Nová verzia prehliadača Chrome konečne neprináša len opravu chýb, ale aj niekoľko zásadných noviniek, majúcich za cieľ vyššiu rýchlosť a jednoduchšie použitie.

Chrome 9 prichádza s hardvérovou akceleráciou 3D grafiky

google_chrome.jpg No­vá ver­zia pre­hlia­da­ča Chro­me ko­neč­ne ne­pri­ná­ša len opra­vu chýb, ale aj nie­koľ­ko zá­sad­ných no­vi­niek, ma­jú­cich za cieľ vy­ššiu rých­losť a jed­no­duch­šie pou­ži­tie.

Spo­loč­nosť Goog­le uvoľ­ni­la de­via­tu ma­jo­rit­nú ver­ziu svoj­ho webo­vé­ho browse­ra Chro­me, kto­rá ob­sa­hu­je fun­kciu Chro­me In­stant, čo je urý­chľo­vač slú­žia­ci na na­hrá­va­nie webo­vej strán­ky už po­čas za­dá­va­nia adre­sy URL, a ta­kis­to tu ko­neč­ne má pre­mié­ru pod­po­ra har­dvé­ro­vo ak­ce­le­ro­va­né­ho vy­kre­sľo­va­nia 3D ob­sa­hu. Zlep­še­ný je aj prís­tup k Chro­me Web Sto­re. Na­opak, la­de­nie ren­de­ro­va­nia Ja­vaS­crip­tu sa ten­to­raz ne­ko­na­lo.

Pou­ží­va­te­lia star­šej ver­zie Chro­me pre ak­tua­li­zá­ciu na ver­ziu 9 ne­mu­sia nič ro­biť, le­bo sa im stiah­ne a na­in­šta­lu­je auto­ma­tic­ky. Iba sa ob­ja­ví hlá­se­nie o do­kon­če­ní ino­vá­cie a ne­vyh­nut­nos­ti reš­tar­to­vať beh pre­hlia­da­ča.

Chro­me In­stant pri­ná­ša pre väč­ši­nu pou­ží­va­te­ľov vý­raz­nú zme­nu v tom, ako bo­li do­te­raz zvyk­nu­tí za­dá­vať adre­sy URL. Ho­ci je tá­to fun­kcia v pred­vo­le­nom na­sta­ve­ní vy­pnu­tá a tre­ba ju ma­nuál­ne za­pnúť v na­sta­ve­niach v sek­cii Vy­hľa­dá­va­nie, po jej ak­ti­vá­cii dôj­de k úpl­ne no­vé­mu po­ňa­tiu na­hrá­va­nia strá­nok. Už pri za­dá­va­ní pr­vých zna­kov po­ža­do­va­nej strán­ky v liš­te na vy­hľa­dá­va­nie (tzv. om­ni­boxu) je z his­tó­rie a obľú­be­ných a čas­to na­všte­vo­va­ných webov vy­bra­ný ten, kto­rý pou­ží­va­teľ prav­de­po­dob­ne hľa­dá, a je okam­ži­te na­hra­ný. Na­prí­klad web It­news sa tak ob­ja­ví hneď po za­da­ní pr­vých pís­men. Ide o ur­či­tú ob­do­bu in­stan­tné­ho vy­hľa­dá­va­nia, kto­rou sa Goog­le sna­ží pre­sa­diť vo svo­jom webo­vom vy­hľa­dá­va­či, a zdá sa, že veľ­ká časť pou­ží­va­te­ľov tú­to vý­raz­nú zme­nu do­te­raj­šej praxe pri­ja­la bez pro­blé­mov. Vý­sled­kom Chro­me In­stant má byť v pr­vom ra­de ús­po­ra ča­su.

Ďal­šia no­vin­ka je pod­po­ra WebGL, kto­rá po­nú­ka har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu 3D gra­fi­ky bez nut­nos­ti vy­uží­vať ďal­šie dopl­nky. Chro­me sa tak stal pr­vým pre­hlia­da­čom, kto­rý tú­to fun­kcio­na­li­tu pri­nie­sol vo fi­nál­nej ver­zii, le­bo všet­ci je­ho kon­ku­ren­ti s har­dvé­ro­vou ak­ce­le­rá­ciou sú stá­le vo fá­ze be­ta (IE9 a FF 4.0). Na vy­kre­sľo­va­nie 3D ob­sa­hu sa tak vy­uží­va ja­dro gra­fic­kej kar­ty (GPU) na­mies­to pro­ce­so­ra, čo mu nie­len od­ľah­čí v prá­ci, ale aj vý­raz­ne urých­li spra­co­va­nie 3D ob­sa­hu.

Goog­le ďa­lej v sna­he pro­pa­go­vať svoj Chro­me Web Sto­re, te­da inter­ne­to­vý ob­chod s apli­ká­cia­mi, do Chro­me 9 za­bu­do­val pria­mo link na ten­to ob­chod plus dve ukáž­ko­vé apli­ká­cie. Po­kiaľ ich však bu­de­te ig­no­ro­vať, ča­som tie­to apli­ká­cie sa­mo­voľ­ne zmiz­nú. Prís­tup k Chro­me Web Sto­re mal de­but už v pred­chá­dza­jú­cej ver­zii Chro­me, ale Goog­lu sa zjav­ne zda­lo, že pou­ží­va­te­lia je­ho mož­nos­tí ne­vyu­ží­va­jú tak, ako by moh­li. Čo ten­to inter­ne­to­vý ob­chod s apli­ká­cia­mi vie, ilus­tru­je aj no­vé vi­deo Goog­lu (po­zri ďa­lej).

Po Chro­me 7 a 8, kto­ré bo­li skôr len op­ra­vou množ­stva chýb s drob­ný­mi ino­vá­cia­mi, te­da Goog­le ko­neč­ne pri­šiel so zá­sad­ný­mi zme­na­mi, kto­ré pri­ná­ša zrý­chle­nie a zjed­no­du­še­nie je­ho webo­vé­ho pre­hlia­da­ča. Chro­me 9 pre­to ur­či­te sto­jí za vy­skú­ša­nie.

Video:Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter