Google prichádza s revolučnými zmenami pre Android Market

android_market_1.jpg Inter­ne­to­vý ob­chod v no­vom ka­bá­te má pril­ákať viac po­uží­va­te­ľov k sťa­ho­va­niu ap­li­ká­cií. Spo­loč­nosť Goog­le ten­to týž­deň uvied­la no­vé zlep­še­nia pre svoj inter­ne­to­vý ob­chod s ap­li­ká­cia­mi Mar­ket Sto­re vrá­ta­ne mož­nos­ti pl­ne ho vy­uží­vať z des­kto­po­vých po­čí­ta­čov z pros­tre­dia štan­dar­dné­ho webo­vé­ho preh­lia­da­ča a pri­nies­la aj zme­ny sys­té­mu pla­tieb za ap­li­ká­cie. Tie sa ma­jú pris­pô­so­bo­vať pre rôz­ne re­gió­ny po­dľa po­tre­by vý­vo­já­rov a ce­ny sa ma­jú uka­zo­vať v lo­kál­nej me­ne. Pla­tiť sa má aj pria­mo v ap­li­ká­cii (in-app pay­ment), čo dá­va vý­vo­já­rom mož­nosť po­nú­kať up­gra­dy, zlep­še­nia či vir­tuál­ne pred­me­ty po­uží­va­te­ľom pria­mo pros­tred­níc­tvom svo­jej ap­li­ká­cie. No­vin­ky ozna­ču­jú ana­ly­ti­ci a vý­vo­já­ri ako veľ­ký krok správ­nym sme­rom a ide o naj­väč­ší sú­bor zlep­še­ní toh­to inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du Goog­lu za po­sled­né me­sia­ce.

An­droid Mar­ket bol to­tiž dl­hý čas naj­kri­ti­zo­va­nej­šou sú­čas­ťou ce­lé­ho eko­sys­té­mu An­droi­du, ako po­tvr­dzu­je Ben Wood, ria­di­teľ vý­sku­mu v spo­loč­nos­ti CCS In­sight. Vý­vo­já­ri po­dľa ne­ho ma­li po­cit, že tu ne­ma­jú ta­kú mož­nosť mo­ne­ti­zo­vať svo­je ap­li­ká­cie ako na kon­ku­ren­čnom App Sto­re od App­lu, do­dá­va Wood.

Ver­zia An­droid Mar­ke­tu prís­tup­ná no­vo cez webo­vý browser (na ad­re­se http://mar­ket.an­droid.com/) má po­dľa Goog­lu umož­niť ľah­šie vy­be­ra­nie ap­li­ká­cií, ako to bo­lo do­te­raz pros­tred­níc­tvom klien­tskej ap­li­ká­cie pre mo­bil­né te­le­fó­ny. Po­uží­va­te­lia ta­kis­to mô­žu zdie­ľať ap­li­ká­cie s pria­teľ­mi pros­tred­níc­tvom Twit­te­ru a po­sie­lať ich z des­kto­po­vé­ho browse­ra pria­mo na svo­je prís­tro­je s An­droi­dom. K dis­po­zí­cii sú aj dlh­šie texto­vé opi­sy pre ap­li­ká­cie.

Kon­rad Hübner, je­den z vý­vo­já­rov, kto­rý v po­sled­nom ča­se os­tro kri­ti­zo­val An­droid Mar­ket, ozna­ču­je uve­de­nie no­vi­niek za dob­rú sprá­vu, pre­to­že inter­ne­to­vý ob­chod Goog­lu veľ­mi po­tre­bo­val nie­koľ­ko zlep­še­ní. Po­dľa ne­ho je naj­lep­šou ino­vá­ciou mož­nosť po­slať vy­bra­nú ap­li­ká­ciu na te­le­fón. In­šta­lo­va­nie je tak po­dľa ne­ho te­raz ove­ľa kom­for­tnej­šie než pri iTu­nes od App­lu. Po­dob­ný ná­zor má aj Fred­rik An­der­sson, za­kla­da­teľ švéd­skej kon­zul­tač­nej spo­loč­nos­ti Kon­den­sa­tor, kto­rý ho­vo­rí, že „in­šta­lá­cia cez vzduch“ je ove­ľa ele­gan­tnej­šia než kla­sic­ké sťa­ho­va­nie do iTu­nes a nás­led­ná syn­chro­ni­zá­cia s te­le­fó­nom od App­lu. Ta­kis­to dis­tri­bú­cia cez so­ciál­ne sie­te je po­dľa An­der­sso­na veľ­mi dô­le­ži­tá fun­kcia a oce­ňu­je aj mož­nosť vy­skú­šať si pla­te­né ap­li­ká­cie pred ich za­kú­pe­ním. Vý­zvou pre Goog­le však po­dľa ne­ho stá­le zos­tá­va po­môcť po­uží­va­te­ľom náj­sť v zá­pla­ve dos­tup­ných ap­li­ká­cií na An­droid Mar­ke­te to, čo prá­ve hľa­da­jú. Ale rov­na­ko je na tom aj App­le so svo­jím App Sto­re.

Goog­le ve­rej­ne pred­vie­dol aj no­vú ver­ziu svoj­ho OS ur­če­né­ho pre tab­le­ty An­droid 3.0 s kó­do­vým ozna­če­ním Ho­ney­comb. Ten by mal prís­tro­je ako Xoom od Mo­to­ro­ly ale­bo G-Sla­te od LG uro­biť schop­ný­mi viac kon­ku­ro­vať iPa­du od App­lu. An­droid 3.0 umož­ní vy­tvá­rať služ­by a rie­še­nia, kto­ré do­ká­žu pl­ne vy­užiť väč­šiu ploc­hu dis­ple­ja.

Po­dľa pries­ku­mu spo­loč­nos­ti IDC med­zi po­uží­va­teľ­mi v po­sled­nom ča­se veľ­mi vzrás­tol zá­ujem o tab­le­ty s An­droi­dom a za po­sled­né tri me­sia­ce sa zvý­šil o 12 bo­dov, keď 74 % opý­ta­ných res­pon­den­tov po­tvr­di­lo, že sa o vý­voj týc­hto za­ria­de­ní veľ­mi za­ují­ma.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter