TS: Sony Ericsson a Azet.sk vyvinuli novú mobilnú Pokec aplikáciu

Slo­ven­ská inter­ne­to­vá jed­not­ka Azet.sk vstú­pi­la do ús­peš­nej spo­lup­rá­ce so spo­loč­nos­ťou So­ny Eric­sson. Spo­loč­ne sa po­die­ľa­jú na vý­vo­ji no­vých ap­li­ká­cii, čo pri­ne­sie vý­ho­dy pre po­uží­va­te­ľov naj­nav­šte­vo­va­nej­šie­ho ko­mu­nit­né­ho po­rtá­lu na Slo­ven­sku – Po­kec. No­vá mo­bil­ná Po­kec ap­li­ká­cia umož­ňu­je pl­no­hod­not­né vy­uží­va­nie slu­žieb a fun­kcií k po­rtá­lu Po­kec pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných te­le­fó­nov, kto­ré ma­jú ope­rač­ný sys­tém An­droid. Ap­li­ká­cia je voľ­ne dos­tup­ná na An­droid Mar­ket.

Ap­li­ká­ciu po­dpo­ru­jú te­le­fó­ny So­ny Eric­sson Xpe­ria X10, X10 mi­ni a X10 mi­ni pro s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. K dis­po­zí­cii bu­de je aj Ja­va ver­zia nap­rík­lad pre te­le­fó­ny So­ny Eric­sson ZY­LO a So­ny Eric­sson ELM No­vá ap­li­ká­cia pri­ná­ša po­uží­va­te­ľom ko­mu­nit­né­ho po­rtá­lu ve­ľa be­ne­fi­tov. Nie­len­že im uľah­čí a zrých­li prís­tup na Po­kec, ale zá­ro­veň umož­ní nas­ta­viť si prih­lá­se­nie do via­ce­rých úč­tov a sa­moz­rej­mos­ťou je tiež za­bez­pe­če­nie prih­lá­se­nia do ap­li­ká­cie PIN kó­dom. Nes­kôr bu­de mož­né v an­droid ver­zii pri­jí­mať no­ti­fi­ká­cie na no­vé RP, po­štu a prih­lá­se­nie pria­te­ľa. Vý­ho­dou je, že ak­tua­li­zá­cie ap­li­ká­cie pre­bie­ha­jú auto­ma­tic­ky.

„Pe­net­rá­cia na tr­hu s mo­bil­ným inter­ne­tom za po­sled­ný rok ra­di­kál­ne vzrást­la, pre­to sme chce­li pri­niesť po­hodl­né po­uží­va­nie služ­by Po­kec aj pria­mo v mo­bi­loch. Tak­to je ko­mu­nit­ný po­rtál Po­kec k dis­po­zí­cii ke­dy­koľ­vek a kde­koľ­vek“, ho­vo­rí ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Azet.sk Mi­lan Du­bec.

Prá­ve So­ny Eric­sson vy­stu­pu­je ako pro­fe­sio­nál­ny par­tner v tej­to ob­las­ti. „Na­šou sna­hou je pri­ná­šať služ­by s pri­da­nou hod­no­tou. Ide pre­dov­šet­kým o služ­by, kto­ré na­ši zá­kaz­ní­ci dob­re po­zna­jú a po­uží­va­jú. Vzhľa­dom na exis­tu­jú­ce dá­to­vo neob­med­ze­né ba­lí­ky mo­bil­ných ope­rá­to­rov ap­li­ká­cii Po­kec dô­ve­ru­je­me“, vy­jad­ru­je sa k spo­lup­rá­ci zá­stup­ca spo­loč­nos­ti So­ny Eric­sson Mi­lan Dzil­sky.

Galéria k článku:

Zdroj: TS Sony EricssonOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter