Druhá generácia procesorov Intel Core prináša dôraz na HD video

intel_corei7.jpg Spo­loč­nosť In­tel na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii v rám­ci veľtr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky CES v Las Ve­gas ofi­ciál­ne pred­sta­vi­la svoj no­vý pro­ce­so­ro­vý rad In­tel Co­re dru­hej ge­ne­rá­cie.

In­tel pood­ha­lil tak no­vé fun­kcie či­pov vy­ví­ja­ných pod kó­do­vým ozna­če­ním San­dy Brid­ge, ako aj služ­by a par­tner­stvá, kto­ré ma­jú spo­loč­ne po­núk­nuť no­vý vi­zuál­ny zá­ži­tok, a to naj­mä vďa­ka gra­fi­ke pria­mo v pro­ce­so­re. Vý­rob­ca oča­ká­va, že v tom­to ro­ku no­vú tech­no­ló­giu vy­uži­jú všet­ci pop­red­ní vý­rob­co­via po­čí­ta­čov a pou­ži­jú ju vo viac než pia­tich stov­kách svo­jich no­vých mo­de­lov.

Dru­há ge­ne­rá­cia pro­ce­so­rov In­tel Co­re kom­bi­nu­je tech­no­ló­giu vi­zuál­ne­ho zob­ra­ze­nia a 3D s vý­kon­nos­tne orien­to­va­ný­mi mik­rop­ro­ce­sor­mi v je­di­nom či­pe. In­teg­rá­cia no­vej tech­no­ló­gie In­tel HD umož­ňu­je pod­ľa vý­rob­cu vý­znam­né zlep­še­nie vý­ko­nu op­ro­ti gra­fi­ke pred­chá­dza­jú­cej ge­ne­rá­cie, a to tak na spra­co­va­nie HD mé­dií, ako aj na hra­nie po­čí­ta­čo­vých hier. Či­py ma­jú po­núk­nuť pou­ží­va­te­ľom vý­raz­ne vy­šší vý­kon pri dl­hšej ži­vot­nos­ti ba­té­rie a zá­ro­veň umož­nia vy­rá­bať ten­šie, ľah­šie a ino­va­tív­nej­šie no­te­boo­ky aj des­kto­py.

No­vá tech­no­ló­gia po­čí­ta­čo­vej gra­fi­ky sa za­me­ria na tie ob­las­ti, kto­ré dnes pou­ží­va­te­lia pri prá­ci s osob­ným po­čí­ta­čom vy­uží­va­jú naj­čas­tej­šie, t. j. vi­deo vo vy­so­kom roz­lí­še­ní ( HD), fo­tog­ra­fie, hra­nie po­čí­ta­čo­vých hier, mul­ti­tas­king, so­ciál­ne sie­te a mul­ti­mé­diá. Kaž­dý z pro­ce­so­rov In­tel Co­re dru­hej ge­ne­rá­cie ob­sa­hu­je zlep­še­né vi­zuál­ne tech­no­ló­gie, nap­rík­lad gra­fi­ku In­tel HD no­vej ge­ne­rá­cie. Pre spot­re­bi­te­ľov to má zna­me­nať lep­šiu skú­se­nosť pri prá­ci s po­čí­ta­čom, lep­šie ria­de­nie spot­re­by, vy­ššiu efek­ti­vi­tu a dlh­šiu vý­drž na ba­té­rie.

Ok­rem to­ho sú pro­ce­so­ry no­vej ge­ne­rá­cie pre osob­né po­čí­ta­če a no­te­boo­ky vy­ba­ve­né aj jed­nou prek­va­pi­vou fun­kciou, kto­rá ne­sie ná­zov In­tel In­si­der – tá pos­kyt­ne pou­ží­va­te­ľom prís­tup k fil­mom v HD kva­li­te. V spo­lup­rá­ci s hollywood­sky­mi a bollywood­sky­mi fil­mo­vý­mi ate­liér­mi a pop­red­ný­mi sve­to­vý­mi dis­tri­bú­tor­mi ob­sa­hu, ako sú Di­xons Re­tail, Hun­ga­ma Di­gi­tal Me­dia En­ter­tain­ment, Ima­ge En­ter­tain­ment, So­nic So­lu­tions, Twen­tieth Cen­tu­ry Fox Ho­me En­ter­tain­ment, War­ner Bros. Di­gi­tal Dis­tri­bu­tion a ďal­šie, vy­tvá­ra spo­loč­nosť In­tel chrá­ne­né pros­tre­die na dis­tri­bú­ciu, uk­la­da­nie a preh­rá­va­nie pré­mio­vé­ho ob­sa­hu. To ma­ji­te­ľom vi­deoob­sa­hu a pos­ky­to­va­te­ľom vi­deos­lu­žieb umož­ňu­je sprís­tup­ňo­vať svo­je fil­my v HD roz­lí­še­ní. Ko­mer­čná dis­tri­bú­cia pré­mio­vé­ho ob­sa­hu v HD po­mo­cou tech­no­ló­gie In­tel In­si­der by sa ma­la za­čať v pr­vom štvrťro­ku 2011.

Ďal­ší no­vý as­pekt no­vých pro­ce­so­rov In­tel Co­re dru­hej ge­ne­rá­cie je fun­kcia In­tel Quick Sync Vi­deo. Ten­to in­teg­ro­va­ný har­dvé­ro­vý ak­ce­le­rá­tor umož­ňu­je rých­le edi­to­va­nie a zdie­ľa­nie. In­tel od­ha­du­je, že päť­mi­nú­to­vé HD vi­deo, kto­ré­ho kon­ver­zia na iPo­de za­be­rie šty­ri mi­nú­ty, by moh­lo byť skon­ver­to­va­né len za 16 se­kúnd.

Pro­ce­so­ry In­tel Co­re i3, i5 a i7 sú ta­kis­to vy­ba­ve­né tech­no­ló­giou In­tel Tur­bo Boost 2.0. Tá­to tech­no­ló­gia do­ká­že auto­ma­tic­ky pre­roz­de­ľo­vať ka­pa­ci­tu jad­ra pro­ce­so­ra a gra­fi­ky tak, aby bol za­bez­pe­če­ný čo naj­vyš­ší vý­kon – vďa­ka to­mu má pou­ží­va­teľ k dis­po­zí­cii ná­rast vý­ko­nu prá­ve vte­dy, keď ho pot­re­bu­je.

Z pred­sta­ve­ných vlas­tnos­tí no­vé­ho či­pu sto­ja za zmien­ku fun­kcie In­tel Ad­van­ced Vec­tor Exten­sions (AVX), In­tel In­tro 3-D ale­bo In­tel Clear Vi­deo Tech­no­lo­gy HD. Fun­kcia In­tel In­tro 3-D umož­ňu­je zob­ra­zo­va­nie ob­sa­hu v 3D na HDTV, kto­ré sú tou­to fun­kciou vy­ba­ve­né, ale­bo na po­čí­ta­čo­vých mo­ni­to­roch pri­po­je­ných cez HDMI 1.4, čo vý­raz­ne zvy­šu­je zá­ži­tok z fil­mu.

In­tel AVX má zvý­šiť vý­kon pri ná­roč­ných vi­zuál­nych ap­li­ká­ciách, ako je spra­co­va­nie audia ale­bo pro­fe­sio­nál­na edi­tá­cia vi­deo­záz­na­mu, prí­pad­ne spá­ja­nie fo­tog­ra­fií. In­tel Clear Vi­deo má po­tom za úlo­hu zlep­šiť vi­zuál­nu kva­li­tu a ver­né zob­ra­ze­nie fa­rieb pri preh­rá­va­ní vi­dea.

Aby si pou­ží­va­te­lia moh­li vy­brať ten správ­ny po­čí­tač vy­ba­ve­ný pro­ce­sor­mi In­tel Co­re dru­hej ge­ne­rá­cie, pred­sta­vi­la spo­loč­nosť In­tel ši­ro­ké spek­trum SKU vrá­ta­ne pro­ce­so­rov prip­ra­ve­ných pre In­tel vPro. Či­py sa vy­rá­ba­jú vý­rob­ným pro­ce­som 32 nm na dru­hej ge­ne­rá­cii tran­zis­to­rov high-k me­tal ga­te. To údaj­ne ďa­lej zvy­šu­je vý­kon, zni­žu­je ener­ge­tic­ké ná­ro­ky na ba­té­riu, umož­ňu­je vy­rá­bať men­šie prís­tro­je a zni­žu­je vý­rob­né nák­la­dy.

In­tel ozná­mil, že na trh bu­de uve­de­ných spo­lu asi 20 pro­ce­so­rov, bez­drô­to­vých adap­té­rov a či­po­vých súp­rav: ok­rem iné­ho no­vé pro­ce­so­ry In­tel Co­re i7, i5 a i3, či­po­vé súp­ra­vy In­tel 6 Se­ries a adap­té­ry In­tel Cen­tri­no Wi-Fi a WiMAX. Oča­ká­va sa, že pop­red­ní vý­rob­co­via po­čí­ta­čov po ce­lom sve­te v tom­to ro­ku pou­ži­jú prá­ve pred­sta­ve­né tech­no­ló­gie In­te­lu vo viac ako päť­sto mo­de­loch.

Sys­té­my so štyr­mi jad­ra­mi bu­dú k dis­po­zí­cii 9. ja­nuá­ra, sys­té­my s dvo­ma jad­ra­mi po­tom po­čas feb­ruára.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter