Microsoft sa pravdepodobne poponáhľa s vydaním ďalšieho operačného systému, aby mohol lepšie konkurovať tabletom od Applu a Googlu.

Windows 8 bude možno sprístupnené už budúci mesiac

windows_8.jpg Mic­ro­soft sa prav­de­po­dob­ne po­po­náh­ľa s vy­da­ním ďal­šie­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, aby mo­hol lep­šie kon­ku­ro­vať tab­le­tom od App­lu a Goog­lu.

Na ďal­šom roč­ní­ku po­pu­lár­ne­ho veľtr­hu Con­su­mer Electro­nics Show (CES) v ame­ric­kom Las Ve­gas sa plá­nu­je Mic­ro­soft pre­zen­to­vať hneď nie­koľ­kých tab­let­mi za­lo­že­ný­mi na ope­rač­ných sys­té­moch Win­dows. Pri tej príl­eži­tos­ti by údaj­ne moh­lo dô­jsť aj k zve­rej­ne­niu ďal­ších in­for­má­cií o Win­dows 8.

Pod­ľa den­ní­ka New York Ti­mes sa na veľtr­hu opäť zú­čas­tní aj ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Mic­ro­sof­tu Ste­ve Ball­mer, kto­rý osob­ne pred­sta­ví nie­koľ­ko tab­le­tov s Win­dows od Sam­sun­gu, Dell a ďal­ších vý­rob­cov. V sú­vis­los­ti s tým sa vraj uva­žu­je aj o mož­nos­ti de­monštrá­cie schop­nos­tí OS Win­dows 8 na nie­kto­rom z týchto prístro­jov. Z poh­ľa­du Mic­ro­sof­tu by iš­lo o lo­gic­ký krok. Vý­raz­ne by tak zlep­šil svo­je šan­ce na ús­pech na tr­hu, kde do­te­raz ťa­hal za veľ­mi krát­ky ko­niec. Tab­le­tom v sú­čas­nos­ti do­mi­nu­je App­le s je­ho iPa­dom a svo­ju po­zí­ciu ne­us­tá­le zlep­šu­je aj Goog­le. Po­ten­ciál tr­hu pri­tom aj naď­alej ras­tie. Pod­ľa Gart­ne­ru by sa v bu­dú­com ro­ku moh­lo pred­ať až 54 milió­nov tab­le­tov.

Za sú­čas­nú po­zí­ciu Mic­ro­sof­tu dá­va­jú nie­kto­rí od­bor­ní­ci hlav­nú vi­nu sys­té­mu Win­dows 7, kto­rý pod­ľa nich ne­po­nú­ka vhod­né pou­ží­va­teľs­ké prostre­die pre do­ty­ko­vé dis­ple­je. Je tak veľ­mi prav­de­po­dob­né, že Mic­ro­soft bu­de ch­cieť ten­to ne­dos­ta­tok kom­pen­zo­vať rých­lym uvoľ­ne­ním Win­dows 8, pri kto­rom už bu­de po­čí­tať s pris­pô­so­be­ním prá­ve pre tab­le­ty. Je však veľ­mi ne­prav­de­po­dob­né, že by k vy­da­niu Win­dows 8 moh­lo dô­jsť v bu­dú­com ro­ku. Skôr sa ho­vo­rí až o ro­ku 2012.

No tab­le­ty uve­de­né na CES ne­bu­dú pr­vý­mi pro­duk­tmi toh­to ty­pu vy­uží­va­jú­ci­mi OS od Mic­ro­sof­tu. Už v mi­nu­lom me­sia­ci Acer pred­sta­vil nie­koľ­ko tab­le­tov s Win­dows 7. Na trh by sa ma­li do­stať v mar­ci.

Eš­te pred uvoľ­ne­ním pr­vých tab­le­tov si však Mic­ro­soft pre svo­jich zá­kaz­ní­kov prip­ra­vil veľ­ký via­noč­ný dar­ček, kto­rým je de­cembro­vý Tues­day Up­da­te. Ten op­ra­vu­je hneď 40 zra­ni­teľ­nos­tí vo Win­dows, Inter­net Explo­re­ri, Of­fi­ce a nie­koľ­kých kan­ce­lár­skych ap­li­ká­ciách. Ho­ci Mic­ro­soft uvá­dza, že päť zo se­dem­nás­tich up­da­tov op­ra­vu­je zra­ni­teľ­nos­ti, kto­ré by moh­li byť ne­ja­kým spô­so­bom zneuži­té na in­šta­lá­ciu škod­li­vé­ho sof­tvé­ru, za kri­tic­ké oz­na­čil iba dva z nich. Po­zor­nosť by pou­ží­va­telia ma­li ve­no­vať hlav­ne op­ra­vám pre webo­vý pre­hlia­dač IE, kde je k dis­po­zí­cii op­ra­va sie­dmich zra­ni­teľ­nos­tí, z kto­rých šesť je kri­tic­kých. Mo­men­tál­ne tes­to­va­né­ho IE9 sa zra­ni­teľ­nos­ti už ne­tý­ka­jú.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter