Intel chystá lacné dvojjadrové procesory Sandy Bridge

Intel-Sandy-Bridge.jpg In­tel chce 20. feb­ruára za­čať s do­dáv­ka­mi dvoj­jad­ro­vých mo­de­lov svo­jich pro­ce­so­rov San­dy Brid­ge pre bež­né mo­de­ly no­te­boo­kov a aj pre ultrap­re­nos­né po­čí­ta­če.

Za­tiaľ bo­li dos­tup­né len štvor­jad­ro­vé mo­de­ly, ur­če­né pre hig­hen­do­vé sys­té­my. No­vé dvoj­jad­ro­vé či­py Co­re i5 a Co­re i7 ma­jú byť k dis­po­zí­cii na frek­ven­ciách od 1,4 GHz do 2,7 GHz a spot­re­bú­vať by ma­li od 17 do 35 wat­tov ener­gie.

Naj­rý­chlej­ší mo­del má niesť ozna­če­nie Co­re i7 2620M a bu­de dis­po­no­vať 4 MB ca­che. Vďa­ka fun­kcii tur­bo sa zo zá­klad­nej frek­ven­cie 2,7 GHz bu­de môcť pre­tak­to­vať až na 3,4 GHz. Naj­vý­kon­nej­ším no­vo pred­sta­ve­ným pro­ce­so­rom z ra­du Co­re i5 má byť mo­del ozna­če­ný 2540M, dis­po­no­vať má 3 MB ca­che a je­ho spot­re­ba bu­de spo­mí­na­ných 35 wat­tov.

Pro­ce­so­ry pos­ta­ve­né na ar­chi­tek­tú­re San­dy Brid­ge ma­jú byť pod­ľa In­te­lu vý­raz­ne ús­por­nej­šie než ich pred­chod­co­via a pos­ky­to­vať aj vy­šší vý­kon. Dis­po­nu­jú i rých­lej­šou in­teg­ro­va­nou gra­fi­kou a ak­ce­le­rá­ciou špe­ci­fic­kých ob­ra­zo­vých úloh. Ce­ny no­vých pro­ce­so­rov ne­bo­li za­tiaľ zve­rej­ne­né, ale oča­ká­va sa, že bu­dú vý­raz­ne lac­nej­šie než do­te­raz dos­tup­né štvor­jad­ro­vé mo­de­ly.

In­tel však má prob­lé­my so svo­jou či­po­vou súp­ra­vou ra­du 6, pre­to­že po ob­ja­ve­ní chy­by pri pre­no­se dát z pev­ných dis­kov (viac poz­ri člá­nok Chy­ba v či­po­vých súp­ra­vách In­tel pre San­dy Brid­ge) pro­ce­so­ry San­dy Brid­ge de fac­to nie je te­raz do čo­ho osa­diť. Niek­to­rí vý­rob­co­via si však vy­moh­li od In­te­lu mož­nosť ďa­lej pou­ží­vať chyb­né či­po­vé súp­ra­vy s tým, že ne­bu­dú pri­pá­jať pev­né dis­ky na chyb­né por­ty SA­TA. Prob­lém mož­no obísť aj exter­ným ra­di­čom PCI SA­TA II. Tá­to al­ter­na­tí­va by ma­la byť k dis­po­zí­cii dov­te­dy, než In­tel vy­dá op­ra­ve­nú re­ví­ziu či­po­vej súp­ra­vy.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter