Prvá možnosť na čítanie e-kníh je použitie predinštalovanej aplikácie od výrobcu.

E-knihy pre Android zadarmo

Pr­vá mož­nosť na čí­ta­nie e- kníh je pou­ži­tie pre­din­šta­lo­va­nej ap­li­ká­cie od vý­rob­cu. Ok­rem ap­li­ká­cie bý­va čas­to k dis­po­zí­cii aj mož­nosť stiah­nu­tia veľ­ké­ho poč­tu e- kníh za­dar­mo. Nap­rík­lad na za­ria­de­ní ZiiO je ta­kou­to ap­li­ká­ciou Zii Aca­de­my.

ziiacademy.jpg


iRea­der
Ap­li­ká­cia iRea­der je bez­plat­ná čí­tač­ka for­má­tov TXT, CHM, UMD a Palm PDB, kto­rá, žiaľ, neu­mož­ňu­je sťa­ho­va­nie kníh z inter­ne­tu. Ur­če­ná je naj­mä pre ne­ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov.
Web: http://www.freeware­lo­vers.com/an­droid/app/irea­der

ireader.jpg

La­pu­ta
Ap­li­ká­cia La­pu­ta je bez­plat­ná čí­tač­ka kníh s efek­tom prev­ra­ca­nia strán, kto­rá má vo svo­jej po­nu­ke sťa­ho­va­nie kníh z via­ce­rých zdro­jov. V rám­ci fun­kcio­na­li­ty ap­li­ká­cia po­nú­ka re­žim deň/noc, prá­cu so zá­lož­ka­mi, zob­ra­ze­nie ob­sa­hu a vy­hľa­dá­va­nie.
Web: http://sli­de­me.org/en/ap­pli­ca­tion/la­pu­ta

laputa.jpg

Al­di­ko
Ap­li­ká­cia Al­di­ko je spo­me­dzi pred­sta­ve­ných ap­li­ká­cií bez­kon­ku­ren­čne naj­lep­šia. Jej bo­ha­tá po­nu­ka mož­nos­tí vrá­ta­ne sťa­ho­va­nia ko­mer­čných aj bez­plat­ných kníh si zís­ka aj ná­roč­né­ho pou­ží­va­te­ľa. Prí­no­som je ta­kis­to fun­kcia Prog­ress, kto­rá či­ta­te­ľo­vi uká­že, kde sa v kni­he na­chá­dza z hľa­dis­ka ak­tuál­nej ka­pi­to­ly, ako aj ce­lej kni­hy, či fun­kcia Di­ctio­na­ry, kto­rá okam­ži­te vy­hľa­dá slo­vo na inter­ne­te.
Web: http://sli­de­me.org/en/ap­pli­ca­tion/al­di­ko

aldiko.jpg

Pre tých, kto­rí už ma­jú čí­tač­ku elek­tro­nic­kých kníh, je ur­če­ná strán­ka s náz­vom Zla­tý fond. Či­ta­teľ tu náj­de di­gi­ta­li­zo­va­nú zbier­ku di­el kla­si­kov slo­ven­skej li­te­ra­tú­ry v naj­rôz­nej­ších for­má­toch (odt, pdf, rtf, txt, wml, xml, epub, html, txt) a, sa­moz­rej­me, za­dar­mo.
Web: http://zla­ty­fond.sme.sk/

zlatyfond.jpg
Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter