Odborník na duševné vlastníctvo upozornil na 43 prípadov, keď sa kód operačného systému Android zhoduje s jazykom Java.

Android skutočne vykráda kód Javy, tvrdí expert

android_samsung.jpg Od­bor­ník na du­šev­né vlas­tníc­tvo upo­zor­nil na 43 prí­pa­dov, keď sa kód ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid zho­du­je s ja­zy­kom Ja­va.

Spor Goog­lu s Ora­clom má ďal­šie po­kra­čo­va­nie. Ra­dosť z ne­ho is­te má ža­lu­jú­ca stra­na, kto­rou je Orac­le. Ten Goog­le vi­ní z po­ru­še­nia autor­ských práv na pro­gra­mo­va­cí ja­zyk Ja­va, ku kto­ré­ho zneu­ži­tiu ma­lo dôjsť v mo­bil­nom ope­rač­nom sys­té­me An­droid. „Ob­jav mô­že byť pre Orac­le veľ­mi prí­nos­ný, pre Goog­le, na­opak, veľ­mi zni­ču­jú­ci,“ ho­vo­rí Flo­rian Mueller, autor kam­pa­ne No­Software­Pa­tents, kto­rý ce­lý prí­pad po­zor­ne sle­du­je.

Prá­ve Mueller je auto­rom toh­to dô­le­ži­té­ho ob­ja­vu. Po vlas­tnom pries­ku­me kó­du sys­té­mu An­droi­du to­tiž na­šiel ďal­ších šesť sú­bo­rov (ok­rem tých, čo uvá­dza Orac­le), kto­ré sú tak­mer iden­tic­ké so sú­bor­mi ja­zy­ka Ja­va. Ide o sú­bo­ry vo ver­ziách Froyo (An­droid 2.2) a Gin­gerbread (2.3). Ďalej na­šiel 37 sú­bo­rov, v kto­rých sa do­kon­ca uvá­dza, že ide o pro­prie­tár­ny kód spo­loč­nos­ti Sun, kto­rú Orac­le kú­pil.

Ho­ci sú me­dzi kó­dom, kto­rý pou­ží­va An­droid, a kó­dom Ja­vy drob­né roz­die­ly, pod­ľa Muelle­ra sú spô­so­be­né pou­ži­tím de­kom­pi­lá­to­ra. Keď pou­žil de­kom­pi­lá­tor JAD a de­kom­pi­lo­val se­dem rôz­nych sú­bo­rov Ja­va, bol vý­sle­dok tak­mer to­tož­ný so sú­bor­mi náj­de­ný­mi v An­droi­de. Goog­le sa k Muelle­rov­mu ob­ja­vu za­tiaľ od­mie­tol vy­ja­driť. Na je­ho obra­nu sa vy­ja­dril as­poň je­den z vý­vo­já­rov Ed Bur­net­te, kto­rý spo­chyb­nil dô­le­ži­tosť kó­dov, na kto­ré Mueller upo­zor­ňu­je. Išlo vraj len o skú­šob­né kó­dy, kto­ré na­vy­še bo­li z An­droi­du od­strá­ne­né kon­com mi­nu­lé­ho ro­ka. Ďal­šie sú­bo­ry za­se bo­li umies­tne­né v adre­sá­ri pou­ží­va­nom na na­tív­ny kód zvu­ko­vých ovlá­da­čov pre je­den druh či­po­vej sú­pra­vy.

Pod­ľa Muelle­ra však nie je dô­le­ži­té, či An­droid spor­né čas­ti kó­du ob­sa­hu­je prá­ve v tom­to ča­se, pre­to­že v mi­nu­los­ti k to­mu preu­ká­za­teľ­ne do­šlo. „Aj keď nie sú da­né sú­bo­ry sú­čas­ťou naj­nov­šie­ho An­droi­du, v dvoch je­ho ver­ziách, kto­ré bež­ia na po­lo­vi­ci všet­kých smar­tfó­nov An­droid, bo­li pou­ži­té,“ tvr­dí Mueller. „Z práv­ne­ho hľa­dis­ka ne­mož­no od­strá­ne­ním kó­du všet­ko na­pra­viť, len sa tým za­brá­ni ďal­ším ško­dám.“

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter