Chyba v čipových súpravách Intel pre Sandy Bridge

Intel-Sandy-Bridge.jpg Ofi­ciál­ne vy­jad­re­nie spo­loč­nos­ti MSI k prob­lé­mu či­po­vých súp­rav In­te­lu pre pro­ce­so­ry San­dy Brid­ge:

Spo­loč­nosť MSI bo­la in­for­mo­va­ná spo­loč­nos­ťou In­tel o chy­be v návr­hu či­po­vých súp­rav In­tel ra­du 6 pre plat­for­mu San­dy Brid­ge. Pod­ľa vy­jad­re­nia In­te­lu sa chy­ba tý­ka niek­to­rých z roz­hra­ní SA­TA In­te­lu a v prie­be­hu až troch ro­kov sa mô­že pre­ja­viť pos­tup­nou deg­ra­dá­ciou a ob­me­dze­nou fun­kčnos­ťou pos­tih­nu­tých por­tov SA­TA, kto­rá mô­že mať vplyv na vý­kon ale­bo fun­kciu pri­po­je­ných za­ria­de­ní.

Spo­loč­nosť MSI sa vy­jad­ru­je: pre­ve­ru­je­me sé­rie pro­duk­tov, kto­ré mô­žu byť chy­bou pos­tih­nu­té, a s okam­ži­tou plat­nos­ťou sme za­sta­vi­li expe­dí­ciu všet­kých po­ten­ciál­ne za­siah­nu­tých pro­duk­tov sme­rom k dis­tri­bú­to­rom a re­selle­rom. Sú­čas­ne sme po­žia­da­li dis­tri­bú­to­rov a pre­daj­cov, aby po­zas­ta­vi­li pre­daj všet­kých pro­duk­tov MSI pos­ta­ve­ných na či­po­vých súp­ra­vách ra­du In­tel 6 (San­dy Brid­ge – P67, H67) pre kon­co­vých zá­kaz­ní­kov dov­te­dy, kým sa ce­lá zá­le­ži­tosť us­po­ko­ji­vo vy­rie­ši.

Mo­men­tál­ne spo­lu s In­te­lom hľa­dá­me a pra­cu­je­me na rie­še­ní pre zá­kaz­ní­kov, kto­rí si už za­kú­pi­li pro­dukt MSI pos­ta­ve­ný na či­po­vej súp­ra­ve In­tel ra­du 6 pre plat­for­mu San­dy Brid­ge. Len čo bu­de­me mať k dis­po­zí­cii aké­koľ­vek ďal­šie in­for­má­cie, okam­ži­te ich svo­jim zá­kaz­ní­kom ozná­mi­me.

Zdroj: TS MSIOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Edi­son by mal ra­dosť. Náv­rat sta­rých žia­ro­viek s účin­nos­ťou LED sve­tiel?
Od čias Edisona sa elektrické osvetlenie zmenilo len málo. Žiarovky stále fungujú na základe vedenia elektrického prúdu cez špirálovito stočené volfrámové vlákno. čítať »
 
CES 2016: Re­mix OS je An­droid pre des­kto­py. Fun­gu­je tak­mer na kaž­dom po­čí­ta­či
Spoločnosť Jide na CES 2015 predstavila klon tabletu Microsoft Surface. A tento rok prišla opäť s niečím zaujímavým. čítať »
 
CES 2016: Sam­sung GAIA- vý­kon­né za­bez­pe­če­nie pre smart TV
Spoločnosť Samsung predstavila systém GAIA, trojstupňové riešenie zabezpečenia pre kompletný rad smart TV so systémom Tizen. čítať »
 
CES 2016: Kon­ku­ren­cia pre Aero­mo­bil? Čí­ňa­nia pred­sta­vi­li dron, kto­rý une­sie aj člo­ve­ka
V Las Vegas sa to v súčasnosti hemží novými vynálezmi. Ani čínski inžinieri nezaháľali a na veľtrhu CES ukázali verejnosti prototyp nového drona. čítať »
 
CES 2016: LG má úpl­ne no­vú trie­du te­le­ví­zo­rov 4K HDR OLED
V rámci veľtrhu CES 2016 vystavuje LG Electronics svoje najnovšie vlajkové produkty v oblasti televízorov 4K HDR OLED, medzi ktoré patria modely 77/65" LG SIGNATURE OLED TV G6 a 65/55" E6. čítať »
 
CES 2016: Le­no­vo VI­BE S1 Li­te - sel­fie zá­be­ry a sku­pi­no­vé fot­ky aj v tme
Nie každé fotenie prebieha pri jasnom osvetlení a perfektný záber selfie doplatí na tlmené svetlo. čítať »
 
CES: 2016: Tech­no­ló­gie In­te­lu pre špor­tov­cov aj špor­to­vých fa­nú­ši­kov
Príchod šéfa Intelu Briana Krzanicha na pódium tlačovej konferencie bol netradičný - priviezol sa na novom modeli dvojkolky Ninebot mini Pro od Segway. čítať »
 
CES 2016: In­tel pred­sta­vil pr­vý in­te­li­gent­ný dron pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov
Šéf Intelu Brian Krzanich na tlačovej konferencii v predvečer veľtrhu CES v Las Vegas prezentoval možnosti dronu Yuneec Typhoon H, ktorý na snímanie okolia využíva technológiu Intel RealSense. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter