Hoci Apple oficiálne vývoj ďalšieho iPadu zatiaľ nepotvrdil, všetci sú si istí, že jeho vydanie je už za dverami. Ako má teda nový tablet vlastne vyzerať?

Čo nové sa dá očakávať od iPadu 2?

ipad2-1.jpg Ho­ci App­le ofi­ciál­ne vý­voj ďal­šie­ho iPa­du za­tiaľ ne­potvr­dil, všet­ci sú si is­tí, že je­ho vy­da­nie je už za dve­ra­mi. Ako má te­da no­vý tab­let vlas­tne vy­ze­rať?

Pro­ce­sor
Po­dľa ana­ly­ti­ka Ming-Chi Kuo z Con­cord Se­cu­ri­ties po­be­ží iPad 2.0 na dvoj­jad­ro­vom či­pe Cor­tex-A9 s tak­to­va­cou frek­ven­ciou 1,2 GHz, pri­čom App­le skôr po­uži­je ozna­če­nie App­le A5. Dopl­niť by ho mo­hol gra­fic­ký pro­ce­sor Po­werVR SGX543 od Ima­gi­na­tion Tec­hno­lo­gies, kto­rý za­hŕňa po­dpo­ru štan­dar­du OpenCL umož­ňu­jú­ce­ho pa­ra­lel­né spúš­ťa­nie úloh na jad­rách bež­ných pro­ce­so­rov aj gra­fic­kých či­pov. „iPad 2 bu­de mať 512 MB RAM, te­da rov­na­ko ako iP­ho­ne 4 a dvak­rát viac než iPad 1,“ pred­po­ve­dá ďa­lej Kuo.

Ka­me­ra
Asi naj­čas­tej­šie sa v sú­vis­los­ti s dru­hým iPa­dom spo­mí­na­jú dve ka­me­ry - jed­na nad dis­ple­jom, dru­há vza­du. S ka­me­ra­mi má vraj App­le veľ­ké plá­ny. Spo­loč­nosť do­kon­ca hľa­dá od­bor­ní­ka na di­gi­tál­nu fo­tog­ra­fiu, kto­rý by sa za­po­jil do vý­vo­ja. V tom­to oh­ľa­de tak mož­no oča­ká­vať aj veľ­ký dô­raz na ap­li­ká­cie na prá­cu s fot­ka­mi.

Ob­ra­zov­ka
Údaj­ný­mi fo­tog­ra­fia­mi dis­ple­jov no­vé­ho iPa­du sa po­chvá­lil server 9to5­Mac. Ak sú je­ho in­for­má­cie správ­ne, po­tom bu­de dis­plej dru­hé­ho iPa­du o 10 gra­mov ľah­ší a 1 mm ten­ší ako je­ho pred­chod­ca. Veľ­kosť ob­ra­zov­ky by však ma­la zos­tať rov­na­ká, a sí­ce 20,1 cm na 15,2 cm. O dis­ple­ji má ne­ja­ké in­for­má­cie aj Ming-Chi Kuo, po­dľa kto­ré­ho bu­de dis­plej anti­ref­lex­ný a po­núk­ne roz­lí­še­nie 1,024 × 768 pixelov.

Gy­ros­kop
Rov­na­ko ako štvr­tý iP­ho­ne aj no­vý iPad bu­de dis­po­no­vať tro­jo­so­vým gy­ros­ko­pom, kto­rý dopl­ní ak­ce­le­ro­me­ter. iPad 2.0 sa te­da bu­de môcť po­chvá­liť skve­lou de­tek­ciou po­hy­bu. To bu­de mať veľ­ký prí­nos naj­mä pre her­né ap­li­ká­cie.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter