Čo mám robiť, keď na zariadení nie je Android Market?

android-market-suggestions1.jpg Mno­ho zá­kaz­ní­kov si mys­lí, že An­droid Mar­ket je sú­čas­ťou kaž­dé­ho mo­bil­né­ho za­ria­de­nia s An­droi­dom. No opak je prav­da, a tak po zis­te­ní, že ne­mô­žu sťa­ho­vať ap­li­ká­cie cez An­droid Mar­ket, väč­ši­nou zos­ta­nú len pri ap­li­ká­ciách pre­din­šta­lo­va­ných vý­rob­com. No net­re­ba hneď zú­fať. Sú tu ďal­šie spô­so­by, ako zís­kať množ­stvo ap­li­ká­cií za­dar­mo.

Elek­tro­nic­ký ob­chod vý­rob­cu
Jed­na z mož­nos­tí, ako stiah­nuť ale­bo za­kú­piť ap­li­ká­cie do mo­bil­né­ho za­ria­de­nia, je elek­tro­nic­ký ob­chod vý­rob­cu za­ria­de­nia. Ob­čas mô­že byť zlo­ži­té náj­sť ho v po­nu­ke. Nap­rík­lad vý­rob­ca Crea­ti­ve na za­ria­de­ní ZiiO má svoj ob­chod ZiiS­to­re scho­va­ný v ap­li­ká­cii Zii Aca­de­my, a to v me­nu, kto­ré sa ob­ja­ví po stla­če­ní tla­čid­la na po­nu­ku. Pre­to skôr ako za­čne­te sťa­ho­vať ap­li­ká­cie, je vhod­né náj­sť na strán­kach vý­rob­cu, aké služ­by po­nú­ka pre kú­pe­né za­ria­de­nie. Ok­rem elek­tro­nic­ké­ho ob­cho­du za­čí­nať byť tren­dom aj bez­plat­ný úlož­ný pries­tor na inter­ne­te (ako prík­lad uvá­dza­me Zii­Disk).

ziio.jpg

An­droid Freeware Lo­vers
Ďal­šia mož­nosť, ako zís­kať za­dar­mo ap­li­ká­cie pre An­droid, je pro­jekt s náz­vom An­droid Freeware Lo­vers. K dis­po­zí­cii sú stov­ky ap­li­ká­cií, zo­ra­de­né pod­ľa rôz­nych ka­te­gó­rií vrá­ta­ne po­pu­la­ri­ty a naj­nov­šie pri­da­ných. V prí­pa­de, že sa nes­pus­tí auto­ma­tic­ké sťa­ho­va­nie na za­ria­de­ní, mož­no na strán­ke s ná­pi­som Downloa­ding klik­núť na od­kaz click he­re, kto­rý vy­vo­lá nú­te­ný download. Ke­by ani ten­to spô­sob ne­bol účin­ný, mož­no si stiah­nuť sú­bo­ry *.apk na kla­sic­kom po­čí­ta­či a nás­led­ne pre­ko­pí­ro­vať do za­ria­de­nia. Po­tom už sta­čí len spus­tiť sú­bor *.apk na za­ria­de­ní a poč­kať na do­kon­če­nie in­šta­lá­cie.
Upo­zor­ne­nie: Nie všet­ky ap­li­ká­cie sa da­jú spus­tiť na všet­kých za­ria­de­niach s An­droi­dom.

free.jpg

Sli­de­ME
Asi naj­lep­ší pro­jekt na pria­my download ap­li­ká­cií, pla­te­ných aj bez­plat­ných, je Sli­de­ME. Ap­li­ká­cie mož­no stiah­nuť pros­tred­níc­tvom inter­ne­to­vej strán­ky ale­bo Download Ma­na­ge­ra SAM. Od­po­rú­ča­me stiah­nuť Download Ma­na­ger SAM, kto­rý ok­rem preh­ľad­né­ho sprie­vod­cu zis­ťu­je aj dos­tup­nosť ak­tua­li­zá­cií a na­vy­še po­nú­ka mož­nosť od­in­šta­lo­va­nia nain­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií. Rov­na­ko ako v An­droid Freeware Lo­vers aj tu sú ap­li­ká­cie trie­de­né pod­ľa rôz­nych ka­te­gó­rií s mož­nos­ťou ich vy­hľa­dá­va­nia.

slideme.jpgOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter