Microsoft potvrdil Windows pre procesory ARM

WS_pre_procesory_ARM.jpg Špe­ku­lá­cie o no­vej ver­zii Win­dows pre za­ria­de­nia s pro­ce­sor­mi ARM na veľtr­hu CES ko­neč­ne ofi­ciál­ne po­tvr­di­li pred­sta­vi­te­lia Mic­ro­sof­tu.

Ope­rač­ný sys­tém Win­dows pre ARM má byť vý­sled­kom sna­hy Mic­ro­sof­tu po­sil­niť svo­ju po­zí­ciu na rých­lo ras­tú­com tr­hu tab­le­tov, kde sa sna­žia us­pieť aj App­le a Goog­le. Ide o veľ­ký po­sun, pre­to­že do­te­raz sa Mic­ro­soft za­me­ria­val so svo­jím des­kto­po­vým OS na pro­ce­so­ry x86, ale trh sa rých­lo me­ní a ús­por­né pro­ce­so­ry s ar­chi­tek­tú­rou ARM ma­jú veľ­ké za­stú­pe­nie vo smar­tpho­noch a tab­le­toch, kam sa In­te­lu aj nap­riek je­ho sna­he o pre­sa­de­nie či­pov Atom po­da­ri­lo pre­nik­núť len v ob­med­ze­nej mie­re. Nie­koľ­ko vý­rob­cov sí­ce uvied­lo tab­le­ty s Win­dows 7 a s pro­ce­sor­mi x86, ale ich ús­pech na tr­hu ne­bol za­tiaľ veľ­mi vý­raz­ný (prob­lém je jed­nak vý­drž ba­té­rie týc­hto za­ria­de­ní, ako aj sa­mot­ný ope­rač­ný sys­tém).

Ste­ven So­nif­sky, pre­zi­dent di­ví­zie Win­dows a Win­dows Li­ve v Mic­ro­sof­te (na fo­tog­ra­fii), je pres­ved­če­ný, že ten­to krok pre­ne­sie ope­rač­né sys­té­my Win­dows do éry pro­ce­so­rov ozna­čo­va­ných ako sys­té­my na či­pe. Jad­ro má byť na­tív­ne vy­tvo­re­né pre inštruk­cie ARM, a te­da ne­pôj­de o žiad­nu emu­lá­ciu, aby ne­doc­hád­za­lo k po­kle­su vý­ko­nu. Mic­ro­soft na­vy­še sľu­bu­je har­dvé­ro­vú ak­ce­le­rá­ciu gra­fi­ky a HTML5. Po­dľa Sa­rah Rot­hma­no­vej-Ep­pso­vej, ana­ly­tič­ky spo­loč­nos­ti Forres­ter, je prob­lém ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 7 v tom, že ne­bol di­zaj­no­va­ný pre tab­le­ty, a ho­ci po­nú­ka po­dpo­ru do­ty­ko­vých dis­ple­jov, je­ho roz­hra­nie nie je na ov­lá­da­nie do­ty­kom príl­iš vhod­né. App­le a Goog­le tiež čo­raz viac mieria k mo­de­lu vy­uží­va­nia clou­do­vých ap­li­ká­cií na­mies­to tra­dič­ných lo­kál­ne nain­šta­lo­va­ných.

No­vý Win­dows pre tab­le­ty pre­to bu­de mať prav­de­po­dob­ne no­vé roz­hra­nie, kto­ré by sa pre tab­le­ty viac ho­di­lo. Prob­lé­mom Win­dows pre pro­ce­so­ry ARM však mô­že byť ne­dos­ta­tok sof­tvé­ru ur­če­né­ho preň, ale Si­nof­sky je pres­ved­če­ný, že vý­vo­já­ri rých­lo ten­to prob­lém vy­riešia. Na CES ne­pad­lo sí­ce ani slo­vo oh­ľa­dom ter­mí­nu a náz­vu no­vé­ho Win­dows, ale všeo­bec­ne sa pred­pok­la­dá, že pô­jde o Win­dows 8, kto­rý by mal byť do­kon­če­ný o dva ro­ky. Otáz­kou je, ako sa dov­te­dy usí­dlia na tr­hu s tab­let­mi kon­ku­ren­ti Mic­ro­sof­tu a či ten­to čas ne­bu­de pridl­hý, po­dob­ne ako nap­rík­lad v prí­pa­de mo­bil­né­ho OS Win­dows Pho­ne 7.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter