Ak máte možnosť použiť na testovanie PC alebo notebook, napríklad starší alebo, naopak, úplne nový, použite verziu android-x86-2.2-generic.iso.

Návod: Nainštalujte si Android na PC alebo virtuál

android-bot.jpg In­šta­lač­né sú­bo­ry ope­rač­né­ho sys­té­mu An­droid si stiah­ni­te na http://www.an­droid-x86.org/download.

Ak má­te mož­nosť pou­žiť na tes­to­va­nie PC ale­bo no­te­book, nap­rík­lad star­ší ale­bo, nao­pak, úpl­ne no­vý, pou­ži­te ver­ziu an­droid-x86-2.2-ge­ne­ric.iso. Pre vir­tuál­ne PC je ur­če­ná ver­zia froyo-vm-20100812.iso.

Na vy­tvo­re­nie vir­tuál­ne­ho stro­ja od­po­rú­ča­me nap­rík­lad vir­tua­li­zač­nú plat­for­mu Orac­le VM Vir­tual­Box 4.0. Je na ad­re­se http://www.orac­le.com/us/tech­no­lo­gies/vir­tua­li­za­tion/orac­levm/061976.html. Opis tej­to vir­tua­li­zač­nej plat­for­my a ná­vod na jej in­šta­lá­ciu sme pri­nies­li v člán­ku.

Poz­nám­ka: No­vé PC ale­bo no­te­boo­ky ma­jú spra­vid­la pre­din­šta­lo­va­nú ne­ja­kú ver­ziu Win­dows. Pre­to si naj­skôr vy­tvor­te mé­diá na ob­no­vu ope­rač­né­ho sys­té­mu a po­tom mô­že­te ľu­bo­voľ­ne expe­ri­men­to­vať s Li­nuxom, An­droi­dom a pod. a po skon­če­ní expe­ri­men­tov pô­vod­ný ope­rač­ný sys­tém ob­no­viť zo zá­lo­hy.

Na roz­diel od in­šta­lač­ných sú­bo­rov Win­dows, kto­ré sa už nez­mes­tia na CD, in­šta­lač­né sú­bo­ry An­droi­du ma­jú (pod­ľa ty­pu) 60 – 80 MB.

Vy­tvor­te no­vý vir­tuál­ny stroj, vhod­ne ho po­me­nuj­te, a keď­že An­droid eš­te nie je v po­nu­ke pred­kon­fi­gu­ro­va­ných OS, za­daj­te ako typ ope­rač­né­ho sys­té­mu voľ­bu Ot­her. Po­tom bu­de­te mu­sieť ruč­ne za­dať ka­pa­ci­tu pa­mä­te vir­tuál­ne­ho stro­ja. An­droid si úpl­ne vy­sta­čí s 256 MB ope­rač­nej pa­mä­te. Pre pev­ný disk po­ne­chaj­te im­pli­cit­né pa­ra­met­re, te­da dy­na­mic­ky sa zväč­šu­jú­ci disk s po­čia­toč­nou ka­pa­ci­tou 2 GB.

V Sprie­vod­co­vi pr­vým spus­te­ním nas­tav­te prís­luš­ný ISO ima­ge.

android1.png

Mô­že­te si vy­brať, či sys­tém nain­šta­lu­je­te ale­bo spus­tí­te pria­mo z in­šta­lač­né­ho mé­dia. Dru­há mož­nosť tr­vá len nie­koľ­ko se­kúnd.

android2.png

An­droid ne­pod­po­ru­je myš, pre­to mu­sí­te pou­žiť špe­ciál­ny re­žim vir­tuál­ne­ho stro­ja na prá­cu s my­šou.

android3.png

Te­raz vám mô­že­me už len za­že­lať prí­jem­né zá­žit­ky pri tes­to­va­ní.

android5.png

Úvod­ná ob­ra­zov­ka ope­rač­né­ho sys­té­mu

android6.png

Me­nu

android 7.jpg

Cor­pus de­lic­ti – An­droid na kla­sic­kom no­te­boo­kuOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter