V uplynulých dňoch sa na internete objavila informácia o údajnom termíne vydania Windows 8.

Windows 8: Fakty a dohady o pripravovanom OS

Windows_8.jpg V uply­nu­lých dňoch sa na inter­ne­te ob­ja­vi­la in­for­má­cia o údaj­nom ter­mí­ne vy­da­nia Win­dows 8. Pri­tom oko­lo chys­ta­né­ho OS Mi­cro­sof­tu pa­nu­je už toľ­ko do­ha­dov, že je ťaž­ké vy­znať sa v tom, čo Mi­cro­soft sku­toč­ne plá­nu­je.

Win­dows 8 opäť vzbu­dil po­zor­nosť vďa­ka unik­nu­tej in­for­má­cii po­chá­dza­jú­cej od rus­ké­ho hac­ke­ra, kto­rý tvr­dí, že by sa mal za­čať pre­dá­vať 7. ja­nuá­ra 2013. Ten­to dá­tum údaj­ne po­chá­dza z taj­ných ma­te­riá­lov Mi­cro­sof­tu, ale všeo­bec­ne nie je veľ­kým prek­va­pe­ním, pre­to­že Mi­cro­soft od za­čiat­ku na­zna­ču­je, že plá­nu­je s uve­de­ním Win­dows 8 zhru­ba tri ro­ky po ak­tuál­nych „sed­mič­kách“, čo vy­chá­dza pri­bliž­ne na ko­niec ro­ka 2012.

Potvr­de­ná je však už sku­toč­nosť, že Win­dows 8 bu­dú pod­po­ro­vať pro­ce­so­ry ARM (viac po­zri člá­nok Mi­cro­soft potvr­dil Win­dows pre pro­ce­so­ry ARM), vďa­ka čo­mu mô­žu ot­vo­riť dve­re kon­ku­ren­cii na des­kto­poch a no­te­boo­koch, kde do­te­raz do­mi­no­va­li či­py x86. Vý­rob­co­via ako nVi­dia, Qual­comm či Texas Instru­ments tak bu­dú môcť po­núk­nuť svo­je ús­por­né pro­ce­so­ry pos­ta­ve­né na ar­chi­tek­tú­re ARM nie­len do ta­ble­tov či net­boo­kov, ako to bo­lo do­te­raz, ale aj do ce­lé­ho spek­tra IT za­ria­de­ní, z kto­rých bo­li pred­tým z dô­vo­du ne­kom­pa­ti­bi­li­ty s naj­roz­ší­re­nej­ším OS Win­dows vy­lú­če­né.

S Win­dows 8 je spo­je­ný aj rad ďal­ších ne­potvr­de­ných in­for­má­cií, po­chá­dza­jú­cich z rôz­nych unik­nu­tých sli­de, blo­gov a pre­zen­tá­cií. Jed­na sa tý­ka akej­si „clou­do­vej“ po­do­by a nes­pá­ja­nia s kon­krét­nym har­dvé­rom, pre­to­že pou­ží­va­teľ­ské úda­je a na­sta­ve­nia ope­rač­né­ho sys­té­mu by ma­li byť dos­tup­né pod jed­ným úč­tom na rôz­nych za­ria­de­niach, kto­ré pou­ží­va­teľ prá­ve vy­uží­va. Ďal­šia pre­zen­tá­cia pou­ka­zu­je na no­vin­ku – sof­tvé­ro­vé tla­či­dlo re­set, kto­ré má vrá­tiť do pô­vod­nej po­do­by apli­ká­cie či dá­ta na­pad­nu­té ví­rus­mi či inak poš­ko­de­né. Niek­to­rí po­zo­ro­va­te­lia ho­vo­ria, že ucho­vá­va­ním tých­to dát v clou­de by bo­lo mož­né spo­mí­na­né fun­kcio­na­li­ty do­siah­nuť.

Ďal­šia no­vin­ka, o kto­rej sa špe­ku­lu­je spo­lu s Win­dows 8, je prí­chod ľah­ké­ho klien­ta, vy­uží­va­jú­ce­ho vir­tua­li­zač­né tech­no­ló­gie, kto­rý by umož­nil beh sys­té­mu na akom­si hyper­ví­zo­re v ďal­ších ty­poch za­ria­de­ní vrá­ta­ne te­le­ví­zo­rov a ta­ble­tov. V tej­to sú­vi­slos­ti sa ho­vo­rí o špe­ciál­nom pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní, oz­na­čo­va­nom ako Mosh, kto­ré by ma­lo slú­žiť prá­ve pre ta­ble­ty a ďal­šie níz­koe­ner­ge­tic­ké mo­bil­né za­ria­de­nia s do­ty­ko­vým dis­ple­jom, za­tiaľ čo pre tra­dič­né po­čí­ta­če by zos­ta­lo roz­hra­nie vy­chá­dza­jú­ce zo sú­čas­nej po­do­by. Ho­vo­rí sa aj o no­vom vý­vo­jo­vom rám­ci pre apli­ká­cie, na­zý­va­nom Ju­pi­ter, kto­rý má po­môcť vý­vo­já­rom vy­tvá­rať dy­na­mic­ké, vi­zuál­ne za­ují­ma­vé a pou­ží­va­teľ­sky prí­ve­ti­vé apli­ká­cie pre chys­ta­ný Win­dows app sto­re. Dô­le­ži­té bu­de, aby Mi­cro­soft umož­nil vý­vo­já­rom tvo­riť apli­ká­cie pre obid­ve pros­tre­dia (x86 a ARM) bez nut­nos­ti zlo­ži­tej re­kom­pi­lá­cie a pre­pro­gra­mo­va­nia.

Kam te­da sys­tém Win­dows 8 sme­ru­je a aký bu­de? Mi­cro­soft jas­ne uka­zu­je, že chce vy­tvo­riť no­vú ge­ne­rá­ciu sys­té­mu, kto­rá bu­de vy­so­ko šká­lo­va­teľ­ná na naj­rôz­nej­šie ty­py za­ria­de­ní, čo do­te­raj­ším ge­ne­rá­ciám Win­dows do veľ­kej mie­ry chý­ba­lo. No s tým sú spo­je­né aj veľ­ké vý­zvy tý­ka­jú­ce sa za­cho­va­nia pou­ží­va­teľ­ských skú­se­nos­tí a aj kom­pa­ti­bi­li­ty. Na­vy­še sa v tej­to sú­vi­slos­ti ob­ja­vu­je aj otáz­ka, či Mi­cro­soft do kon­ca ro­ka 2012 ale­bo do za­čiat­ku ro­ka 2013 všet­ky tie­to no­vin­ky stih­ne za­pra­co­vať a dô­klad­ne otes­to­vať, pre­to­že ide o ra­zan­tné zá­sa­hy do sys­té­mu na úrov­ni ja­dra a cel­ko­vej kon­cep­cie. Vý­voj Win­dows 7, kto­rý je pod­ľa niek­to­rých ko­men­tá­to­rov len de fac­to upra­ve­nou a vy­čis­te­nou Vis­tou, tr­val rov­na­ko dl­ho aj bez spo­mí­na­ných ra­zan­tných zmien, tak­že je otáz­ne, čo všet­ko Mi­cro­soft na­ko­niec vo Win­dows 8 im­ple­men­tu­je a čo skon­čí ako ne­reali­zo­va­né idey, prí­pad­ne ako ná­pad pre­su­nu­tý do ďal­šej ge­ne­rá­cie Win­dows 9.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter