iPad 3 alebo iPad Mini už na jeseň?

apple iPad.jpg Eš­te ne­bol ofi­ciál­ne ozná­me­ný ani iPad 2 a už sa špe­ku­lu­je o prí­cho­de je­ho tre­tej ver­zie o pol ro­ka v sep­tem­bri.

Ne­ma­lý roz­ruch na inter­ne­te vy­vo­lal aj prís­pe­vok zná­me­ho blo­ge­ra Joh­na Gru­be­ra, kto­rý sa ve­nu­je ob­las­ti tech­no­ló­gií App­le a čas­to má in­for­má­cie z dob­rých zdro­jov.

John Gru­ber pred­pok­la­dá, že na je­seň prí­de no­vý iPad s kla­sic­kou veľ­kos­ťou. Gru­ber pí­še, že pod­ľa ne­ho App­le pred­sta­ví iPad 2 v mar­ci a pre­dá­vať sa za­čne v ap­rí­li. Uva­žu­je o teó­rii, že v mar­ci bu­de pred­sta­ve­ný ope­rač­ný sys­tém iOS 5, kto­rý pôj­de na trh v jú­ni. A v sep­tem­bri prí­de iPad 3 so sys­té­mom iOS 5.1. Je­sen­ný iPad ne­bu­de pod­ľa Gru­be­ra iPad 3, ale skôr len nie­čo ako iPad 2.5, iPad 2 Pro ale­bo iPad HD, kto­rý bu­de mať dis­plej s vy­šším roz­lí­še­ním (2048 × 1536), a te­da ne­pôj­de o ge­ne­rač­nú zme­nu.

Té­me sa ve­no­va­li aj re­dak­to­ri server­a CNET.com, kto­rí skôr pred­pok­la­da­jú, že ak na je­seň App­le nie­čo po­dob­né vy­dá, pôj­de o iPad Mi­ni. Te­da iPad, ale s men­šou uh­lo­prieč­kou dis­ple­ja, nie­čo ako Sam­sung Ga­laxy Tab. Pred­pok­la­da­jú to­tiž, že App­le by si mno­hých zá­kaz­ní­kov roz­hne­val tým, že pol ro­ka po uve­de­ní tab­le­tu iPad 2 by pri­šiel s nie­čím lep­ším. Tie­to pred­pok­la­dy mô­žu byť správ­ne, keď­že ťaž­ko uve­riť, že by App­le neuvie­dol na trh ni­ja­ký pro­dukt kon­ku­ru­jú­ci nap­rík­lad tab­le­tu od Sam­sun­gu a pre­ne­chal ten­to seg­ment bez bo­ja kon­ku­ren­cii.

Tu by však moh­li mať prav­du aj tí, kto­rí tvr­dia, že na je­seň prí­de zmen­še­ný iPad, aj Gru­ber, kto­rý pri­púš­ťa lep­ší dis­plej v sep­tem­bro­vom iPa­de. Pred­sa len dis­plej s vy­so­kým roz­lí­še­ním nie­čo sto­jí a App­le, ak nech­ce nas­ta­viť ce­nu tre­tie­ho iPa­du pri­vy­so­ko, mô­že prip­ra­vo­vať prá­ve je­ho zmen­še­nú ver­ziu.

Za­ru­če­né in­for­má­cie sa doz­vie­me asi až pri ofi­ciál­nom pred­sta­ve­ní za­ria­de­ní. Bit­ka o zís­ka­nie čo naj­lep­šie­ho pos­ta­ve­nia na tr­hu s tab­let­mi sa napl­no roz­pú­ta­la.

Zdroj:
da­rin­gfi­re­ball.net
re­views.cnet.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter