ABRA Software: Spolupráca pri vývoji SW FLORES sa prehlbuje

Flores.JPG Keď 15. de­cem­bra 2009 po­dpí­sa­li zá­stup­co­via spo­loč­nos­tí AB­RA Software a FLO­RES Me­mo­ran­dum o stra­te­gic­kej spo­lup­rá­ci, sta­no­vi­li si ne­ma­lý cieľ: do ro­ka vy­vi­núť no­vý ERP software FLO­RES, kto­rý za­hr­nie dl­ho­roč­né skú­se­nos­ti s do­dáv­ka­mi ERP pre veľ­ké po­dni­ky, to všet­ko na tec­hno­lo­gic­kej plat­for­me NEXUS, zá­klad sys­té­mov AB­RA Gx. Zro­de­nie ERP FLO­RES bo­lo uni­kát­ne pre­dov­šet­kým pre do­po­siaľ ne­ví­da­nú spo­lup­rá­cu med­zi dvo­mi vý­vo­jo­vý­mi tí­ma­mi: tí­mom AB­RA Software a tí­mom no­vo za­lo­že­nej fir­my FLO­RES. Spo­lup­rá­ca bo­la a je o to uni­kát­nej­šia, že ne­bo­la po­dlo­že­ná žiad­nym ma­jet­ko­vým pre­po­je­ním oboch zú­čas­tne­ných fi­riem.

Flores2.JPG

Ne­vý­ho­du nes­ko­ré­ho vstu­pu na ob­sa­de­ný trh s in­for­mač­ný­mi sys­té­ma­mi ob­rá­til FLO­RES vo svoj pros­pech vo chví­li, ke­dy vy­užil svoj za­čia­tok „na ze­le­nej lú­ke“ a za­čal sa pro­fi­lo­vať ako uce­le­ná me­to­di­ka pre ria­de­nie fir­my, kto­rej workflow jas­ne de­fi­nu­je pra­cov­né po­stu­py a zod­po­ved­nos­ti. Po­tvr­de­ním ús­peš­né­ho vstu­pu no­vé­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu na trh je jed­nak os­trá pre­vád­zka sys­té­mu v nie­koľ­kých fir­mách, a tiež zís­ka­nie oce­ne­nia Fi­nal­ista sú­ťa­že IT pro­dukt ro­ka 2010.

A ta­ké sú plá­ny pre naj­bliž­šie ob­do­bie:
• feb­ruár 2011
Uve­de­nie pro­ces­né­ho mo­to­ra:
 za­chy­tá­va ur­če­né uda­los­ti v sys­té­me
 spra­co­vá­va za­chy­te­né uda­los­ti po­dľa de­fi­no­va­ných pra­vi­diel
 pre­dá­va úlo­hy de­fi­no­va­ným ľu­ďom, po­kiaľ to je po­treb­né
 in­for­mu­je uží­va­te­ľa ale­bo ro­le uží­va­te­ľov o uda­los­tiach, kto­ré nas­ta­li
 kon­tro­lu­je úlo­hy z hľa­dis­ka ich spl­ne­nia, prí­pad­ne es­ka­lu­je prob­lém
 po­dpo­ru­je schva­ľo­va­cie ria­de­nie s pl­nou po­dpo­rou pa­ra­lel­né­ho schva­ľo­va­nia ale­bo auto­ma­tic­ké­ho schva­ľo­va­nia
 po­nú­ka uží­va­te­ľo­vi jed­not­né roz­hra­nie pre vy­ba­ve­nie úloh
 umož­ňu­je sta­no­viť aj pro­ces, kto­rý nie je pria­mo via­za­ný na žiad­ny dok­lad v sys­té­me

• ap­ríl 2011
Uve­de­nie vý­ro­by:
 Prin­cíp in­te­li­gen­tné­ho ria­de­nia vý­ro­by

Toľ­ko zo ži­vo­ta no­vé­ho ERP software FLO­RES.

Zdroj: ABRA SoftwareOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter