa­hu­je 3 rôz­ne sce­ná­re, kto­ré po­nú­ka­jú uží­va­te­ľom ra­dy, ako kon­fi­gu­ro­vať za­ria­de­nie SA­TA. Sko­pí­ruj­te uti­li­tu na pra­cov­nú ploc­hu Win­dows sys­té­mu P67/H67, roz­baľ­te a po­klep­te na sú­bor „67sfck.exe“.

Pr­vým sce­ná­rom je stav, keď k po­stih­nu­tým po­rtom PCH SA­TA 2.0 nie sú pri­po­je­né žiad­ne za­ria­de­nia, prog­ram v tom­to prí­pa­de oh­lá­si, že „kon­fi­gu­rá­cia SA­TA je OK“. Dru­hým sce­ná­rom je stav, keď všet­ky za­ria­de­nia sú pri­po­je­né k po­stih­nu­tým po­rtom PCH SA­TA 2.0, prog­ram v tom­to prí­pa­de od­po­ru­čí „Pre­sun 1 ale­bo 2 za­ria­de­ní z po­rtov PCH SA­TA 2.0 na voľ­né po­rty SA­TA 3.0“.

Tre­tím sce­ná­rom je stav, keď za­ria­de­nia sú pri­po­je­né na po­stih­nu­té po­rty PCH SA­TA 2.0 a po­rty SA­TA 3.0 sú tiež ob­sa­de­né. Prog­ram v tom­to prí­pa­de na­pí­še sprá­vu, že „Po­uží­va­nie po­rtov In­tel PCH SA­TA 2.0 sa neod­po­rú­ča“.

Kon­trol­ná uti­li­ta GI­GA­BY­TE 6 Se­ries SA­TA Check na prev­za­tie:
ftp://download.gi­ga­by­te.ru/uti­li­ty/67SfCK.ZIP


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter