Zabavte sa s Need For Speed World zadarmo

300x250_hotpursuit_en.jpg Spo­loč­nosť Elec­tro­nic Arts pre fa­nú­ši­kov po­pu­lár­nej pre­te­kár­skej hry Need For Speed prip­ra­vi­la bez­plat­nú on-li­ne ver­ziu s náz­vom Need For Speed World, kto­rú eš­te te­raz mož­no kú­piť v ob­cho­doch za 14 EUR.

Zo strán­ky http://world.need­for­speed.com sta­čí iba stiah­nuť in­šta­lač­ný sú­bor a vy­tvo­riť her­ný účet. In­šta­lač­ný sú­bor nás­led­ne stiah­ne hru s veľ­kos­ťou prib­liž­ne 1,1 GB. Ok­rem skve­lých pre­te­kov mô­žu hrá­či pros­tred­níc­tvom pla­tid­la speed­boost ob­cho­do­vať s auta­mi, up­ra­vo­vať ich ale­bo po skon­če­ní kaž­dé­ho pre­te­ku spoz­ná­vať oko­li­tý svet. Hru mož­no ov­lá­dať pros­tred­níc­tvom klá­ves­ni­ce ale­bo her­né­ho ov­lá­da­ča.

Skôr ako sa pus­tí­te do hra­nia, od­po­rú­ča­me vám po­zrieť si strán­ku http://world.need­for­speed.com/gui­de/howtop­lay, kde ok­rem po­drob­né­ho her­né­ho ná­vo­du sú uve­de­né aj klá­ve­sy na ov­lá­da­nie. Hrá­či to­tiž mô­žu po­uží­vať rôz­ne ne­ka­lé prak­ti­ky vrá­ta­ne za­ta­ra­se­nia ces­ty rôz­ny­mi pred­met­mi z uli­ce.

Zdroj: world.need­for­speed.com

Galéria k článku:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter