Nokia prejde na Windows Phone

nokia-microsoft-logo-aug.jpg Mic­ro­soft a No­kia dnes ozná­mi­li uzav­re­tie stra­te­gic­ké­ho par­tner­stva v ob­las­ti mo­bil­ných te­le­fó­nov a ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows Pho­ne. Za­tiaľ čo Mic­ro­soft do par­tner­stva vstu­pu­je po­skyt­nu­tím mo­bil­nej plat­for­my Win­dows Pho­ne, No­kia pri­ne­sie svo­je mo­bil­né za­ria­de­nia. Par­tner­stvo pri­ne­sie (ok­rem iné­ho) nas­le­dov­né:
• No­kia prij­me Win­dows Pho­ne ako svo­ju pri­már­nu plat­for­mu pre ob­lasť smar­tpho­nov.
• No­kia po­dpo­rí bu­dú­ci roz­voj plat­for­my Win­dows Pho­ne svo­ji­mi skú­se­nos­ťa­mi v ob­las­ti har­dvé­ro­vé­ho di­zaj­nu, ja­zy­ko­vej po­dpo­ry ako aj za­bez­pe­če­nie ši­ro­kej dis­tri­bú­cie pro­duk­tov z po­hľa­du ce­no­vé­ho ale­bo geog­ra­fic­ké­ho.
• No­kia and Mic­ro­soft bu­dú spo­lup­ra­co­vať na pro­duk­to­vej vý­vo­jo­vej lí­nii ako aj na ob­chod­no-ma­ke­tin­go­vých ini­cia­tí­vach
• Nás­tro­je a mar­ket­pla­ce (vrá­ta­ne XBOX Li­ve) bu­dú vy­uží­va­né na vy­tvá­ra­nie ap­li­ká­cií a hier pre ce­lý glo­bál­ny eko­sys­tém, vrá­ta­ne No­kia Win­dows Pho­ne.
• Vy­hľa­dá­va­nie za­bez­pe­čí služ­ba Bi­ng, rek­lam­né služ­by vo vy­hľa­dá­va­ní na za­ria­de­niach a služ­bách No­kia po­skyt­ne Mic­ro­soft ad­Cen­ter.
• No­kia Maps sa sta­nú sú­čas­ťou ma­po­vých slu­žieb Mic­ro­soft. Maps bu­dú in­teg­ro­va­né so služ­bou Bi­ng a Ad­Cen­ter tak po­núk­ne je­di­neč­ný zá­ži­tok v lo­kál­nom vy­hľa­dá­va­ní a rek­lam­ných služ­bách.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter