Zoner Photo Studio 13 je teraz dostupné aj v slovenskom jazyku

logo_zoner.gif Zná­ma čes­ká spo­loč­nosť v ob­las­ti vý­vo­ja gra­fic­ké­ho sof­tvé­ru, spo­loč­nosť ZO­NER Software, a.s., Br­no, uvied­la svo­ju naj­nov­šiu ver­ziu prog­ra­mu Zo­ner Pho­to Stu­dio 13 (sof­tvér pre sprá­vu, edi­tá­ciu a zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií pre Win­dows) už aj v slo­ven­skom ja­zy­ku.

Zo­ner Pho­to Stu­dio je te­raz eš­te dos­tup­nej­šie. Veľ­mi ús­peš­ná čes­ká ver­zia ZPS 13 bo­la uve­de­ná na trh v sep­tem­bri 2010. „Lo­ka­li­zá­cia tej­to ver­zie prog­ra­mu umož­ňu­je na­šim po­uží­va­te­ľom pra­co­vať v ich rod­nom ja­zy­ku,“ ho­vo­rí ge­ne­rál­ny ria­di­teľ di­ví­zie software Pa­vel Mi­nář.

Naj­nov­šia ver­zia s na­tív­nou po­dpo­rou 64-bi­to­vých ver­zií OS MS WIN­DOWS pri­ná­ša pre­dov­šet­kým vý­raz­né zvý­še­nie rých­los­ti pri všet­kých ope­rá­ciách, aj vďa­ka op­ti­ma­li­zá­cii pre viac­jad­ro­vé pro­ce­so­ry, vy­lep­še­né­mu ka­ta­ló­gu, mož­nos­ti prá­ce na dvoch mo­ni­to­roch a jed­no­duc­hšie­mu zdie­ľa­niu fo­tog­ra­fií. No­vin­kou je tiež po­dpo­ra prá­ce s ob­ráz­ka­mi s prieh­ľad­nos­ťou v Edi­to­re, vrá­ta­ne no­vé­ho nás­tro­ja Gu­ma, re­tu­šo­va­cie­ho štet­ca a nie­ko­ľých ďal­ších nás­tro­jov, kto­ré ma­jú no­vé fun­kcie a mož­nos­ti ale­bo op­ti­ma­li­zo­va­né al­go­rit­my. „Kaž­dá no­vá fun­kcia dopl­ne­ná do prog­ra­mu je in­špi­ro­va­ná po­dnet­mi od na­šich po­uží­va­te­ľov,” do­dal Pa­vel Mi­nář.

Zo­ner Pho­to Stu­dio je pr­vým správ­com fo­tog­ra­fií na sve­te, kto­ry po­dpo­ru­je 10-bi­to­vý vý­stup na fa­reb­ný ka­nál. Tá­to po­dpo­ra umož­ňu­je po­uží­va­te­ľom s kom­pa­ti­bil­ný­mi gra­fic­ký­mi kar­ta­mi a mo­ni­tor­mi zob­ra­ziť až mi­liar­du fa­rieb, čo je 64-krát viac ako pri bež­nom zob­ra­ze­ní.

Zo­ner Pho­to Stu­dio je navr­hnu­té tak, aby us­po­ko­ji­lo ši­ro­ký ok­ruh po­uží­va­te­ľov – od ama­tér­skych fo­tog­ra­fov cez po­kro­či­lých až po pro­fe­sio­ná­lov. Je vy­ni­ka­jú­cim a ne­pos­trá­da­teľ­ným nás­tro­jom pre or­ga­ni­zá­cie, v súk­rom­nom sek­to­re aj v štát­nej sprá­ve.

Dos­tup­nosť:
Zo­ner Pho­to Stu­dio 13 je vý­raz­ne ce­no­vo dos­tup­nej­šie. Edí­cia PRO sto­jí iba 59 € (ESD li­cen­cia) a príp­la­tok za roz­ší­re­nie na 3 li­cen­cie v rám­ci do­mác­nos­ti iba 19 €. Všet­ky dos­tup­né, ko­mer­čné ver­zie náj­de­te na strán­ke www.zo­ner.sk.

Stiah­ni­te si 30-dňo­vú skú­šob­nú ver­ziu sof­tvé­ru v slo­ven­skom ja­zy­ku z www.zo­ner.sk/download/. Pro­dukt je tak­tiež dos­tup­ný v češ­ti­ne, an­glič­ti­ne, nem­či­ne, fran­cúz­šti­ne, ta­lian­či­ne a ruš­ti­ne.

Zdroj: ZONER SoftwareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter